Raa­si­ku val­las toi­mub rii­gi toel 18 hu­vi­rin­gi või tree­nin­gut

13
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gab tä­na­vu noor­te hu­vi­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lu­deks kok­ku 66 221 eu­rot rii­gi toe­tus­ra­ha. Sel­lest 46 221 eu­rot saa­dak­se hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks käes­o­le­val aas­tal, 20 000 eu­rot on möö­du­nud aas­ta üle­jääk.

Val­la­va­lit­su­se and­me­tel on val­las 7-19aas­ta­seid noo­ri 967, neist hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­vad 781.

Suu­rim osa riigi toetusest, 48 000 eu­rot, ka­su­ta­tak­se uu­te hu­vi­rin­gi­de loo­mi­seks ja töö­ta­va­te rin­gi­de laien­da­mi­seks. 5000 eu­rot lä­heb ju­hen­da­ja­te koo­li­ta­mi­seks, 6000 eu­rot vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te hu­vi­rin­gi­des osa­le­mi­seks ning 7221 eu­rot sel­leks, et luua Pi­ka­ve­re ja Pe­nin­gi noor­te­le või­ma­lu­sed osa­le­da hu­vi­te­ge­vu­ses ko­du lä­he­dal.

„Ka­va koos­ta­mis­se kaa­sa­ti val­la ha­ri­du­sa­su­tu­sed ja tee­nu­se­pak­ku­jad ehk hu­vi­rin­gi­de ju­hen­da­jad. Esi­me­sel poo­laas­tal jät­ka­vad ena­mas­ti sa­mad rin­gid, mis te­gut­se­sid ka õp­peaas­ta esi­me­ses poo­les. Eel­mis­te aas­ta­te jääk on­gi mõel­dud nii-öel­da ühelt toe­tu­selt tei­seks üle­mi­ne­kuks, sest taot­le­mi­ne käib ka­lend­riaas­ta põ­hi­selt, kuid ena­mik hu­vi­rin­ge toi­mi­vad siis­ki õp­peaas­ta põ­hi­selt,“ rää­kis Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, kes on aas­taid Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se- ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va koos­ta­mi­ses osa­le­nud.

Rii­gi toe­tu­sel jät­ka­vad esi­me­sel poo­laas­tal 18 rin­gi-tree­nin­gut, mis alus­ta­sid te­ge­vust sü­gi­sel, õp­peaas­ta al­gu­ses. Aru­kü­la põ­hi­koo­lis te­gut­se­vad Lo­Te hu­vi­ring, fil­mis­port, ro­boo­ti­ka- ja teh­no­loo­gia­ring, ELO ja fil­mis­por­di laa­ger ning ve­ne kee­le laa­ger, ke­raa­mi­ka­ring, Raa­si­ku koo­lis kuns­ti­ring, tea­dus­ring, hu­vi­ring „Kuu­lus ja kum­ma­li­ne“, Pi­ka­ve­re koo­lis ro­boo­ti­ka­ring ja orien­tee­ru­mis­ring, Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis las­te­ring ning flöö­di- ja lau­lu­ring, li­saks nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul tõuk­si­ring ja trum­mi­rin­g, ui­su­t­ree­nin­gud Aru­kü­la jää­väl­ja­kul, Raa­si­ku Val­la Spor­di kor­ral­da­tud mat­ka­ring val­la eri pai­gus, Aru­kü­las noor­te­kes­ku­ses meis­ter­da­mi­se ümar­laud ning rahvamajas võim­le­mis­rühm.

Maar­ja-Ly Tei­no lau­sus, et käe­so­le­val aas­tal pan­nak­se rõh­ku ka ju­hen­da­ja­te koo­li­ta­mi­se­le, et muu­ta hu­vi­rin­gid veel in­no­vaa­ti­li­se­maks, mit­me­ke­si­se­maks ja kaa­sa­va­maks. Vii­ma­sel ka­hel aas­tal po­le val­la­va­lit­sus noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tus­ra­ha ja­ga­mi­seks enam pro­jek­ti­voo­ru­sid tei­nud, kuid tä­na­vu ja­ga­tak­se osa ra­hast taas ka pro­jek­ti­kon­kur­si kau­du: „Kui kel­lel­gi on mõ­ne hea hu­vi­rin­gi idee, siis sel­le­le on või­ma­lus veel toe­tust saa­da. Ole­me koos ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti­ga aru­ta­nud, et taot­lus­te voo­rud võik­sid tul­la mais ja au­gus­tis.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la esin­da­jad esi­ne­sid pla­nee­ri­mis­kon­ve­rent­sil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las ja­ga­tak­se rii­gi toe­tust 24 hu­vi­rin­gi­le või pro­jek­ti­le