Kuu­sa­lu kal­mis­tul on kor­ras­ta­tud ja tä­his­ta­tud va­ba­dus­sõ­ja 9 san­ga­ri hauad

196
Vabadussõjas võidelnute haudade korrastamise eestvedaja Kuusalus PEETER PAENURM ja Viitna sepp KRISTJAN KUUSIK Vabadusristi kavaleri Otto Viidase haual asuva, taastatud ja märgiga tähistatud raudristi juures.

„Kait­se­liit­la­sed la­se­vad 23. juu­nil püs­si­dest kolm au­pau­ku aua­val­du­seks va­ba­dus­sõ­ja san­ga­ri­te­le,“ üt­les va­ba­dus­sõ­jas või­del­nu­te hau­da­de kor­ras­ta­mi­se eest­ve­da­ja Kuu­sa­lus, kait­se­liit­la­ne PEE­TER PAE­NURM.

Või­du­püha, 23. juu­ni õh­tul toi­mub Kuu­sa­lu kal­mis­tul va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te au­sam­ba juu­res või­du­tu­le ja­ga­mi­ne ja mä­les­tust­se­re­moo­nia ning Kait­se­lii­du liik­med süü­ta­vad küün­lad va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te ja Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri­de hau­da­del.

Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri haua­tä­hi­s.

Eri­li­seks teeb see­kord­se mä­les­tu­sü­ri­tu­se as­jao­lu, et va­ba­dus­sõ­ja san­ga­ri­te hauad on Kuu­sa­lu kal­mis­tul kor­ras­ta­tud, taas­ta­tud ris­ti­de­le või haua­ki­vi­de­le on kin­ni­ta­tud Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri või va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu haua­tä­hi­se märk. Kok­ku on pai­gal­da­tud 9 mär­ki.

Mär­gi al­ga­ta­sid 2018. aas­tal Kait­se­liit ja Va­ba­dus­sõ­ja Aja­loo Selts koos­töös Ees­ti sõ­ja­muu­seu­mi ja Va­ba­dus­võit­le­ja­te Lii­du­ga. Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri haua­tä­hi­se mär­gi kes­kel on kä­si mõõ­ga­ga, lan­ge­nu­te haua­tä­hi­se märk on il­ma käe­ ja mõõgata.

Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nu­te hau­du on Kuu­sa­lu kal­mis­tul kor­ras­ta­tud Kuu­sa­lu ela­ni­ku Pee­ter Pae­nur­me eest­ve­da­mi­sel ja koos ko­ha­li­ke kait­se­liit­las­te, nais­ko­du­kaits­ja­te, noor­kot­kas­te, ko­du­tü­tar­de­ga tal­gu­kor­ras ala­tes aas­tast 2017.

Kõi­ge kee­ru­li­sem ja ka aja­ku­lu­kam on ol­nud va­ba­dus­sõ­ja san­ga­ri­te jä­rel­tu­li­ja­te või kau­ge­malt su­gu­las­te leid­mi­ne, et saa­da hau­da­del toi­me­ta­mi­seks nõu­so­lek.

Pee­ter Pae­nurm: „Kal­mis­tu and­me­baa­sis po­le in­fot, kes on hauap­lat­si ka­su­ta­ja, ega nen­de kon­tak­tand­meid. Sain abi oma va­ne­ma­telt ja tut­ta­va­telt, kes tead­sid soo­vi­ta­da, kel­le käest võiks uu­ri­da. Kon­tak­ti olen saa­nud kõi­gi kuue Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri su­gu­las­te­ga. Mõ­ned ei tead­nud­ki, et esi­va­nem oli Va­ba­dus­ris­ti ka­va­ler, nõu­ko­gu­de ajal sel­lest ei rää­gi­tud. Sa­mas on ka neid pe­re­sid, kes vä­ga häs­ti tead­sid. Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri Ot­to Vii­da­se su­gu­las­tel on al­les ka te­ma Va­ba­dus­rist ja sel­le­ga koos an­tud tun­nis­tus. Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri­de su­gu­la­sed ela­vad Kuu­sa­lu val­las, aga ka Haap­sa­lus, Sauel, Aru­kü­las, Soo­mes.“

Kok­ku on Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le mae­tud 10 san­ga­rit, mär­gi­ta on se­ni jää­nud Sõit­me kü­last Va­ga-Ot­sa ta­lust pä­rit Hans Blum­fel­di haud, sest te­ma täp­ne haua­koht on tead­ma­ta ja su­gu­la­si po­le õn­nes­tu­nud lei­da.

„Hauap­lat­si­le on mae­tud san­ga­ri va­nai­sa, sa­ma­ni­me­li­ne Hans Blum­feld. Kee­gi te­ma haual käib li­saks kait­se­liit­las­te­le küü­nalt süü­ta­mas. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud, kui võe­taks meie­ga ühen­dust, saak­si­me roh­kem in­fot ja ka sel­le haua mär­gis­ta­da,“ üt­les Pee­ter Pae­nurm.

