Ran­na­kee­le eden­da­jad tä­his­ta­vad Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re sil­ti­de­ga „Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruum“

920
Rannekeele kõnelejad salvestusel Pärispea poolsaarel Helje Lillepooli kodus: ÕIE KÜLMSAAR, RIINA LAANETU, URVE TOOMPUU, EPP KÜLMSAAR ja HELJE LILLEPOOL. Foto Kuusalu Kroonika

MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus, MTÜ Po­hi­ran­na ja kesk­kon­naa­met kor­ral­da­vad 6.-12. juu­ni­ni ran­na­kee­le nä­da­la.

Pü­ha­päe­val, 12. juu­lil on ka­vas pan­na ran­na­kee­le nä­da­la lõ­puü­ri­tu­se­na kor­ral­da­ta­val ring­sõi­dul Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re­le suun­du­va­te tee­de al­gu­ses­se sil­did kir­ja­ga „Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruum“. Sil­did te­hak­se sar­na­sed ki­hel­kon­da­de pii­re ja aja­loo­li­si asu­meid tä­his­ta­va­te tahv­li­te­ga, mis on pruu­ni vär­vi ja val­ge­te täh­te­de­ga. Sel­li­sed sil­did pai­gal­da­tak­se koos­töös val­la, kesk­kon­naa­me­ti ja maan­teea­me­ti­ga ning al­ga­ta­jad loo­da­vad, et mõ­le­mad ame­tid an­na­vad Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruu­mi mär­gis­tu­se­le koos­kõ­las­tu­se.

MTÜ Ran­na­kee­le Kes­ku­se ju­ha­tu­se liik­me Ene Velst­rö­mi sõ­nul on ran­na­keelt tut­vus­ta­va­te eriil­me­lis­te sil­ti­de pa­ne­kust rää­gi­tud Ju­min­da Pool­saa­re Selt­sis mi­tu aas­tat: „Me ole­me se­da ideed eda­si aren­da­nud. Es­malt pai­gal­da­me kesk­kon­naa­me­ti aja­loo­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lu­se soo­vi­tu­sel pruu­nid sil­did, sest sel­li­seid ka­su­ta­tak­se Ees­tis aja­loo­lis­te piir­kon­da­de tä­his­tu­se­na. Kuu­sa­lu vald on sil­ti­de­le koos­kõ­las­tu­se and­nud, taot­le­me kesk­kon­naa­me­ti ja maan­teea­me­ti nõu­so­le­kut.“

Mär­gis­tu­se­ga „Po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruum“ on plaa­nis tä­his­ta­da see ala, kus on kõ­nel­dud ran­na­keelt. See oleks ot­se­kui vä­rav pool­saar­te­le, et tuua esi­le ran­na­kee­le ehk po­hi­ran­na kee­le le­vi­kua­la. Ju­min­da pool­saa­rel pai­gal­da­tak­se tahv­lid Pu­di­soo-Lee­si tee äär­de en­ne Ha­ra poo­le suun­du­va tee ris­tu­mis­koh­ta ja Lok­salt väl­ju­va Ha­ra-Lee­si tee al­gu­ses­se ning Pä­ris­pea pool­saa­rel Lok­salt Suur­pea ja Tur­bu­nee­me poo­le suun­du­va­te tee­de äär­de, ka Vi­ha­soo-Ka­sis­pea tee äär­de Ka­sis­pea kü­la­sil­di juur­de.

Ene Velst­röm lu­bab, et kui kõik su­jub, siis ava­tak­se sil­did 12. juu­li ring­sõi­dul, aga kui koos­kõ­las­tu­si ei jõua saa­da ega sil­te val­mis te­ha, tu­leb nen­de pi­du­lik pai­gal­da­mi­ne hil­jem ja ring­sõi­du ajal sea­tak­se üles aju­ti­sed tahv­lid.

„En­di­selt on jõus plaan pan­na sa­ma­des­se pai­ka­des­se ka ran­na­keel­sed ter­vi­tus­tahv­lid, et tuua se­da keelt ava­lik­ku ruu­mi ja näi­da­ta, et see po­le ai­nult va­na­de ini­mes­te ega muu­seu­mi keel. Nii­su­gu­sed sil­did to­hib pai­gu­ta­da maan­tee telg­joo­nest vä­he­malt 12 meet­ri kau­gu­se­le ning sil­ti­de ku­jun­da­mi­ne ja koos­kõ­las­ta­mi­ne võ­tab veel ae­ga,“ üt­leb ta.

Ter­vi­tus­sil­ti­de teks­tid aru­ta­ti lä­bi ran­na­kee­le kam­bas li­gi 15 ini­me­se­ga. Et­te­pa­nek on pan­na pool­saa­re­le si­se­ne­ja­te ter­vi­tu­seks sil­did „Ol­ga ter­veks tu­le­mast Po­hi­ran­da!“ ning Ju­min­da pool­saa­relt väl­ju­ja­te­le „Üäd tied! Tul­ga toi­ne­kerd­ki!“ ja Pä­ris­pea pool­saa­relt lah­ku­ja­te­le vei­di teist­su­gu­ne „Hüäd tied! Tul­ga toi­ne­kerd­ki!“.

