SER­GO TREU­FELD ja IL­VARD EE­RIK­SOO ha­ri­vad t­ree­ner MAR­GUS KEER­MA töö­põl­du

1189
Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad IL­VARD EE­RIK­SOO ja SER­GO TREU­FELD is­tu­vad Mar­gus Keer­ma mä­les­tu­seks Kuu­sa­lu staa­dio­ni­le pai­gal­da­tud pin­gil.

Õpi­las­test ja tree­ne­rist said head sõb­rad.

„Mis juh­tus, Re­vo?” hüü­dis tree­ner Ser­go Treu­feld jalg­pal­li­poi­si­le, kes oli saa­nud löö­gi vas­tu jal­ga. „Pa­nen kül­ma pea­le või saad hak­ka­ma? Ära seis­ma jää, lii­gu. Või lä­hed va­he­peal vä­ra­vas­se, kui jalg vä­ga va­lus on.”

Kuu­sa­lu jalg­pal­lik­lu­bi Ka­lev tree­ner ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ser­go Treu­feld mee­nu­tas, et õp­pis Mar­gus Keer­malt, kui olu­li­ne on noors­port­la­se­le tree­ne­ri kõr­va­lo­lek, või­ma­lus kü­si­da te­malt nõu ja saa­da õpe­tust.

„Mar­gus oli soe ini­me­ne, tal oli ala­ti sport­la­se jaoks ae­ga, kui va­ja­si­me,” lau­sus Ser­go Treu­feld. „Va­ra­hom­mi­kul tu­li staa­dio­ni­le või võim­las­se, õh­tul kell ühek­sa läks ko­ju. Sport oli ko­gu te­ma elu, võib-ol­la pe­re jäi­gi va­he­peal ta­hap­laa­ni­le.”

Las­na­mäel sir­gu­nud Ser­go Treu­feld tu­li 1996. aas­tal õp­pi­ma Kuu­sa­lu kesk­koo­li viien­das­se klas­si. Koo­li­tun­ni murd­maa­jook­sus lip­pas ta vä­le­dalt. Kuu­sa­lus jalg­pal­lit­ree­nin­gud sel ajal ei käi­nud ja Mar­gus Keer­ma kut­sus Tal­lin­na jalg­pal­li­koo­lis spor­di­mait­se su­hu saa­nud poi­si ker­ge­jõus­ti­ku­ga te­ge­le­ma.

Ser­go Treu­feld tah­tis spor­ti eda­si te­ha: „Ka jalg­pal­li män­gi­des pe­re mind pal­ju ei toe­ta­nud, sõb­rad olid läi­nud ees ja en­dal oli taht­mi­ne.”

1990. aas­tal Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­jaks ja tree­ne­riks tul­nud Mar­gus Keer­ma pi­das lu­gu pal­ju­dest spor­dia­la­dest, mi­da il­me­kalt tões­ta­vad koo­li ühek­sa esi­koh­ta Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­ses komp­leks­võist­lu­ses. Ka ker­ge­jõus­ti­ku­rüh­mas on män­gi­tud korv­pal­li, võrk­pal­li ja jalg­pal­li, suu­sa­ta­tud ja pä­rast 25meet­ri­se bas­sei­ni val­mi­mist spor­di­kes­ku­ses uju­tud.

Ser­go Treu­fel­di sõ­nul on Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­des juu­ru­ta­tud mit­me­külg­sust: „Kes siin on õp­pi­nud, on saa­nud pal­li­män­gu­de põ­hios­ku­sed sel­geks. Ka ker­ge­jõus­ti­kut­ree­ne­ri­na ei suu­na­nud Mar­gus meid ai­nult hüp­pa­ma, jooks­ma või kuu­li tõu­ka­ma. Val­la korv­pal­li­võist­lus­tel lõi ta ka ise kaa­sa.”

