Rät­las on kü­la aja­lu­gu tut­vus­ta­vad in­fo­tahv­lid

64
Rätla küla ajaloost saab põhjaliku ülevaate dendropargi juures asuvalt infostendilt.

Raa­si­ku val­las Rät­la kü­las on märt­si lõ­pust kol­mes eri ko­has kok­ku ne­li suurt sten­di, mil­lel põh­ja­lik tea­ve kü­la aja­loo koh­ta. Ves­ki­mäe juu­res, mis amet­li­kult on Pe­ri­la kü­las, on Ves­ki­mä­ge tut­vus­tav stend, dend­ro­par­gi juu­res Rät­la kü­la aja­looü­le­vaa­de ning kü­la kes­kel kaks sten­di peal­kir­ja­ga „Tal­linn-Tar­tu ta­li­tee Rät­la mõi­sa ko­hal“.

In­fo­tahv­li­te koos­ta­mi­se ja tel­li­mi­se al­ga­tas Rät­la kü­la­va­ne­m Õn­ne­la Met­saorg. Ta rää­kis, et ju­ba siis, kui 16-17 aas­tat ta­ga­si Rät­las­se ko­lis, oli soov kü­la koh­ta roh­kem tea­da saa­da.

„Ela­me hun­ni­tu aja­loo kes­kel, mil­lest üht-teist on veel al­les. Mõ­te mõl­kus peas, ku­ni eel­mi­sel aas­tal mõt­le­sin, mil­le jaoks ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist ra­ha taot­le­da. Nii-öel­da vii­ma­sel mi­nu­til tu­li mõ­te tel­li­da sten­did ko­ha­li­ku aja­loo­ga,“ üt­les ta.

Üht-teist oli Õn­ne­la Met­saorg kuul­nud Rät­la aja­lu­gu uu­ri­nud Vai­no Na­pilt ja Ma­rian­ne Põl­lult, kuid soo­vis põh­ja­li­ku­mat in­fot nii Ves­ki­mäe kui Rät­la mõi­sa koh­ta. Ma­rian­ne Põl­lult saa­dud pil­did ju­ha­ta­sid ta Keh­rast pä­rit aja­loo­hu­vi­li­se Val­do Praus­ti­ni: „Kir­ju­ta­sin tal­le, et koos­tan oma ko­du­kü­la koh­ta aja­loo­li­se in­fo­ga sten­de. Val­do võt­tis ko­he tuld, käis Tal­lin­nas ja Tar­tus ar­hii­vi­des ning hak­kas Rät­la aja­lu­gu üles kir­ju­ta­ma.“

Kü­la­va­ne­ma sõ­nul ei osa­nud ta loo­ta nii põh­ja­lik­ku uu­ri­mus­tööd, na­gu Val­do Praust te­gi. Sel­gus, et esi­me­sed da­tee­ri­tud and­med Rät­last pä­ri­ne­vad 13. sa­jan­dist. 1298. aas­ta la­di­na­keel­ses üri­kus on Rät­lat ni­me­ta­tud Rec­ke­la ja 1322. aas­ta üri­kus Rec­ke­le.

„Kui va­rem olid spe­ku­lat­sioo­nid, kas Ves­ki­mäel on ol­nud ka­bel, siis nüüd on see kin­del. Sel­gus, et Ves­ki­mäe all on ku­na­gi ol­nud üs­na suur järv, mis ula­tus ves­kist ku­ni Len­der­mäe­ni, kus prae­gu on ka­nal. Järv kui­vas aja­pik­ku väik­se­maks, prae­gu on märg ala met­sa all,“ rää­kis Õn­ne­la Met­saorg.

Ta li­sas, ül­la­tav oli ka tea­da saa­da, et alg­selt kuu­lu­sid prae­gu­sed Rät­la kü­la maad ja mõis Pa­di­se kloost­ri­le.

Kõi­ge roh­kem ma­ter­ja­li oli Val­do Praus­til Tal­linn-Tar­tu ta­li­maan­teest, mis­tõt­tu on sel­le koh­ta kaks sten­di: „Val­do lei­dis ar­hii­vist vä­ga va­nad kaar­did, te­gi ar­vu­tu­si ning joo­nis­tas prae­gu­se­le kaar­di­le, kui­das va­nas­ti tal­vel lii­gel­di ehk kus olid ta­li­teed ning mil­li­sed iga­päe­va­sed teed Tal­linn-Tar­tu suu­nal.“

Sten­di­de val­mis­ta­mi­ne, koos­ta­mi­ne, ku­jun­da­mi­ne läk­sid maks­ma 3305 eu­rot, sel­lest 2172,49 eu­rot sai Rät­la Kü­la­selts ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist. Pui­ta­lus­tel sten­did on laien­da­tud ka­tu­sea­lu­se­ga, jalg­si­mat­ka­jad või jalg­rat­ta­ga liik­le­jad saa­vad va­ja­du­sel min­na nen­de al­la vih­ma­var­ju.

Ku­na nel­ja­le in­fos­ten­di­le mah­tus Õn­ne­la Met­sao­ru sõ­nul vaid väi­ke osa kõi­gest, mis Rät­la kü­la aja­loo koh­ta tea­da saa­di, on ko­ha­lik rah­vas ja kõik aja­loo­hu­vi­li­sed lau­päe­va, 15. ap­ril­li sü­da­päe­val oo­da­tud Su­si­soo tu­ris­mi­tal­lu, kus Val­do Praust rää­gib, mi­da veel seal­se kan­di aja­loost teab.

Kui saab toe­tust, on kü­la­va­ne­mal ka­vas kor­ral­da­da koos­töös Val­do Praus­ti­ga ka aja­loo­se­mi­nar: „Sel­le ka­vat­se­me sal­ves­ta­da, et in­fo kü­la aja­loo koh­ta oleks tal­le­ta­tud ning va­ja­du­sel ker­ges­ti lei­tav.“

Eelmine artikkelAlgas kon­kurss Aeg­vii­du las­teaed-põ­hi­koo­li ju­hi leid­mi­seks
Järgmine artikkelHENN PÄRN tuli veteranide maailmameistriks kettaheites