Rüh­mi­tu­se ehk kamp­pa Ran­na­kie­le Üäks eest­ve­da­mi­sel an­ti mul­lu su­vel koos­töös Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di­ga väl­ja „Kuu­sa­lu ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat“.

Sel su­vel kor­ral­da­vad rüh­mi­tu­se eest­ve­da­jad Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­rel juu­li­kuu esi­me­sel täis­nä­da­lal ran­na­kee­le nä­da­la, et tut­vus­ta­da mõ­le­mal pool­saa­rel ja ka üle Ees­ti ran­na­keelt.

Su­ju­va­ma as­jaa­ja­mi­se hu­vi­des moo­dus­ta­ti MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus, mil­le ju­ha­tu­se esi­mees on Ene Velst­röm, ju­ha­tu­se liik­med Rii­na Laa­ne­tu ja Epp Külm­saar. Ran­na­kee­le nä­da­la lä­bi­vii­mi­seks saa­di toe­tust kesk­kon­naa­me­tilt.

MTÜ Rannakeele Keskus juhatuse esimees ENE VELSTRÖM hoiab käes Leesi poe rannakeelset silti.

Ran­na­keel Vi­ker­raa­dios­se
Rii­na Laa­ne­tu: „Ran­na­kee­le nä­da­la mõ­te on juh­ti­da tä­he­le­pa­nu me väi­ke­se­le kee­le­kil­lu­ke­se­le, mil­le kõ­ne­le­jaid on 50 rin­gis.“

Vi­ker­raa­dio hom­mi­kup­rog­ram­mis kuu­leb siis ko­gu nä­da­la jook­sul ran­na­keel­seid jut­te. Prae­gu käib jut­tu­de sal­ves­ta­mi­ne. Ran­na­kee­le Kes­ku­se tel­li­mi­sel fil­mib Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ran­na­kee­le kõ­ne­le­jaid, neil pa­lu­tak­se ran­na­kee­les rää­ki­da tä­na­päe­va elust. Vi­deod jää­vad kes­ku­se ar­hii­vi, he­li­sal­ves­ti­sed saa­de­tak­se Vi­ker­raa­dios­se, kus neist te­hak­se va­lik.

Ju­min­da pool­saa­rel fil­mi­ti kee­le­kand­ja­te Nel­li Rand­maa, El­sa Krönst­rö­mi, Hel­ve Tam­me, Mee­li Le­hi­se, Kar­li Lam­bo­ti, Mai­la Velst­rö­mi, He­li Kend­ra ja Jaan Velst­rö­mi ran­na­keel­seid pa­ja­tu­si. Pä­ris­pea pool­saa­relt jääd­vus­ta­ti Hel­je Lil­le­poo­li, Õie Külm­saa­re, Mil­vi Ma­nits­ki ja Ur­ve Toom­puu kõ­ne­lu­si.

Ran­na­kee­le nä­da­la al­gu­ses saab es­mas­päe­va, tei­si­päe­va ja kol­ma­päe­va õh­tul kell 19-20 osa­le­da Lee­si rah­va­ma­jas ran­na­kee­le ju­tu­tu­ba­des. Nä­dal lõ­peb kol­me kee­le­päe­va­ga. Ree­del on po­hi­ran­na kee­le päev Vii­nis­tu kon­ve­rent­si­kes­ku­ses, kus Ma­ri-Liis Kal­vik Ees­ti kee­le Ins­ti­tuu­dist rää­gib Kuu­sa­lu mur­ra­kust ter­vi­ku­na ja sel­le ja­gu­ne­mi­sest eri osa­deks ning Jaak Pro­zes Fen­noug­riast lää­ne­me­re­soom­las­test meie sees ja meie üm­ber, töö­tu­ba­des saab har­ju­ta­da taas ran­na­kee­les rää­ki­mist.

Lau­päe­val on kee­le­päev Lee­si rah­va­ma­jas. Seal saa­vad sõ­na ko­ha­li­kud ran­na­kee­le kand­jad, kõ­nel­dak­se Ju­min­da pool­saa­re ko­ha­ni­me­dest ja tun­tud rah­va­lau­li­ku­test-pä­ri­mu­sekand­ja­test, ühis­te­ge­vu­sest pool­saa­rel, laul­dak­se re­gi­lau­le.

Pü­ha­päe­va­ne väl­ja­sõit al­gab Lok­sa bus­si­jaa­mast, sõi­de­tak­se lä­bi mõ­le­ma pool­saa­re. Li­saks pea­tus­te­le po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruu­mi pii­ri­del on ka­vas pea­tu­da veel mit­mes kü­las, kus ko­ha­li­kud ko­du-uu­ri­jad tut­vus­ta­vad seal­seid ko­ha­ni­me­sid ja olu­li­se­maid pai­ku. Lee­si poes tut­vu­tak­se kau­pa­de ja tee­nin­du­se ran­na­keel­se sõ­na­va­ra­ga.

Eelmine artikkelMe sai­me hak­ka­ma!
Järgmine artikkelKuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis saab taas üri­tu­si kor­ral­da­da