Ani­ja val­la esin­da­jad esi­ne­sid pla­nee­ri­mis­kon­ve­rent­sil

22
Anija vallamaja.

14.-15. märt­sil toi­mus Tar­tus VS­pa kon­ve­rent­si­kes­ku­ses Tar­tu 9. pla­nee­ri­mis­kon­ve­rents, mil­le pea­tee­ma oli „Jul­ge olek pla­nee­ri­mi­ses“. Tar­tu Üli­koo­li geog­raa­fia­osa­kon­na kor­ral­da­tud kon­ve­rent­si ühe ses­sioo­ni tee­ma oli „Har­ju­tus­väl­ja­de pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­se ko­ge­mu­sest eri tah­ku­de alt“. Ses­sioo­nil oli 4 et­te­kan­net. Mer­le Hend­rik­son Sood­la Kait­seks MTÜst rää­kis ko­ha­li­ke ela­ni­ke vaa­test Sood­la rii­gi eri­pla­nee­rin­gu näi­tel, Priit Ale­kask Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest rii­gi se­ni­sest ko­ge­mu­sest kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ning Sood­la ja teis­te har­ju­tus­väl­ja­de ka­van­da­mi­sel. Regionaal- ja põl­lu­ma­jan­dus­ministeeriumi ruumi­­li­se planeerimise osakonna ju­ha­ta­ja Heddy Klasen, kes va­rem töötas kaitseministee­riu­mis, kõneles Soodla harjutusvälja eri­planeeringu algatamisest ja kaa­sa­mi­sest, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor oma­va­lit­su­se vaa­test seo­ses Sood­la rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga. „Igaü­hel oli 10-15mi­nu­ti­li­ne et­te­kan­ne. Mi­na rää­ki­sin en­da ja tä­di Maa­li võt­mes, kui­das har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­ne käib, mis on Sood­la erip­la­nee­rin­gu juu­res see, mis ini­mes­te­le kor­da lä­heb. Pä­rast oli meil mõ­nu­sas õhk­kon­nas pa­neel­dis­kus­sioon,“ sõ­nas Rii­vo Noor. Ses­sioo­ni mo­de­raa­to­rid olid Kad­ri Va­her ja Triin Koo­rits OÜst Ske­past&Puh­kim.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Kul­li kül­la soo­vi­tak­se taas maa­va­ra­de uu­rin­gu­lu­ba
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las toi­mub rii­gi toel 18 hu­vi­rin­gi või tree­nin­gut