Raasiku vallavolikogu kinnitas uue vallavalitsuse

95

Raasiku vallavolikogu nimetas teisipäeval, 17. oktoobril Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li et­te­pa­ne­kul ame­tis­se uue val­la­va­lit­su­se. Sel­le poolt olid vo­li­ko­gu 10 ja vas­tu 2 lii­get ning 4 jäid era­poo­le­tuks.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on 5liik­me­li­ne. Val­la­va­lit­su­ses jät­ka­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­ja­na Paul Sa­vi­sild ja EK­RE esin­da­ja­na Ants Ki­vi­mäe ning Aru­kü­las elav et­te­võt­ja Väi­no Nä­rep. Peale val­la­va­ne­ma on val­la­va­lit­su­se uus lii­ge val­la fi­nants­juht Je­le­na Aas­ma.

Paul Sa­vi­sild ja Ants Ki­vi­mäe on val­la­va­lit­su­se liik­med ol­nud ala­tes 30. no­vemb­rist 2021, kui pä­rast ko­ha­lik­ke va­li­mi­si moo­dus­ta­ti vo­li­ko­gus Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du ja EK­RE koa­lit­sioon ning val­la­va­ne­maks va­li­ti EK­RE esin­da­ja Raul Siem. Väi­no Nä­rep on val­la­va­lit­su­se lii­ge eel­mi­se aas­ta märt­sist, kui too­na­se val­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­kul asen­da­ti val­la­va­lit­su­se koos­sei­sus ol­nud kaks amet­nik­ku ini­mes­te­ga väl­jast­poolt val­la­ma­ja. Je­le­na Aas­ma töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ala­tes tä­na­vu mai­kuust.

Suu­rem osa opo­sit­sioo­nist ei toe­ta­nud
Vallavanem Too­mas Tee­vä­li sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et te­ma soov on val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta amet­nik­ke ning et val­la­va­lit­su­se koos­sei­sus oleks kind­las­ti fi­nants­juht.

Tii­na Rüh­ka kü­sis, kas kee­gi soo­vi­tas val­la­va­ne­mal val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta kolm eel­mi­se val­la­va­lit­su­se lii­get või oli see te­ma en­da veen­du­mus.

Too­mas Tee­vä­li vas­tas, et nii Ants Ki­vi­mäe kui Paul Sa­vi­sild on Raa­si­ku val­las kaua ela­nud ja ol­nud pi­kalt kur­sis val­la­va­lit­su­se iga­päe­va­töö­ga. Eel­mi­se val­la­va­lit­su­se üle­jää­nud kaks lii­get iga­päe­vaas­ja­de­ga nii pal­ju kur­sis ei ol­nud. Nen­de va­hel oli te­ma sõ­nul just­kui kul­li ja kir­ja vis­ka­mi­ne, sest ta soo­vis val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta fi­nants­ju­hi.

Ivar Vil­berg mär­kis, et Too­mas Tee­vä­li sai val­la­va­ne­ma­na vä­ga tu­ge­va man­daa­di (te­ma val­la­va­ne­maks va­li­mi­se poolt hää­le­tas vo­li­ko­gu 3. ok­toob­ri is­tun­gil osa­le­nud 16 liik­mest 14 – toim) ning ar­vas, et hea koos­töö ni­mel oleks või­nud val­la­va­lit­sus­se li­saks ka­he­le vo­li­ko­gus esin­da­tud ni­me­kir­ja­le kaa­sa­ta ka kol­man­da.

Val­la­va­nem lau­sus, et ta saaks üld­se töö­le ha­ka­ta, peab val­la­va­lit­sus ole­mas pai­gas, kuid sel­le koos­seis ei ole ki­vis­se raiu­tud ega va­li­tud nel­jaks aas­taks. Ta kin­ni­tas, et tal po­le ee­lis­tu­si ega vä­lis­ta kel­le­gi kaa­sa­mist.

Ivar Vil­berg sõ­nas, et val­la­va­lit­su­se liik­me­te arv ei ole et­te kir­ju­ta­tud ning edas­pi­di võiks val­la­va­lit­sus ol­la laia­põh­ja­li­sem, sin­na võiks kaa­sa­ta juur­de veel nii amet­nik­ke kui ke­da­gi väl­jast­poolt val­la­va­lit­sust.

