Raasiku vallavolikogu uus esimees on MAARJA SIKUT

837
Raasiku vallavolikogu esimees MAARJA SIKUT.

MAARJA SIKUTI poolt anti 9 häält, aseesimeheks sai KADI TAMMARU samuti 9 häälega.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli tei­si­päe­val, 16. no­vemb­ril. Ko­hal olid 17 vo­li­kogulii­get. Va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald vo­li­kok­ku va­li­tud Aa­re Ets ja Ju­ta Asu­ja ot­sus­ta­sid jät­ka­ta tööd val­la­va­lit­su­ses ning vo­li­ko­gus on nen­de asen­dus­liik­med And­res Kal­las­te ja Ma­rian­ne Põld.

Is­tun­gi päe­va­kor­ras oli vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne. Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma.

Raasiku vallavolikogu aseesimees KADI TAMMARU.

Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le sea­ti üles 2 kan­di­daa­ti. Avo Möls Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust lu­ges et­te en­da ja EK­RE esin­da­ja Ants Ki­vi­mäe kir­ja­li­ku et­te­pa­ne­ku esi­ta­da vo­li­ko­gu esi­me­heks Maar­ja Si­kut Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust. And­re Sepp lu­ges et­te va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald et­te­pa­ne­ku, ne­mad esi­ta­sid vo­li­ko­gu esi­me­heks Tii­na Rüh­ka sa­mast va­li­mis­lii­dust. Kan­di­daa­did tut­vus­ta­sid en­nast ja vas­ta­sid vo­li­ko­gu liik­me­te kü­si­mus­te­le.

Maar­ja Si­kut rää­kis, et on vo­li­ko­gus teist kor­da, eel­mi­ses koos­sei­sus oli li­gi aas­ta asee­si­mees, juh­tis ee­lar­ve, pla­nee­ri­mi­se ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni: „Ar­van, et Tii­na Rüh­ka on tei­nud vä­ga head tööd, kuid mi­na teek­sin vo­li­ko­gu esi­me­he­na kind­las­ti mõn­da as­ja teist­moo­di. Soo­vin, et vo­li­ko­gu is­tun­gi­test olek­sid vi­deoü­le­kan­ded.“

And­re Sepp kü­sis, kas esi­me­he kan­di­daat on mõel­nud, mil­li­sed saa­vad ole­ma vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid. „Olen mui­du­gi mõel­nud ja koos mees­kon­na­ga, aga är­me rut­ta sünd­mus­test et­te,“ vas­tas Maar­ja Si­kut.

Tii­na Rüh­ka rää­kis, et on val­la­vo­li­ko­gus 7. või 8. koos­sei­su, ol­nud ko­mis­jo­ni­de esi­mees ja asee­si­mees, eel­mi­ses koos­sei­sus oli vo­li­ko­gu esi­mees, kui osu­tub esi­me­heks va­li­tuks, ta­hab töö­ta­da sel­le ni­mel, et koos­töös ta­ga­da val­la areng: „Ar­van, et kui on taht­mist, siis os­kus­te ta­ha asi ei jää.“

Maar­ja Si­kut kü­sis Tii­na Rüh­kalt, mil­li­seid ko­mis­jo­ne te­ma vo­li­ko­gu juu­res näeks. „Mi­nu et­te­pa­nek oleks li­saks re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le jät­ka­ta ka­he ko­mis­jo­ni­ga. Suurt rõh­ku pa­nek­sin vo­li­ko­gu liik­me­te alg­se­le koo­li­tu­se­le,“ vas­tas Tii­na Rüh­ka.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel sai Maar­ja Si­kut 9 häält, Tii­na Rüh­kat toe­ta­sid 8 lii­get. Vo­li­ko­gu esi­mees on see­ga Maar­ja Si­kut.

Uue esi­me­he juh­ti­mi­sel jät­ka­ti is­tun­git vo­li­ko­gu­le asee­si­me­he va­li­mi­se­ga. And­re Sepp lu­ges et­te va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald et­te­pa­ne­ku, mil­les sea­ti üles Ivar Vil­berg sa­mast ni­me­kir­jast, Avo Möls lu­ges et­te en­da ja Ants Ki­vi­mäe aval­du­se esi­ta­da asee­si­me­heks Ka­di Tam­ma­ru Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust. Kan­di­daa­did tut­vus­ta­sid end lü­hi­dalt, kü­si­mu­si ei esi­ta­tud.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel oli Ka­di Tam­ma­ru poolt 9 ja Ivar Vil­ber­gi poolt 8 vo­li­nik­ku. See­ga va­li­ti vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Ka­di Tam­ma­ru.

Val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve lu­ges et­te val­la­va­nem And­re Sepp. Li­saks te­ma­le olid val­la­va­lit­su­se se­ni­sed liik­med Ants Ki­vi­mäe, Aa­re Ets, Ju­ta Asu­ja ja Eve­lyn Vel­berk.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on 17 rah­vae­sin­da­jat
Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit (7 koh­ta): Avo Möls, Maar­ja Si­kut, Re­ne Lill, Paul Sa­vi­sild, Ka­di Tam­ma­ru, Kris­ti Va­der, Maar­ja-Ly Tei­no.
Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald (7 koh­ta): And­re Sepp, Ivar Vil­berg, Lau­ri Bet­lem, Tii­na Rüh­ka, Mih­kel Must, And­res Kal­las­te, Ma­rian­ne Põld.
EK­RE (2 koh­ta): Ants Ki­vi­mäe, Priit Peb­sen.
Ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.