Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list

168
Kuusalu vallamaja.

Ala­tes 4. jaa­nua­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na Gre­te Land­son, kes võt­tis üle se­ni kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ame­tit pi­da­nud ja lap­se­puh­ku­se­le jää­nud Ere Ui­bo tööü­le­san­ded. Gre­te Land­son või­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti aju­ti­selt va­ba­ne­nud töö­ko­ha­le oli 3 kan­di­daa­ti, kes kõik kut­su­ti vest­lu­se­le. Gre­te Land­son õpib Tar­tu Üli­koo­li aja­kir­jan­du­se ja kommunikatsiooni magistriõp­pes poliitilist kommunikatsiooni. „Olen töötanud meedias ja kommunikatsiooni ning digiturunduse valdkonnas,“ tutvustab ta oma varasemat töökogemust.