„Miks mit­te,“ ar­vas Too­mas Tee­vä­li.

Ta li­sas, et mi­da roh­kem ideid ja mõt­teid, se­da pa­rem: „Mul ei ole sel­le vas­tu ab­so­luut­selt mi­da­gi, ma ei läh­tu sel­lest, et kee­gi on kel­le­gi vas­tu.“

And­re Sepp rää­kis, et va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald toe­tas 3. ok­toob­ril Too­mas Tee­vä­li va­li­mist val­la­va­ne­maks, sest eel­mi­sel õh­tul toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­sel lu­bas ta val­la­va­ne­ma­na te­ha laia­põh­ja­list koos­tööd ja kaa­sa­ta kõi­gi ni­me­kir­ja­de esin­da­jaid val­la va­lit­se­mis­se-te­ge­mis­tes­se kui ka val­la­va­lit­sus­se, kuid eel­nõu val­la­va­lit­su­se koos­sei­su koh­ta se­da ei näi­ta. And­re Sepp kü­sis, kui pi­kaks ajaks uus val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­tak­se.

Too­mas Tee­vä­li lau­sus, et ta lu­bas ja teeb laia­põ­hist koos­tööd, kuid en­ne, kui val­la­va­lit­sus po­le pai­gas, ei ole­gi ta te­ge­li­kult veel tööl. Ta sõ­nas, et ta­hab val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta ka hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, kuid se­da amet­nik­ku prae­gu val­la­va­lit­su­ses tööl ei ole: „Kui leian, muu­tub ka va­lit­sus, nii et ei pii­ra aja­ga.“

And­re Sepp üt­les, et val­la­va­nem va­li­ti 3. ok­toob­ril ning vas­ta­valt sea­du­se­le sai ta sel­lest het­kest vo­li­tu­sed moo­dus­ta­da val­la­va­lit­sus. Ta kü­sis, kas val­la­va­nem soo­vib val­la­va­lit­su­se vo­li­ko­gu­le esi­ta­mi­seks pi­ke­mat ae­ga.

Too­mas Tee­vä­li vas­tas, et on val­la­va­ne­ma a­me­tis 16. ok­toob­rist ning tal ei ol­nud en­ne se­da või­ma­lust va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­se­ga te­ge­le­da. Ta kin­ni­tas, et ei va­ja pi­ke­mat ae­ga, kui leiab ini­me­sed, tu­le­vad val­la­va­lit­su­ses ka muu­da­tu­sed.

And­re Sepp sõ­nas, et toe­tas Too­mas Tee­vä­li val­la­va­ne­maks va­li­mist, kuid val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mist toe­ta­da ei saa, sest sel­les ei ole ar­ves­ta­tud volikogus esindatud kõikide jõududega. Avo Möls mär­kis, et kus olid te­ma laia­põh­ja­li­sed val­la­va­lit­su­sed, kui And­re Sepp val­la­va­ne­ma­na Raa­si­ku val­la­va­lit­su­si moo­dus­tas.

Vo­li­ko­gu mõ­ned liik­med osa­le­sid is­tun­gil Zoo­mi va­hen­du­sel ning val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­seks vii­di lä­bi ni­me­li­ne hää­le­ta­mi­ne. Poolt olid Ralf Rist­hein, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Kris­ti Va­der, Priit Peb­sen, Maar­ja Si­kut, Ka­di Tam­ma­ru, Ga­ri­na Too­min­gas, Avo Möls, Re­ne Lill ja And­res Kal­las­te. Val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se vas­tu olid Tii­na Rüh­ka ja Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo ning era­poo­le­tuks jäid Ivar Vil­berg, Mih­kel Must, And­re Sepp ja Ma­rian­ne Põld. Lau­ri Bet­lem is­tun­gil ei osa­le­nud.

Eelmine artikkelKuusalu vallavalitsus ja Leegiranna elanikud ei jõudnud kompromissile
Järgmine artikkelRaasiku valla lumelükkajad on valitud