Ava­tud ta­lu­des käis nä­da­la­va­he­tu­sel Ida-Har­ju­maal pal­ju rah­vast

305
RE­BEC­CA LAAS­NURM-SER ja ELE­NA VAL­LE Ilo­na Tam­me loo­dud klei­ti­des.

Lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 24. ja 25. juu­lil toi­mus jär­je­kord­ne üle-ees­ti­li­ne Ava­tud Ta­lu­de Päev. Kü­la­li­si oo­ta­sid ja oma te­ge­mi­si tut­vus­ta­sid ka väi­ke-et­te­võt­jad Ida-Har­just. Ani­ja val­las sai käia kuues ja Raa­si­ku val­las ka­hes ko­has, Kuu­sa­lu val­las oli või­ma­lik kü­las­ta­da ka­hek­sat ta­lu.

Ani­ja val­las osa­le­sid Ava­tud Ta­lu­de Päe­val nii lau­päe­val kui ka pü­ha­päe­val Ta­nel Tal­ve Voo­se Päi­ke­se­ko­du ja pe­re­kond Rei­go Söe­sau­na ta­lu Vet­la kü­las, Ja­ne Mät­ti­ku Kuu­si­ku ta­lu Roo­kü­las, Vil­jar ja Re­na­ta Kroh­vi Paa­si­ku koer­te­mõis ning Ani­ja mõis. Pü­ha­päe­val võt­tis kü­la­li­si vas­tu Mee­li Kuu­li ja Ta­nel Laan­mäe Re­ba­se­mäe ta­lu Ala­ve­res.

Kuu­sa­lu val­las olid mõ­le­mal päe­val kü­la­lis­te­le ava­tud Ai­var Haa­gi Ar­li Puu­kool Kiiu-Aab­las, Im­bi ja Taa­vi Jäet­ma Sae ta­lu La­he­maa­lam­mas Uu­ri kü­las, Ai­ve Nii­lo Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lu Kal­me kü­las, Kat­rin Saa­gi Kõn­nu Vii­na­köö­gi Kuns­ti­ko­da ning Tii­na Kuu­le­ri Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la. Pü­ha­päe­val võõ­rus­ta­sid Too­ma­ni ta­lu Muuk­sis, pe­re­kond Veer­sa­lu ja Bur­ki Ii­sa­ka kä­si­töö­ta­lu/La­he­maa pä­ri­mus­ko­da Uu­ris ning Ilo­na Tam­me Kõr­ve­met­sa ta­lu/nais­te muu­seum Ha­ra kü­las.

Raa­si­ku val­las sai mõ­le­mal päe­val kü­las­ta­da Mo­ni­ka Kan­nel­mäe dend­ro­par­ki Sma­ragd Rät­la kü­las ja pü­ha­päe­val Raa­si­ku Õl­le­te­hast.

Kõr­ve­met­sa ta­lu nais­te muu­seum

Ha­ra kü­las nais­te muu­seu­mi roo­sal soh­val is­tub va­nae­ma nukk Tiiu, mis too­dud Amee­ri­kast 90 aas­tat ta­ga­si.

Ha­ra kü­las aas­ta­küm­neid su­vi­ta­nud moe­kunst­nik Ilo­na Tamm osa­les ava­tud ta­lu­de päe­val es­ma­kord­selt. Pe­re­nai­ne avas Kõr­veot­sa kuu­ris nais­te muu­seu­mi ese­me­test, mis on jää­nud ta­lu va­ra­se­mast pe­re­rah­vast ja ta ise ko­gu­nud roh­kem kui 20 aas­ta jook­sul. Vaa­da­ta saab va­nu kin­gi, kin­daid, kü­ba­raid, pee­neid öö­sär­ke ja alus­see­li­kuid, kor­set­te ja tri­pi­hoid­jaid, ka te­ma va­na­ema Ro­sa­lie Tam­me Amee­ri­kast too­dud eri­li­si klei­te ning pal­ju muud.

Pe­re­nai­ne rää­kis, et nais­te muu­seu­mi on või­ma­lik käe­s­ole­val su­vel kü­las­ta­da ka järg­ne­va­tel nä­da­la­va­he­tus­tel, sü­gi­seks viib uh­ke roo­sa soh­va ta­ga­si moe­sa­lon­gi, mis asub ta Pääs­kü­la ko­dus. Ta kir­jel­das ka, kui­das hak­kas kaks kuud ta­ga­si kuu­ri kor­da te­ge­ma, es­malt tu­li ruum tüh­jaks te­ha ning juu­ni al­gu­ses sai lii­va­põ­ran­da ase­me­le kor­ra­li­ku põ­ran­da.

Pü­ha­päe­val oli Kõr­ve­met­sa ta­lus ka­hel kor­ral Ilo­na Tam­me õm­mel­dud klei­ti­de moe­de­monst­rat­sioon. Klei­te tut­vus­ta­sid te­ma lap­se­lap­sed Me­lis­sa Tamm ja Ara­bel­la Tamm, mi­nia Re­bec­ca Laas­nurm-Ser ja sõb­ran­na Ele­na Val­le. Moe­kunst­ni­ku loo­dud klei­did ja muud rõi­vad on taas­ka­su­tus, teh­tud va­na­dest riie­test-kan­gas­test. Au­tor kir­jel­das kü­la­lis­te­le, kui­das ja mil­lest näi­da­tud mu­de­lid kok­ku õmb­les – en­dis­test vii­gi­püks­test, plis­seer­see­li­ku­test, pluu­si­dest, kamp­su­ni­test. Kõi­ge kir­jum kleit on 50 eri kan­gast.

Kü­la­li­si käis pü­ha­päe­val Ilo­na Tam­me sõ­nul üle oo­tus­te pal­ju, õh­tuks olid oma ni­me kir­ja pan­nud 150 hu­vi­list.

Eelmine artikkelLäi­ki­ma löö­dud va­nad sõi­du­kid te­gid Pe­nin­gi mõi­sas au­rin­ge
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO „Kratt“ jõuab 30. juu­lil ki­no­des­se