Sta­tis­ti­kaa­me­ti uu­ring elu­kesk­kon­na­ga ra­hu­lo­lu koh­ta

69

Sta­tis­ti­kaa­met aval­das möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­tud ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu tu­le­mu­sed – kok­ku 27 000 ini­me­sel pa­lu­ti hin­na­ta tee­nu­seid ja elu­kesk­kon­da oma ko­du­val­las või -lin­nas. Eel­mi­se nä­da­la Maa­leht te­gi sel­le põh­jal üle­vaa­te, kus oma­va­lit­sus­tes ol­lak­se elu­ga kõi­ge enam ra­hul. Oma­va­lit­su­sed sea­ti pin­ge­rit­ta hin­nan­gu „vä­ga ra­hul“ põh­jal. Kuu­sa­lu vald on 40. ko­hal – vä­ga ra­hul oli vas­ta­nu­test 13 prot­sen­ti, Raa­si­ku vald 45. ko­hal – vä­ga ra­hul 12,2 prot­sen­ti, Ani­ja vald 54. kohal – 9,5 prot­sen­ti­ ja Lok­sa linn 58. ko­hal – 8,6 prot­sen­ti. Pi­gem ra­hul olid Kuu­sa­lu val­las 74, Raa­si­ku val­las 67,3 prot­sen­ti, Ani­ja val­las 72,4 ja Lok­sa lin­nas 61,3 prot­sen­ti.