Ta li­sas: „Tee­me se­da, mis on meie ko­hus, et hoi­da au sees ja pi­da­da mee­les neid, kes on meie va­ba­du­se eest või­del­nud. Meie ole­me prae­gu tä­he­le­pa­nu pöö­ra­nud va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te ja Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri­de hau­da­de kor­rasta­mi­se­le ja mär­gis­ta­mi­se­le, kuid on ka neid, kes võit­le­sid, tu­lid sõ­jast ta­ga­si, ehi­ta­sid Ees­tit eda­si ja on mae­tud Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le. Mee­nu­ta­gem või­du­pü­hal kõi­ki Ees­ti eest või­del­nuid.“

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast pä­rit Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­re ja lan­ge­nuid on mae­tud ka Lok­sa kal­mis­tu­le. Edas­pi­di võiks asu­da sa­mu­ti nen­de hau­du kor­ras­ta­ma ja mär­gis­ta­ma, see­gi on ae­ga­nõu­dev, es­malt tu­leb lei­da san­ga­ri­te jä­rel­tu­li­jad või su­gu­la­sed, tõ­des Pee­ter Pae­nurm.

Ris­te ja haua­ki­ve taas­tas OÜ Viit­na Se­pad
San­ga­ri­te haual asu­nud kolm kat­kist raud­ris­ti ja ühe ki­vi­tahv­li taas­tas OÜ Viit­na Se­pad sepp Krist­jan Kuu­sik. Pee­ter Pae­nurm lei­dis te­ma kon­tak­ti Kuu­sa­lu kal­mis­tu tea­de­te­tahv­lilt. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus toe­tas taas­ta­mist 700 eu­ro­ga.

„Krist­jan Kuu­sik taas­tas süm­bool­se hin­na eest. Ka te­ma mis­sioon on toe­ta­da ko­ha­lik­ku mä­lu ja pä­ri­must, sel­li­sed raud­ris­tid kal­mis­tu­tel on osa meie kul­tuu­rist,“ tun­nus­tas Pee­ter Pae­nurm.

Krist­jan Kuu­sik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­malt tu­li tal saa­ta muin­sus­kait­sea­me­tis­se ris­ti­de ja ki­vi­tahv­li taas­ta­mi­se te­ge­vus­ka­va, töö­de loa taot­lus ja lõ­puks ka aruan­ne. Kõik Ees­ti kal­mis­tud on muin­sus­kait­se all, il­ma loa­ta sel­li­seid kor­ras­tus­töid te­ha ei to­hi. Koos­töö muin­sus­kait­sea­me­ti Har­ju­maa ins­pek­to­ri Ly Ren­te­ri­ga oli te­ma sõ­nul vä­ga kii­re ja la­dus.

Krist­jan Kuu­sik rääkis, et uu­si ese­meid on sep­pa­del liht­sam te­ha, kui taas­ta­da va­nu raud- või malm­se­pi­seid: „Kal­mis­tu­tel tõs­te­tak­se kau­nid, kuid kat­ki­sed raud­ris­tid sa­ge­li kõr­va­le, sa­mas saaks neid kor­ras­ta­da ja kes­ta­vad veel sa­da aas­tat. Olen õp­pi­nud taas­ta­mi­se tra­dit­sioo­ni­li­si võt­teid Vin­ni-Pa­jus­tis ela­nud seits­men­da põl­ve se­palt Her­mann Met­salt. Tal­le vä­ga meel­dis taas­ka­su­tus ja pa­ran­das va­nu rau­de­se­meid.“

Krist­jan Kuu­sik mär­kis, et Kuu­sa­lu san­ga­ri­te haua­ris­ti­de taas­ta­mi­se­ga sai an­da oma­pool­se pa­nu­se nen­de mä­les­tamis­se.

„Mul on hea meel, et ki­ri­ku­õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas on val­mis koos­tööks ning üri­ta­me edas­pi­di kor­ras­ta­da Kuu­sa­lu kal­mis­tu kau­neid raud­ris­te,“ lau­sus ta.

 

Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le mae­tud va­ba­dus­sõ­ja san­ga­rid
Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu märk: Mag­nus Sak Uu­ri kü­la Aia ta­lust, Art­hur Jo­han­nes Kuusk­mann Ani­ja val­last, Alek­san­der Link Lää­ne­maalt Oru val­last, Au­kus­ti Tuo­mi­nen Soo­mest La­pua val­last.

Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri märk: kap­ral And­reas In­gel­mann Kuu­sa­lu kü­last, kap­ral Vol­de­mar Jü­ris­son Si­gu­la kü­last, kap­ral Joo­sep Sil­dam Su­ru kü­last, kap­ral Au­gust-Jo­han­nes Vao Jär­va­maalt, kap­ral Ot­to Vii­das An­ja val­last.

Tä­his­ta­ma­ta ja mär­gi­ta on va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nud Hans Blum­fel­di haud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la las­teae­da­de su­ve­rühm või­dak­se ava­da las­te­hoius
Järgmine artikkelPika­ve­res õn­nit­le­ti Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik­ku VAI­NO NAP­PI