Rak­ve­re tea­tri proo­vi­d Kol­ga­kü­las

532
Rakvere Teatri meeskond Kolgakülas. Foto Kaisa Linno

Juu­ni­kuu kõik 16 eten­dust on väl­ja müü­dud, pi­le­teid saab veel au­gus­tiks.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 20. maist käi­vad Kolg­kü­la rah­va­ma­jas Rak­ve­re teat­ri su­ve­la­vas­tu­se, Lud­vig Hol­ber­gi „Miks Jep­pe joob?“ proo­vid, esie­ten­dus tu­leb 7. juu­nil. Rah­va­ma­ja saa­li on ehi­ta­tud pub­li­ku jaoks tõu­su­ga is­tu­mis­ko­had ehk tri­büü­nid, et oleks pa­rem nä­ha.

La­vas­ta­ja Hend­rik Toom­pe­re Ees­ti Draa­ma­teat­rist üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le asu­ko­ha­va­li­ku koh­ta, et vaa­da­ti mi­tut pai­ka, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja jäi tu­ge­valt sõe­la­le: „Olen seo­ses Vii­nis­tu paa­ri va­ra­se­ma su­ve-e­ten­du­se­ga sõit­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jast sa­ge­li möö­da ja iga kord hak­kab see eri­li­selt sil­ma – la­ge­dal maas­ti­kul ava­neb vaa­te­pilt, kui­das rah­va­ma­ja uh­kelt kõr­gub. Ko­gu at­mos­fäär on sel­li­ne, et pa­ni mõt­le­ma – seal peaks mi­da­gi te­ge­ma.“

Ta kir­jel­das, et Kol­ga­kü­las män­gi­tav lu­gu on poo­le­nis­ti rah­va­lik, va­jas kul­tuu­ri­li­selt ra­fi­nee­ri­tu­mat saa­li, ku­na­gi­sed kol­hoo­sian­gaa­rid ei so­bi­nud, sa­mas mõi­sad ka mit­te: „Kol­ga­kü­las on meil män­gi­mi­seks pii­sa­valt ruu­mi, spet­siaal­seid üm­ber­kor­ral­du­si ei pea te­ge­ma. Rah­vast ma­hub saa­li sa­da­kond. Kuu­ma il­ma­ga võib küll ha­ka­ta pa­lav, aga va­hea­jal saab õue min­na.“

La­vas­ta­ja mär­kis veel, et te­mal on hea lä­he­dal ko­ha­le sõi­ta, nen­de pe­re su­vi­tab 1980nda­test aas­ta­test Kuu­sa­lu val­las An­di­nee­me kü­las.

Ni­mio­sa­täit­ja, Rak­ve­re Teat­ri näit­le­ja Eduard Sal­mis­tu kii­tis sa­mu­ti, et Kol­ga­kü­las on su­ve­la­vas­tu­se jaoks mõ­nus ja õu­dus koht: „Väi­ke saal te­ki­tab kam­mer­li­ku tun­de, loo­dan, et pub­li­ku soo­ju­se ja lä­he­du­se­ga te­kib sü­ner­gia.“

Ta sõ­nas, et maa­rah­va­ma­ja­dest on Kol­ga­kü­las Rak­ve­re Teat­ri jaoks esi­me­ne omaet­te män­gu­paik, kuid 1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses tõi tea­ter la­va­le tü­ki Rak­ve­res ku­na­gi­ses KI­Ki klu­bis.

Rak­ve­re Tea­ter tut­vus­tab oma ko­du­le­hel koos su­ve­la­vas­tu­se rek­laa­mi­ga ka Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja ning li­sa­tud on, et eten­dus­te ajal töö­tab sel­le hoo­vis koh­vik, kus saab os­ta ko­ha­lik­ku söö­ki-joo­ki.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no rää­kis, et teh­ni­li­ne mees­kond ehi­tas saa­li üm­ber ühe päe­va­ga, ka too­lid on teat­rilt en­dalt, rah­va­ma­ja too­lid on väl­ja vii­dud.

Koh­vi­kut ha­ka­tak­se te­ma sõ­nul pi­da­ma koos ko­ha­li­ke abi­lis­te­ga, tea­ter pak­kus, et su­ve­la­vas­tu­se pub­lik os­tab meel­sas­ti ko­ha­lik­ku toi­tu: „Val­ge­jõe vei­ni­vil­la lu­bas an­da oma vei­nid. Plaa­nis on koh­vi­ku jaoks ha­ka­ta ise küp­se­ta­ma, aga oo­ta­me ka abi­li­si. Kui ko­ha­li­kel et­te­võt­ja­tel, FIE­del on pak­ku­da teat­ri­koh­vi­kus­se suu­pis­teid, tee­me mee­lel­di koos­tööd.“

Kü­la­rah­vas te­gi tal­gu­tel koh­vi­ku jaoks kor­da rah­va­ma­ja kuu­ri, ku­hu pea­le le­ti ja riiu­li­te ma­hu­vad paar lau­da ja too­lid. Et ku­ni sa­da­kond ini­mest va­hea­jal söö­ma ma­hu­ta­da, on ka­vas sea­da õue üles tel­gid. Teat­ri­rah­va se­ni­ne ko­ge­mus on, et pub­lik kü­las­tab su­ve­la­vas­tu­se õue­koh­vi­kut iga­su­gu­se il­ma­ga.