RAI­VO NEID­LA Vii­nis­tult sai Kait­se­lii­du Val­ge­ris­ti tee­ne­te­ris­ti

413
Val­ge­ris­ti III jär­gu tee­ne­te­ris­ti päl­vi­nud RAI­VO NEID­LA as­tus Kais­te­lii­tu 1995. aas­tal. Fo­to Mal­le Vool­järv

Kait­se­liit tun­nus­tas veeb­rua­ri lõ­pus tee­ne­kaid liik­meid. Vii­nis­tu kü­la ela­nik Rai­vo Neid­la päl­vis Val­ge­ris­ti III jär­gu tee­ne­te­ris­ti pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest Tal­lin­na ma­le­va me­re­di­vis­jo­nis ning las­kes­por­di­võist­lus­tel osa­le­mi­se ja sel­le aren­gu­le kaa­sa ai­ta­mi­se eest.

Rai­vo Neid­la on Kait­se­lii­tu kuu­lu­nud li­gi 26 aas­tat, osa­le­nud edu­kalt las­ke­võist­lus­tes ja ai­da­nud võist­lu­si kor­ral­da­da.

Hil­ju­ti il­mus aja­kir­ja Kait­se Ko­du eri­väl­jaan­ne Kait­se­lii­du Las­kur. Sel­les on aval­da­tud or­ga­ni­sat­sioo­ni kõi­gi ae­ga­de ede­ta­bel lask­mi­ses, Rai­vo Neid­la on sõ­ja­püs­si har­ju­tu­ses „30 las­ku 300 meet­rit“ pin­ge­rea 30. ko­hal. Sel­le tu­le­mu­se te­gi ta ok­toob­ris 2017 – 68aas­ta­se­na.

Jää­lõh­ku­ja Tar­mo mo­to­ris­ti­na 25 aas­tat töö­ta­nud Rai­vo Neid­la jäi pen­sio­ni­le kaks aas­tat ta­ga­si, kui tä­his­tas 70. sün­ni­päe­va. Ta mee­nu­tab, kui­das 1994. aas­tal olid Ve­ne sõ­ja­lae­vad veel Tal­lin­na mii­ni­sa­da­mas, kui loo­di Kait­se­lii­du sa­da­ma ma­lev­kond: „Me lae­valt olid kap­te­nid ja tüü­ri­me­hed as­tu­nud ma­lev­kon­da, kok­ku küm­me­kond oh­vit­se­ri. Kuul­sin, kui­das nad sel­lest rää­ki­sid, ja kü­si­sin, kas võ­ta­vad mi­nu ka kam­pa. Sain kolm soo­vi­ta­jat, aas­ta ae­ga oli kat­seaeg. Van­de and­si­me 1995. aas­tal õp­pe­lae­val Tal­linn, sel­lest ajast olen Kait­se­lii­du lii­ge.“

Las­kes­por­di­ga hak­kas ta te­ge­le­ma 1996. aas­tal, kui sai Roc­ca al Ma­re las­ke­tii­rus või­ma­lu­se har­ju­ta­da püs­to­list lask­mist ning kõik la­sud läk­sid pih­ta. Tä­nu te­ra­va­le sil­ma­le ja kind­la­le käe­le võe­ti ta me­re­di­vis­jo­ni nel­ja­liik­me­lis­se võist­kon­da, saa­vu­ta­ti Kait­se­lii­du võist­lus­tel kol­mas koht. Sel­lest ajast on ta ol­nud Kait­se­lii­du lask­mis­võist­lus­te raud­va­ra, tä­ni­ni käib kol­ma­päe­vi­ti tree­ni­mas ja osaleb võist­lustel.

Rai­vo Neid­la: „Ees­tis on 16 000 kait­se­liit­last, võiks ol­la küm­me kor­da roh­kem. Ini­me­sed võik­sid mõel­da sel­le­le, kui­das oma ko­du­maad kaits­ta. Täh­tis on igaü­he kait­se­ta­he ning jul­gus seis­ta oma maa ja rah­va eest.“

Eelmine artikkelSta­tis­ti­kaa­me­ti uu­ring elu­kesk­kon­na­ga ra­hu­lo­lu koh­ta
Järgmine artikkelPeningi raamatukogu on avatud kord nädalas