Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li kan­di­daa­ti­de vas­tu­võtt

58
Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li no­mi­nen­did AND­REAS IDA­VAIN, GIT­TE LEES ja MA­RIEL­LA SOOM ning val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT Kiiu mõi­sas. Fo­to Els­beth Link

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 8. det­semb­ril olid Kuu­sa­lu aas­ta noo­re tiit­li tä­na­vu­sed no­mi­nen­did kut­su­tud tra­dit­sioo­ni­li­selt Kiiu mõi­sas asu­vas­se val­la­maj­ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma vas­tu­võ­tu­le. Kan­di­daa­te on esi­ta­tud kolm: jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev noor­tet­ree­ner Git­te Lees, Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Ma­riel­la Soom ja Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­ma juht And­reas Ida­vain. Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 20. jaa­nua­ril val­la tä­nu­peol.

Val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti vas­tu­võ­tul osa­le­sid veel val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ning Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­sest noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik, noor­soo­töö­ta­jad Els­beth Link ja An­na-Lii­sa Geb­ruk.

Noo­red rää­ki­sid, et koh­tu­mi­ne val­la­ma­jas oli vä­ga meel­div, nad tut­vus­ta­sid oma te­ge­mi­si ja eda­si­si plaa­ne. Val­la­va­nem ja tei­sed spet­sia­lis­tid kõ­ne­le­sid en­da ha­ri­dus­teest. Aru­ta­ti ka noor­te te­ge­vus­või­ma­lu­si val­las.

Git­te Lees Kiiust lõ­pe­tas 2015. aas­tal Kuu­sa­lus põ­hi­koo­li, kesk­ha­ri­du­se oman­das Tal­lin­nas Kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses. Ta on 9 aas­tat män­gi­nud JK Kuu­sa­lu Ka­lev jalg­pal­li­nais­kon­nas, jalg­pal­lit­ree­ner on ol­nud 8 aas­tat, abit­ree­ne­ri­na alus­tas põ­hi­koo­li õpi­la­se­na. Prae­gu tree­nib 9-11 aas­ta va­nu­seid, gru­pis on 23 pois­si ja 2 tüd­ru­kut.

Ehk­ki erialalt on rät­sep-sti­list, töö­tab Git­te Lees tä­na­vu su­vest Ida-Har­ju piir­kon­na po­lit­sei­ni­ku­na, te­ge­leb las­te ja noor­te­ga eel­kõi­ge Ko­se ja Raa­si­ku val­las. Es­malt oli Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­nas abi­po­lit­sei­nik, paar aas­tat ta­ga­si asus töö­le pat­rull­po­lit­sei­ni­ku­na. Hil­ju­ti lõ­pe­tas Si­se­kait­sea­ka­dee­mia po­lit­seia­met­ni­ku eria­la 1,5 aas­tat kest­nud õp­pe.

Jalg­pal­lit­ree­ne­ri töö on vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud te­ma sõ­nul pä­ris aja­ma­hu­kas. Te­ma tree­ni­tav noor­te­rühm osa­leb kol­man­dat aas­tat jalg­pal­li­lii­du klu­bi­de­va­he­lis­tel võist­lus­tel noor­te­le. Kolm kor­da nä­da­las on tree­nin­gud, maist ok­toob­ri­ni pü­ha­päe­vi­ti võist­lus­män­gud ko­dus­taa­dio­nil või vas­tas­te juu­res. Võist­lus­te­le mi­nek tä­hen­dab pal­ju suht­le­mist ning kok­ku­lep­pi­mist.

Ma­riel­la Soom Sõit­me kü­last õpib Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­sis. Ta on kolm aas­tat kuu­lu­nud koo­li õpi­la­se­sin­du­se ju­ha­tus­se, ka­hel vii­ma­sel aas­tal ol­nud õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent. On osa­le­nud maa­kon­na noor­te Osa­lus­koh­vi­ku kor­ral­da­mi­ses ja oli tä­na­vu su­vel Mus­ta­met­sa kü­las toi­mu­nud noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li üks pea­kor­ral­da­ja. Fes­ti­va­li lä­bi­vii­mi­seks saa­di toe­tust ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi pro­jek­ti­kon­kur­silt „Järg­mi­ne samm“, ku­hu ta kir­ju­tas ra­ha­taot­lu­se.

Su­vel käis Ma­riel­la Soom koos isa­ga 20. au­gus­til EV pre­si­dent Alar Ka­ri­se kut­sel Roo­siaia vas­tu­võ­tul. Veeb­rua­ris an­dis pre­si­dent Valk­la ki­vi juu­res Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te­le ühis­kon­naõ­pe­tu­se tun­ni, koh­tu­mist juh­ti­sid õpi­la­sed Ma­riel­la Soom ja Joo­sep Mürk, kes sa­mu­ti oli kut­su­tud Roo­si­aia vas­tu­võ­tu­le. Ma­riel­la Soom mee­nu­tab, et kut­se Roo­siae­da oli vä­ga oo­ta­ma­tu ja to­re ül­la­tus, vah­va oli seal nä­ha pal­ju­sid tun­tud ini­me­si. Tu­le­vi­kup­laa­ni­de koh­ta sõ­nas ta, et soo­vib esi­me­se va­li­ku­na min­na Tar­tu Üli­koo­li õp­pi­ma õi­gus­tea­dust.

And­reas Ida­vain Kuu­sa­lu kü­last õpib Tal­lin­na Reaal­koo­li 12. klas­sis, põ­hi­koo­li lõ­pe­tas Kuu­sa­lus. Ta ju­hib koos Allen Lariniga Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­ma tä­na­vu su­vest, kui rüh­ma­juht, te­ma vend Mat­tias Ida­vain läks aja­tee­nis­tus­se kait­se­väk­ke. And­reas Ida­vain on noor­kot­ka­na käi­nud Kuu­sa­lu võist­kon­na­ga edu­kalt võist­le­mas maa­kond­li­kel ja va­ba­riik­li­kel võist­lus­tel ning ka Skan­di­naa­vias ja Bal­ti­ku­mis.

Mul­lu su­vel kor­ral­das ta koos Tal­lin­na ko­du­tü­tar­de ühe rüh­ma eest­ve­da­ja­te­ga Kuu­sa­lus noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de 24tun­ni­se võist­lu­se „Välk­rän­nak“. Ra­ha sel­leks saa­di Kait­se­lii­du toe­tusp­rog­ram­mist, ku­hu And­reas Ida­vain kir­ju­tas taot­lu­se. Sa­mast prog­ram­mist on te­ma koos­ta­tud pro­jek­ti­de­le an­tud toe­tust Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te rüh­ma­laag­riks, mis toi­mus ok­toob­ris, ning tal­ve­laag­riks, mis tu­leb jaa­nua­ris.

Võist­lu­ses „Välk­rän­nak“ osa­le­sid pea­le Har­ju­maa rüh­ma­de veel noo­red Läänemaalt ja Põlvamaalt. Andreas Idavain suhtles peakorraldajana keskkonnaameti, kaitseväe harjutusalade haldajatega, muretses Kaitseliidust varustust, pani kokku korraldusmeeskonna.

Tu­le­vi­kup­laa­ni­de koh­ta lau­sub ta, et juu­lis ta­hab min­na aja­tee­nis­tus­se kait­se­väk­ke. Kõrg­ha­ri­du­se soo­vib oman­da­da Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis, eria­la on ot­sus­ta­ma­ta.

Eelmine artikkelAni­ja val­la tub­li­de noo­rte tunnustamine
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las tõu­seb las­teaia õp­pe­ta­su