Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pan­na Ki­vi­loo kü­la­ma­ja müü­ki

276
Ki­vi­loo kü­la­ma­ja on mõi­sa en­di­ne va­lit­se­ja­ma­ja. Kü­la­selt­si eest­ve­da­mi­sel sai hoo­ne PRIA ja Raasiku valla toetusraha abil 10 aas­tat ta­ga­si uue ka­tu­se.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aru­tas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil MTÜ Ki­vi­loo Kü­la­kes­kus ju­ha­tu­se, Ki­vi­loo kü­la­va­ne­ma ja kü­lae­la­ni­ke pöör­du­mist val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu poo­le ning ot­sus­tas alus­ta­da Ki­vi­loo kü­las asu­va Koo­li­ma­ja kin­nis­tu võõ­ran­da­mist ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel.

Val­la­va­nem Raul Siem sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus te­gut­seb vas­ta­valt Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le.

Vo­li­ko­gu võt­tis 14. juu­ni is­tun­gil 10 poolt-, 1 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga, üks vo­li­nik ei hää­le­ta­nud, vas­tu ot­su­se lu­ba­da val­la­va­lit­su­sel müüa Koo­li­ma­ja kin­nis­tu enam­pak­ku­mi­sel alg­hin­na­ga 150 000 eu­rot. Müümise poolt olid volikoguliikmed koalitsioonist ja enamik opositsioonist.

Koo­li­ma­ja kin­nis­tul asub Ki­vi­loo kü­la­ma­ja, mis va­rem oli mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja, ku­hu 1920nda­te aas­ta­te lõ­pus teh­ti juur­dee­hi­tus koo­li­ma­ja jaoks. Kin­nis­tu kuu­lub val­la­le ning on an­tud ren­di­le MTÜ-le Ki­vi­loo Kü­la­selts. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si pa­ni kü­la­selts PRIA-lt saa­dud abi­ra­ha toel ka­he­kord­se­le osa­le uue ka­tu­se ja re­no­vee­ris ma­da­la­ma osa ka­tu­se.

Val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le saa­de­tud kir­jas pa­lu­tak­se hoo­net mit­te müüa ja pi­ken­da­da ren­di­le­pin­gut. Kü­la soo­vib ma­ja pro­jek­ti­ra­has­tu­se toel re­no­vee­ri­da, et se­da ka­su­ta­da Ki­vi­loo kü­lae­lu säi­li­ta­mi­seks. Kir­jas sel­gi­ta­tak­se, et hoo­net on ka­su­ta­tud Pi­ri­ta kloost­ri pal­ve­rän­du­ri­te lü­hia­ja­li­seks ma­ju­ta­mi­seks. Uu­sim idee hoo­ne ma­jan­da­mi­seks on ma­ju­ta­da seal Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke koos­töös Raa­si­ku val­la­ga. Aas­taid on ko­gu­tud ma­ter­ja­le kü­la­ma­jas kü­la­muu­seu­mi asu­ta­mi­seks, uuem mõ­te on ku­jun­da­da see Raa­si­ku val­la muu­seu­miks. Veel mär­gi­ti kir­jas, et li­saks pe­rears­ti kü­las­ta­mi­se­le võiks ma­jas pak­ku­da mas­saažitee­nu­seid ning kor­ral­da­da spor­di- ja koo­li­tu­sü­ri­tu­si.

