Laste lau­lu­võist­lu­se pree­miad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

36

Laag­ri kul­tuu­ri­kes­ku­ses sel­gi­ta­ti 3. ja 4. mail väl­ja Har­ju­maa tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed. Kuues va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid maa­kon­na lin­na­de-val­da­de las­te lau­lu­võist­lus­te pa­ri­mad, kok­ku 178 lau­lu­last. Esi­me­sel päe­val laulsid 10-12-, 13-15- ja 16-18aas­ta­sed, tei­sel päe­val 3-4-, 5-6- ja 7-9aas­ta­sed.

Ree­del olid lau­lu­lap­si hin­na­nud žüriis koo­ri­juht Hir­vo Sur­va ning laul­jad Han­na-Lii­na Võ­sa ja Rei­go Tamm, lau­päe­val laul­ja Eve­lin Sa­muel-Rand­ve­re, lau­luõ­pe­ta­ja Ma­re Väl­ja­ta­ga ja koo­ri­juht Aar­ne Sa­lu­veer. Igas va­nu­se­rüh­mas va­lis žürii kolm pa­re­mat tüd­ru­kut ja kolm pois­si, li­saks ja­ga­ti erip­ree­miaid. Au­hin­na­li­si koh­ti ja eri­pree­miaid võit­sid ka Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la lap­sed.

Kõi­ge noo­re­ma­test, 3-4aas­tas­test tüd­ru­ku­test või­tis 2. ko­ha Kir­ke Mä­gi Kuu­sa­lu val­last. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. 10-12aas­tas­test tü­tar­las­test saa­vu­tas 3. ko­ha Lii­sa Nõl­vak Ani­ja val­last. Te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. 13-15aas­tas­te noor­mees­te seas päl­vis 3. ko­ha Kris­ten Nor­den Ani­ja val­last. Ka te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Erip­ree­mia ene­se­kind­la ja il­me­ka esi­tu­se eest an­ti 3-4aas­tas­test Lo­reen Jaan­so­ni­le Raa­si­ku val­last, te­ma õpe­ta­ja on Kül­li Ovir. 5-6aas­ta­stest sai kii­re ja len­nu­ka esi­tu­se erip­ree­mia Gaia-Alo­re Lai­ne Kuu­sa­lu val­last, te­ma õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. 7-9aas­tas­test pois­test päl­vi­s lüü­ri­li­se esi­tu­se eest eri­pree­mia He­li Ka­ru õpi­la­ne Ott Va­ba­mäe Ani­ja val­last ning ar­tist­li­ku esi­tu­se eest Al­bert Joa­la Raa­si­ku val­last. Te­ma lau­luõ­pe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la. Sa­ma va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­test sai stii­li­puh­ta esi­tu­se eri­pree­mia Ma­riell Aa­sa­mets Ani­ja val­last, ka te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

10-12aas­tas­test sai vä­ga si­su­ka esi­tu­se erip­ree­mia Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­ne Mar­ta Kar­na Kuu­sa­lu val­last. He­li­se­va hää­le eest läks erip­ree­mia Mar­ga­ret Pik­ke­li­le Ani­ja ja hu­moo­ri­ka esi­tu­se eest Jas­per Lem­ba­le Raa­si­ku val­last. Nad mõ­le­mad on He­li Ka­ru õpi­la­sed. 16-18aas­tas­te noor­te laul­ja­te seas sai he­li­se­va hää­le erip­ree­mia Loo­re-Liis Kund­la Raa­si­ku val­last. Te­ma õpe­ta­jad on Kül­li Ovir ja Age Ima­la.

Eelmine artikkelRaasiku valla ÜVKsse tuleb investeerida üle 21 miljoni euro
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis De­men­tia Gran­dio­sa