Ani­ja val­la kü­la­des­se ti­hea­sus­tust ei lu­ba­ta

234
Anija vallamaja.

Toi­me­tu­se poo­le pöör­dus Ani­ja val­la Sa­lu­mäe kü­la ela­nik, kes oli ül­la­tu­nud, et kü­la­tee äär­de põl­lu­le on tänavu sü­gi­sel ma­ha mär­gi­tud 8 ela­mu­krun­ti.

„Al­les kas­vas siin ni­su, nüüd on krun­did, kui­gi igal pool rää­gi­tak­se, et põl­lu­maa on kal­lis ja se­da tu­leb hoi­da, ka päi­ke­se­pa­nee­le ei lu­ba­ta väär­tus­li­ke­le põl­du­de­le pan­na,“ üt­les mees, kes soo­vis le­hes jää­da ano­nüüm­seks.

Tei­ne sa­ma kü­la ela­nik li­sas, et ta­hab ka edas­pi­di ela­da ha­ja­kü­las, mit­te ti­hea­sus­tu­ses, kus ma­ja on ma­jas kin­ni.

Sa­lu­mäe kü­las maad müüv OÜ Kop­li­mäe Ag­ro oma­nik Ago Pär­na­mäe kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mu­ret­se­mi­seks po­le põh­just – põl­lud kü­last ei kao ning ti­hea­sus­tust sin­na ei tu­le.

„Vil­ja kas­va­tan eda­si, kuid Ani­ja val­da on va­ja ka uu­si ela­nik­ke. Ti­hea­sus­tust po­le kind­las­ti va­ja kar­ta, tee­me sin­na vaid mõ­ne krun­di, kas kee­gi os­tab, ei tea,“ lau­sus ta.

Um­bes pool aas­tat ta­ga­si la­si Ago Pär­na­mäe Sa­lu­mäe kü­las Loo­väl­ja tee ää­res asu­vast oma maa­tu­lun­dus­maast eral­da­da 4 maa­tük­ki, nüüd­seks on neist üks leid­nud Raa­si­kult ost­ja. Pa­ri­la-Sa­lu­mäe tee ää­res asu­vast Püi ka­tast­riük­su­sest väl­ja mõõ­de­tud 8 maa­tük­ki po­le veel ka­tast­ris­se kan­tud ega müü­ki pan­dud.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et Sa­lu­mäe on are­nev kü­la, kuid väär­tus­lik­ku põl­lu­maad väi­kes­teks ela­muk­run­ti­deks ja­ga­da val­la üldp­la­nee­ring ei lu­ba ning se­da ei ole Sa­lu­mäe kü­las ka­vas ka te­ha.

„Meie val­la üldp­la­nee­rin­gu põ­hi­mõ­te on, et ko­gu põ­hi­li­ne põld peab säi­li­ma toi­du­toot­mi­seks, ela­mu­te jaoks võib ja­ga­da ai­nult kõl­vi­kuäär­seid ala­sid. Püi maa­le jääb sa­mu­ti ena­mus se­nist põl­lu­mas­sii­vi al­les. Loo­de­ta­vas­ti jääb põl­lu- või hal­ja­sa­laks ka suur osa tu­le­vas­te ela­muk­run­ti­de maast. Sest need on vä­he­malt ühe hek­ta­ri suu­ru­sed maa­tu­lun­dus­maa sih­tots­tar­be­ga kin­nis­tud,“ rää­kis ta.

Vas­ta­valt Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu­le ei ole ha­jaa­sus­tu­se krun­ti­de­le mii­ni­mum­suu­rust keh­tes­ta­tud, küll aga on tin­gi­mus, et ela­mu­te va­he­li­ne kau­gus peab ole­ma vä­he­malt 100 meet­rit. Sa­lu­mäe kü­las maa ja­ga­mi­seks de­tailp­la­nee­rin­gut ei ole In­ga Vai­nu sõ­nul va­ja koos­ta­da, ku­na te­ki­vad ha­jaa­sus­tus­se so­bi­li­kud suu­red krun­did ning maa sih­tots­tar­vet ei pea muut­ma, sest üldp­la­nee­ring lu­bab ühe­le maa­tu­lun­dus­maa­tü­ki­le ehi­ta­da ühe ela­mu: „De­tailp­la­nee­rin­gu ase­mel pii­sab sel­lest, kui an­na­me iga­le krun­di­le eral­di pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Soo­si­me se­da, et maai­ni­me­sed saak­sid põl­du ha­ri­da. Sel­le­pä­rast tu­le­vad ha­ja­kü­la­des ka edas­pi­di ela­mu­maad nii suu­red, et seal oleks või­ma­lik en­da­le ise toi­tu kas­va­ta­da.“

In­ga Vai­nu sõ­nas, et val­la kaks aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­ring soo­sib ha­jaa­sus­tust: „Ti­hea­sus­tu­sa­la­sid juur­de te­ha ei saa, ha­jaa­sus­tu­ses saab aren­da­da põ­hi­mõt­tel, et kõi­gil on võrd­ne õi­gus privaatsusele.“

Eelmine artikkelAas­ta te­gi­ja­te kon­kurss Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelAegviidu lasteaia renoveerimiseks üle 550 000 euro toetust