Raul Siem ütles, et val­la­va­lit­sus tut­vus kir­ja­ga, kuid ar­ves­ta­des hoo­ne sei­su­kor­da ja um­bes mil­jo­ni eu­ro suu­rust ehi­tus­mak­su­must, lei­dis, et õi­gem on ma­ja müüa. Te­gu on ar­hi­tek­tuu­ri­mä­les­ti­se­ga, re­no­vee­ri­mi­ne ja sel­le­ga kaas­ne­va­te nõue­te täit­mi­ne käib val­la­le üle jõu.
„Kü­la­selts ei ole ala­tes 2018. aas­tast si­su­li­selt te­gut­se­nud. Te­ge­vu­sa­ruan­ded val­la­va­lit­su­se­le ja äri­re­gist­ri­le on sa­mast ajast esi­ta­ma­ta. Äri­re­gist­rist on 2018. aas­tast esi­ta­tud selt­si­le kus­tu­ta­mi­se hoia­tus. Hoo­ne on äär­mi­selt keh­vas sei­su­kor­ras. Käi­si­me 14. juu­lil toi­mu­nud kü­la­koo­so­le­kul, kus oli jut­tu, et val­la­va­lit­sus oo­tab kü­la­selt­silt eda­sist te­ge­vus­ka­va. Kui on rea­list­lik te­ge­vus­ka­va, mis ai­tab hoo­net kor­ras­ta­da ja ülal pi­da­da, võib kaa­lu­da müü­gist loo­bu­mist. Te­ge­vus­ka­va kok­ku­le­pi­tud kuu­päe­vaks ei esi­ta­tud. Val­la­va­lit­sus­se saa­de­ti üks­nes e-ki­ri esialg­se­te mõ­te­te­ga ja se­da­gi va­he­tult en­ne val­la­va­lit­su­se is­tun­gi toi­mu­mist.

Konk­reet­se plaa­ni puu­du­mi­sel ei ha­ka­nud val­la­va­lit­sus neid mõt­teid si­su­li­selt ana­lüü­si­ma. Ras­ke on et­te ku­ju­ta­da uk­rain­las­te ma­ju­ta­mist ko­has, kus puu­du­vad sot­siaal­sed tee­nu­sed ja töö­ko­had,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas, et Ki­vi­loo kü­la­ma­ja müük oli aru­tu­se all ka eel­mi­se val­la­va­lit­su­se ajal, see po­le prae­gu­se koa­lit­sioo­ni al­ga­tus.

En­di­ne kü­la­va­nem Üla­ri Kind üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ma­jan­du­saas­ta aruan­ded jäid esi­ta­ma­ta, raa­ma­tu­pi­da­ja kõr­val­dab puu­du­sed ja aruan­ne esi­ta­tak­se: „Kü­la­selt­si ja val­la­va­lit­su­se va­hel sõl­mi­tud ren­di­le­ping kü­la­ma­ja ka­su­ta­mi­seks keh­tib 2023. aas­ta sep­temb­ri­ni. Sel­gi­ta­si­me kü­la­koo­so­le­kul, et ko­roo­na tõt­tu on kü­lae­lus ol­nud sei­sak. Ki­vi­loo oli Raa­si­ku val­las veel mõ­ni aas­ta ta­ga­si kü­la­dest üks tub­li­maid, kuid kin­nis­va­ra müü­gist saa­dav ra­ha on ka­van­da­tud tä­na­vus­se val­laee­lar­ves­se ja ole­me kü­la­selt­si­ga nur­ka lü­ka­tud. Se­da on ka va­rem juh­tu­nud, et va­rad ja ma­jad lä­he­vad müü­ki, kui val­da tu­le­vad juh­ti­ma val­la­va­ne­mad, kes ei ole ko­ha­li­kud ja pea­gi lah­ku­vad.“

Üla­ri Kind aval­das loo­tust, et val­la­va­lit­sus eral­dab osa kü­la­ma­ja müü­gi­ra­hast Ki­vi­loo kü­lap­lat­si­le koos­vii­bi­mis­ko­ha ehi­ta­mi­seks.

Vallavanem Raul Siem kommenteeris, et müügiotsus pole seotud tema kohaliku elaniku staatuse mitteomamise või ametipositsiooni kestvusega, müümise plaan oli eelmisel vallavalitsusel, kuhu kuulusid kohalikud elanikud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. juulil
Järgmine artikkelAja­loo­hu­vi­li­se avas­tus – Aeg­vii­du on 200 aas­ta ase­mel hoo­pis 500aas­ta­ne