Tree­ner mõ­ju­tas isik­li­ku ees­ku­ju­ga
Il­vard Ee­rik­soo lõ­pe­tas põ­hi­koo­li Lok­sal ja tu­li 1997. aas­tal Kuu­sal­lu. Ta mee­nu­tas, et pol­nud hoo­las õp­pur ega käi­tu­mi­ses ees­ku­ju­lik, kesk­koo­li di­rek­tor Alek­san­der Ar­del lu­ges tal­le see­pä­rast sõ­nad pea­le: „Vaa­ta­me vee­ran­di kau­pa, kui­das sa õpid ja käi­tud.” Mar­gus Keer­ma ju­ba tun­dis Har­ju­maa koo­li­noor­te võist­lus­tel me­da­leid võit­nud noor­meest ja kut­sus ta oma rüh­ma.

„Sport kas­va­tas ise­loo­mu ja töö­ta­het, ka koo­lis ei and­nud ma enam ker­gelt al­la. Meil tek­kis 1980. aas­ta­te al­gu­ses sün­di­nud pois­test hea kamp – Mee­lis Nõm­me, Kris­ter Al­to­saar, ven­nad Tõ­nis Uk­ki­vi ja And­res Uk­ki­vi, Ser­go,” rää­kis Il­vard Ee­rik­soo.

Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­se Ins­ti­tuu­di ke­ha­kul­tuu­ri­tu­den­gi­na Ees­ti kesk­maa­jook­su­pa­re­mik­ku kuu­lu­nud Mar­gus Keer­ma si­sen­das õpi­las­tes­se eda­si­püüd­lik­kust ja ko­hu­se­tun­net. Il­vard Ee­rik­soo sõ­nul ära­ta­sid tree­ne­ri isik­li­kud re­kor­did au­kar­tust: „Mar­gus jook­sis 1000 meet­rit 2.25-ga, me jõud­si­me tree­ni­mist alus­ta­des pon­nis­ta­da na­pilt al­la kol­me mi­nu­ti. Us­ku­sin tree­ne­ri iga sõ­na.”

Mar­gus Keer­ma tõi hoo­le­alus­te­le vaa­da­ta fo­to­sid ja tree­nin­gu­päe­vi­kuid, sü­ven­das nen­de spor­di­hu­vi ja avar­das tead­lik­kust. Õpi­la­sed har­ju­sid tree­nin­gu­päe­vi­kut hool­salt täit­ma, tä­hel­da­sid üles jook­su­lõi­ku­de ajad, hom­mi­ku­se ja õh­tu­se pul­si. Ju­hul kui sü­da­me löö­gi­sa­ge­dus oli küm­me löö­ki ta­va­li­sest suu­rem, siis tea­ti, et tree­nin­gul tu­leb ta­ga­si hoi­da või võt­ta puh­ke­päev. Päe­vi­kus­se klee­bi­ti Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud fo­to­sid ja ar­tik­leid.

Il­vard Ee­rik­soo rõ­hu­tas, et Mar­gus Keer­ma mõ­ju­tas isik­li­ku ees­ku­ju­ga: „Ta oli häs­ti ta­sa­kaa­lu­kas ja ra­hu­lik, ei mee­nu, et ta oleks õpi­las­te pea­le kar­ju­nud. Koo­li­tun­nis sai ta va­hel kur­jaks, aga mit­te spor­di­pois­te pea­le, ta noo­mis neid, kes har­ju­tu­si kor­ra­li­kult kaa­sa ei tei­nud.”

Tal­vi­ti sõi­de­ti kaks kor­da nä­da­las har­ju­ta­ma Tal­lin­na spor­di­hal­li, Mar­gus Keer­ma ta­sus ka õpi­las­te bus­si­pi­le­ti­te eest, mil­leks oli han­ki­nud toe­tust. Soe­tas spor­di­va­rus­tust ja kü­sis ka­tu­se­fir­mast EstS­tein abi, et os­ta Ser­go Treu­fel­di­le Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks uued nae­li­kud. Sõi­du­tas õpi­la­si oma au­to­ga võist­lus­te­le. Kui Ees­ti korv­pal­li­koon­dis män­gis Sa­ku suur­hal­lis, tel­lis bus­si ja viis rüh­ma män­gu vaa­ta­ma.

Ser­go Treu­fel­di sõ­nul kla­pi­ti häs­ti Tal­lin­na spor­dik­lu­bi Lek­si 44 noor­te­ga ja käi­di nen­de­ga tree­ner Hol­ger Pee­li su­ve­ko­dus Vil­jan­di­maal Suis­le­pas har­ju­ta­mas: „Olen saa­nud spor­dist pal­ju sõp­ru ja tut­ta­vaid. Uku Su­vis­te, prae­gu­se tun­tud lau­lu­me­he­ga, võist­le­si­me 300 meet­ri jook­sus.”

