Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal

298
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja KLEN KRÜN­BERG Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kõi­ge esi­me­se­na val­mi­nud ren­di­jaa­mas Keh­ras.

Hiljemalt tulevast nädalast saab Ani­ja val­las nel­jas, Raa­si­ku val­las ka­hes ning Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ühes ren­di­jaa­mas lae­nu­ta­da jalg­rat­taid.

Kon­tak­ti­va­bad ren­di­jaa­mad asu­vad Ani­ja val­las Keh­ras raud­tee­jaa­ma juu­res, Aeg­vii­dus Ter­vi­se­de­poo kõr­val, Ala­ve­res noor­te­kes­ku­se ees ning Ani­ja mõi­sa ai­da juu­res, Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­de juu­res, Kuu­sa­lus te­ha­se vas­tas park­la juu­res, koo­li suun­du­va jalg­tee ää­res, Ko­sel uju­la ja Jõe­läht­me val­las Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­val park­las. Ren­di­jaa­mad on me­hi­ta­ma­ta, rat­ta ren­ti­mi­seks on va­ja­lik nu­ti­te­le­fo­n. Rat­ta võib lae­nu­ta­da ühest ren­di­jaa­mast ja pä­rast ka­su­ta­mist ta­gas­ta­da sa­mas­se või mõn­da tei­se neist jaa­ma­dest. Jalg­rat­taid on või­ma­lik lae­nu­ta­da või ta­gas­ta­da öö­päe­va­ring­selt edas­pi­di ala­tes ap­ril­list sõl­tu­valt il­mast ku­ni ok­toob­ri lõ­pu­ni.

„Asu­la­tes, kus on raud­tee­pea­tu­sed, on ren­di­jaa­mad nen­de juu­res, et mat­ka­jail oleks või­ma­lik sin­na sõi­ta ron­gi­ga, võt­ta sealt­sa­mast rat­tad ja min­na loo­dust või piir­kon­da avas­ta­ma,“ üt­les Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul.
Ta li­sas, et rat­taid ei pea ren­ti­ma ai­nult mat­ka­mi­seks, see on hea või­ma­lus ka nei­le ühis­trans­por­di­ga liik­le­jai­le, kes soo­vi­vad raud­tee­pea­tu­sest ee­mal ela­va­le lä­he­da­se­le või sõb­ra­le kül­la min­na: „Sõi­dad ron­gi­ga näi­teks Keh­ras­se või Raa­si­ku­le ja sealt eda­si saad lii­ku­da rat­ta­ga.“

Keh­ra jaa­mas on 12, teistes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast, li­saks kõi­gis veel 3 va­ba dok­ki, ku­hu on või­ma­lik lae­nu­ta­tud rat­tad ta­gas­ta­da, et rat­ta­ring­lus saaks toi­mi­da.

Igas ren­di­jaa­mas on in­fo­tah­vel ees­ti- ja ing­li­skeel­se ju­hen­di­ga, kui­das on või­ma­lik ra­tast lae­nu­ta­da. Sel­leks on va­ja­ laa­di­da nu­ti­te­le­fo­ni Bi­kee­pi ra­ken­dus, ren­ti­mi­seks skän­nee­ri­da jalgratta juhtraualt te­le­fo­ni QR-kood. Ühe te­le­fo­ni­ga saab kor­ra­ga ren­ti­da vaid ühe rat­ta. Bi­kee­pi ra­ken­du­se kau­du saab ka eel­ne­valt kont­rol­li­da, kas ja kus on va­bu rat­taid ning kas jaa­mas, ku­hu soo­vi­tak­se ra­tas ta­gas­ta­da, on ik­ka pa­ras­ja­gu va­bu dok­ke.

Loe pikemalt 9. juuni Sõnumitoojast.