Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tus on val­mis

568
Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si eest­ve­da­ja ANTS KI­VI­MÄE, ehi­tus­fir­ma CEC töö­de­ju­ha­ta­ja ALEK­SAN­DER SK­RY­PAK ja val­la­va­nem AND­RE SEPP Raa­si­ku vee­tor­ni ees.

„Raa­si­ku vald on üli­malt tä­nu­lik. Si­nu jaoks on see üks töö, meie jaoks ülio­lu­li­ne maa­märk,“ üt­les Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp möö­du­nud ree­del, 13. no­vemb­ril OÜ CEC töö­de­ju­ha­ta­ja Alek­san­der Sk­ry­pa­ki­le, kel­lelt koos val­la­va­lit­su­se liik­me ja Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si ju­hi Ants Ki­vi­mäe­ga võe­ti vas­tu Raa­si­ku vee­tor­ni juu­res teh­tud ehi­tus­tööd.

Raa­si­ku 1870. aas­tal ehi­ta­tud vee­tor­ni uhiuus plekk-ka­tus ja re­no­vee­ri­tud ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid. Foto Ilmar Pullerits

Raa­si­ku raud­tee äär­de 150 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud vee­torn sai sel sü­gi­sel uue plekk-ka­tu­se ning Ta­pa et­te­võt­te CEC ehi­tus­me­hed re­no­vee­ri­sid ka ka­tu­sel asu­vad ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid. Tööd al­ga­sid au­gus­tis ning pi­did esialg­se ka­va ko­ha­selt lõp­pe­ma 30. sep­temb­riks. Kui alus­ta­ti, oli Ants Ki­vi­mäe op­ti­mist­lik ja ar­vas, et nii kaua ei lä­he, ole­tas, et ehi­ta­jad tu­le­vad toi­me paa­ri nä­da­la­ga.

„Aga see, mis siin oli, oli hul­lu­ma­ja,“ sõ­nas töödejuhataja Alek­san­der Sk­ry­pak.

Ants Ki­vi­mäe li­sas, et esial­gu tun­dus nii tal­le kui töö­de­ju­hi­le, et te­gu on liht­sa üle­san­de­ga, kuid lõ­puks läks paa­ri nä­da­la ase­mel kolm kuud: „Ta­gant­jä­re­le tar­kus on, et oleks tul­nud kõi­ge­pealt tel­li­da eks­per­tiis, siis oleks näi­nud, mis on ka­tu­sep­le­ki all. Te­ge­li­kult, kui ple­ki ära võt­si­me, pol­nud vä­ga vi­ga, roo­vi­lauad paist­sid ilu­sad. Igaks ju­huks tõm­ba­si­me na­tu­ke roo­vi­tust lah­ti ja sel­le all olid täies­ti mä­da­ne­nud sa­ri­ka­pal­gid.“

Töö­me­hed kraa­pi­sid peh­med pal­gid seest tüh­jaks ning tu­gev­da­sid neid uu­te sa­ri­ka­lau­da­de­ga. Ka müü­ri­lat­ti tu­li sa­ma­moo­di tu­gev­da­da: „Prae­gu­se tar­ku­se juu­res tea­me, et õi­gem oleks ol­nud kõik need väl­ja lõh­ku­da ja ehi­ta­da uus ka­tu­sea­lu­ne. Aga siis ar­va­si­me, et asi po­le nii hull. Kus mu mõ­te küll oli – kui mõel­da, et seal üle­val on kaks suurt pealt lah­tist vee­ma­hu­tit, kust ve­si ko­gu aeg au­rus­tub, siis ei saa­gi seal ju mi­da­gi head ol­la. Kui niis­kus pu­ges sa­ri­ka­te ja roo­vi­tu­se va­he­le, siis muud­kui mä­dan­das ja mä­dan­das.“

Alek­san­der Sk­ry­pak li­sas, et ka ka­tu­se ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni­kes­te alu­sed pos­tid olid peh­ki­nud ning tor­ni­ke­sed see­tõt­tu va­ju­nud vil­tu ning need tu­li ot­seks rih­ti­da.

„Mi­na käi­sin väl­jast vaa­ta­mas, tun­dus, et üks torn ühe­le, tei­ne tei­se­le poo­le vil­tu. Lõ­puks käi­sin loo­di­ga üle­val mõõt­mas,“ rää­kis Ants Ki­vi­mäe.

Val­la­va­nem And­re Sepp kii­tis, et sel­lel ehi­tu­sel te­gid kõi­ge ma­da­la­mat hin­da pak­ku­nud et­te­võ­te ja sel­le töö­me­hed imet. Kui val­la­va­lit­sus kor­ral­das su­vel vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­di­han­ke, üle­ta­sid kõik pak­ku­mi­sed sel­leks ka­van­da­tud sum­mat. Val­la­va­lit­sus pi­das oda­vai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ­ga CEC lä­bi­rää­ki­mi­si ning sõl­mis le­pin­gu. Hin­da ai­tas oda­va­maks saa­da ko­ha­lik mees, ASi Eco­ma­tic oma­nik Väi­no Pär­nas­te, kes an­dis ehi­ta­jai­le tõs­tu­ki ta­su­ta ka­su­ta­da. Vee­tor­ni ka­tu­se va­he­tus ja ven­ti­lat­sioo­ni­tor­ni­de pa­ran­da­mi­ne läk­sid maks­ma 21 360 eu­rot.

Ants Ki­vi­mäe ja And­re Sepp ar­va­sid, et tu­le­val aas­tal võiks kor­da te­ha vee­tor­ni ka­tu­sea­lu­se pui­to­sa.

„Kui löön lah­ti­se ak­naa­va et­te vi­neer­tahv­li, kir­ju­tan sel­le­le, et jät­ka­me 2021,“ üt­les va­na vee­tor­ni taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja Ants Ki­vi­mäe.

Eelmine artikkelHarjumaa Laululapse võitja CARL-MARTEN MEIGAS Kuusalust läheb telekonkursile Tähtede Lava
Järgmine artikkelKaitsemaski kandmise toetuseks