Ser­go Treu­feld mee­nu­tas, et Mar­gus Keer­ma õpe­tas jär­je­pi­de­valt har­ju­ta­ma: „Kui teed kor­ra­li­kult tööd, siis kan­nab see min­gil ajal vil­ja. Hea­de ke­ha­lis­te eel­dus­te­ga spor­di­me­he ha­ka­ti­si on lei­du­nud igal ajal, aga vi­sa töö­mees on neist ik­ka möö­da läi­nud. Olud olid too­na kit­sad, jook­si­me koo­li ko­ri­do­ris, hüp­pa­si­me trep­pi­del. Ta­he kan­nus­tas, kõik va­ja­lik sai teh­tud.”

Il­vard Ee­rik­sood ei võe­tud pä­rast ühek­san­dat klas­si Tal­lin­na spor­diin­ter­naat­koo­li: „Need, kes kat­se­te ja tu­le­mus­te põh­jal sin­na võe­ti, ei saa­nud kee­gi Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­leid.”

Vi­sa­dus teeb meist­riks
Mar­gus Keer­ma õp­pis ame­ti­kaas­las­telt ja lu­ges eria­la­kir­jan­dust. Sel­gi­tas õpi­las­te­le õi­geid tree­nin­gu­põ­hi­mõt­teid ja jook­su­tak­ti­kat, ent la­si neil võist­lus­tel ise la­hen­du­si lei­da. Il­vard Ee­rik­soo mee­nu­tas tree­ne­ri üt­lust, et Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ei joos­ta ae­gu, vaid ja­hi­tak­se me­da­lit: „Hak­ka­sin käi­ma võist­lus­tel 10–11aas­ta­se­na, aga esi­me­se me­da­li sain viie­teist­küm­ne­se­na, sin­na­maa­ni olin sta­tist. Ome­ti ei tek­ki­nud ku­na­gi kü­si­must, kas lä­hen võist­le­ma, su­vi­sed plaa­nid olid aeg­sas­ti pai­gas. Tree­ni­sin vi­salt, lõ­puks hak­ka­sid tu­le­mu­sed pa­ra­ne­ma. Täis­kas­va­nu­te Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel sain esi­me­se ja ain­sa me­da­li 2009. aas­tal, kui olin 28aas­ta­ne. Soo­mes võis­tel­des võt­sin esi­me­se te­le­fo­ni­kõ­ne Mar­gu­se­le ja rää­ki­sin, kui­das läks.”

3000 meet­ri ta­kis­tus­jook­su isik­li­ku re­kor­di 9.13 püs­ti­tas Il­vard Ee­rik­soo Tu­rus Paa­vo Nur­mi mä­les­tus­võist­lus­tel. Öö­ma­ja pak­kus põh­ja­naab­ri­te juur­de töö­le läi­nud Ser­go Treu­feld, kes oli ja­la­vi­gas­tu­se tõt­tu pi­da­nud paar aas­tat va­rem te­gevs­por­dist loo­bu­ma: „Mõ­le­ma ja­la luuümb­ris­tes tek­kis kroo­ni­li­ne põ­le­tik, sain süs­te. En­ne 2007. aas­ta Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 800 meet­ri jook­su, mis õn­nes­tus või­ta, võt­sin va­lu­vai­gis­teid. Ter­vis ju­ker­das sa­ge­li. Ühel aas­tal sain sü­gi­sest ala­tes kor­ra­pä­ra­selt har­ju­ta­da ja su­vel jook­sin 800 meet­ris oma pa­ri­ma aja 1.49.”

2007. aas­tal sõi­tis Ser­go Treu­feld Eu­roo­pa ka­ri­ka­võist­lus­te­le Taa­ni Oden­ses­se koos Mar­gus Keer­ma­ga. Jook­su­mees rõõ­mus­tas tree­ne­rit kol­man­da ko­ha­ga: „Mar­gus oli üliõn­ne­lik, et se­da või­ma­lust tal­le pa­ku­ti.”

Tal­lin­na Üli­koo­li ke­ha­kul­tuu­ri­tea­dus­kon­na ke­ha­lis­tel kat­se­tel ei saa­nud Ser­go Treu­feld pi­me­soo­leo­pe­rat­sioo­ni tõt­tu osa­le­da, ta va­lis noor­soo­töö kor­ral­du­se. Prae­gu õpib ta kau­gõp­pes ke­ha­kul­tuu­ri.

Tree­ner nä­gi õpi­las­tes elu­töö jät­ka­jaid
Kui Ser­go Treu­feld tah­tis viis aas­tat ta­ga­si pe­re­ga Soo­mest ko­ju tul­la, toe­tas Mar­gus Keer­ma ka­he käe­ga te­ma soo­vi. Kolm­küm­mend aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na töö­ta­nud Ing­rit Keer­ma sõ­nul pi­da­sid nad abi­kaa­sa­ga olu­li­seks, et kol­lee­giks tu­li lä­bi ja lõh­ki tut­tav.

Ser­go Treu­fel­di sõ­nul oli uues ame­tis ja kol­lek­tii­vis liht­ne sis­se su­la­da: „Õp­pi­sin Mar­gu­selt, käi­sin ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­te koo­li­tus­tel. Prae­gu ole­me uju­mi­sõ­pe­ta­ja Ma­ria Trei­ga ka­he­ke­si ka ühek­san­da klas­si ju­ha­ta­jad.”

Ing­rit Keer­ma mee­nu­tas, et abi­kaa­sa hai­gu­se sü­ve­ne­des aru­ta­sid, kes võ­tab ve­da­da Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi. Tema osa­leb ke­ha­li­se kas­va­tu­se ai­ne­ka­va koos­ta­mi­sel ega soo­vi­nud li­saü­le­san­net. Mõel­di Tal­lin­na üli­koo­lis rek­reat­sioo­ni­kor­ral­dust õp­pi­nud Il­vard Ee­rik­soo­le, kes pi­das Joa­ves­kil ta­lu.

„Mar­gus läks ra­vi­le ja Ser­go he­lis­tas mul­le, et kee­gi peab mi­ne­ma las­te­ga võist­lus­te­le, kee­gi tun­de and­ma, tul­gu mi­na!” rää­kis Il­vard Ee­rik­soo. „Mul oli ta­lus üle nel­ja­küm­ne li­ha­vei­se söö­ta ja ta­li­ta­da, ma pol­nud üld­se sel­lel lai­nel. Paar päe­va hil­jem he­lis­tas Ing­rit Keer­ma. Kuu­la­sin ta ära ja vas­ta­sin: „Häs­ti, olen es­mas­päe­val ko­hal.” Sis­see­la­mi­seks ae­ga pol­nud, hak­ka­sin täis­ko­ha­ga õpe­ta­jaks ja spor­dik­lu­bis ker­ge­jõus­ti­kut­ree­nin­guid ju­hen­da­ma.”

Il­vard Ee­rik­soo sõ­nul said nad Mar­gus Keer­ma­ga suur­teks sõp­ra­deks. Kord sau­na­la­val en­dis­te hoo­lea­lus­te­ga lei­li võt­tes oli tree­ner öel­nud, et li­gi to­sin õpi­last oli va­li­nud lei­va laua­le saa­mi­seks spor­di­töö. Mar­gus Keer­ma töö­põl­du eda­si ha­ri­des tun­ne­vad Il­vard Ee­rik­soo ja Ser­go Treu­feld vas­tu­tust: „Hoia­me Mar­gu­se alus­ta­tud tra­dit­sioo­ne, mõt­le­me uut juur­de.

Pea­mi­ne on te­ki­ta­da las­tes spor­di­hu­vi, et nad har­juk­sid lii­ku­ma ja dist­sip­lii­ni jär­gi­ma, kas­vak­sid nor­maal­seks ini­me­seks.”

 

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja õp­pe­reis Lä­ti­maa Šveit­si – Si­gul­da lin­na Gau­ja rah­vus­par­gis
Järgmine artikkelHar­jus võib küt­ti­da 5 ka­ru