Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal

1108
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja KLEN KRÜN­BERG Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kõi­ge esi­me­se­na val­mi­nud ren­di­jaa­mas Keh­ras.

Hiljemalt tulevast nädalast saab Ani­ja val­las nel­jas, Raa­si­ku val­las ka­hes ning Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ühes ren­di­jaa­mas lae­nu­ta­da jalg­rat­taid.

Kon­tak­ti­va­bad ren­di­jaa­mad asu­vad Ani­ja val­las Keh­ras raud­tee­jaa­ma juu­res, Aeg­vii­dus Ter­vi­se­de­poo kõr­val, Ala­ve­res noor­te­kes­ku­se ees ning Ani­ja mõi­sa ai­da juu­res, Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­de juu­res, Kuu­sa­lus te­ha­se vas­tas park­la juu­res, koo­li suun­du­va jalg­tee ää­res, Ko­sel uju­la ja Jõe­läht­me val­las Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­val park­las. Ren­di­jaa­mad on me­hi­ta­ma­ta, rat­ta ren­ti­mi­seks on va­ja­lik nu­ti­te­le­fo­n. Rat­ta võib lae­nu­ta­da ühest ren­di­jaa­mast ja pä­rast ka­su­ta­mist ta­gas­ta­da sa­mas­se või mõn­da tei­se neist jaa­ma­dest. Jalg­rat­taid on või­ma­lik lae­nu­ta­da või ta­gas­ta­da öö­päe­va­ring­selt edas­pi­di ala­tes ap­ril­list sõl­tu­valt il­mast ku­ni ok­toob­ri lõ­pu­ni.

„Asu­la­tes, kus on raud­tee­pea­tu­sed, on ren­di­jaa­mad nen­de juu­res, et mat­ka­jail oleks või­ma­lik sin­na sõi­ta ron­gi­ga, võt­ta sealt­sa­mast rat­tad ja min­na loo­dust või piir­kon­da avas­ta­ma,“ üt­les Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul.

Ta li­sas, et rat­taid ei pea ren­ti­ma ai­nult mat­ka­mi­seks, see on hea või­ma­lus ka nei­le ühis­trans­por­di­ga liik­le­jai­le, kes soo­vi­vad raud­tee­pea­tu­sest ee­mal ela­va­le lä­he­da­se­le või sõb­ra­le kül­la min­na: „Sõi­dad ron­gi­ga näi­teks Keh­ras­se või Raa­si­ku­le ja sealt eda­si saad lii­ku­da rat­ta­ga.“

Kuidas laenutus toimib?
Keh­ra jaa­mas on 12, teistes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast, li­saks kõi­gis veel 3 va­ba dok­ki, ku­hu on või­ma­lik lae­nu­ta­tud rat­tad ta­gas­ta­da, et rat­ta­ring­lus saaks toi­mi­da.

Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se juu­res asu­vas­se ren­di­jaa­ma jõua­vad jalg­rat­tad lä­hi­päe­vil.

Igas ren­di­jaa­mas on in­fo­tah­vel ees­ti- ja ing­li­skeel­se ju­hen­di­ga, kui­das on või­ma­lik ra­tast lae­nu­ta­da. Sel­leks on va­ja­ laa­di­da nu­ti­te­le­fo­ni Bi­kee­pi ra­ken­dus, ren­ti­mi­seks skän­nee­ri­da jalgratta juhtraualt te­le­fo­ni QR-kood. Ühe te­le­fo­ni­ga saab kor­ra­ga ren­ti­da vaid ühe rat­ta. Bi­kee­pi ra­ken­du­se kau­du saab ka eel­ne­valt kont­rol­li­da, kas ja kus on va­bu rat­taid ning kas jaa­mas, ku­hu soo­vi­tak­se ra­tas ta­gas­ta­da, on ik­ka pa­ras­ja­gu va­bu dok­ke.

Eel­mi­sest nä­da­last on Ani­ja Val­la Spor­di­maail­mas tööl spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja Klen Krün­berg, kel­le pea­mi­ne töö su­ve­pe­rioo­dil on seo­tud just Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi te­ge­vu­se­ga. Te­ma hak­kab jäl­gi­ma, et igas ren­di­jaa­mas oleks enam-vä­hem ühe­pal­ju rat­taid ja ka mõ­ned va­bad do­kid ning va­ja­du­sel rat­taid ühest jaa­mast tei­se trans­por­ti­ma. Tõe­näo­li­selt ha­ka­tak­se rat­taid lae­nu­ta­ma pea­mi­selt päe­va esi­me­ses ja ta­gas­ta­ma tei­ses poo­les, kuid see on Mee­li Kuu­li sõ­nul esialg­ne ole­tus, aja jook­sul sel­gub täp­se­malt, mil­li­sed on ra­tas­te lae­nu­ta­mi­seks ja ta­gas­ta­mi­seks po­pu­laar­se­mad ko­had ja kel­laa­jad. Klen Krün­ber­gi üle­san­ne on veel kont­rol­li­da, et ren­di­rat­tad olek­sid puh­tad ja kor­ras, reh­vid täis, tal­le saab va­ja­du­sel an­da tea­da, kui ren­di­rat­ta­ga on prob­lee­me. Ra­tas­te hool­dus­punkt, kus neid pu­has­ta­tak­se ja te­hak­se pi­si­re­mon­ti, asub Keh­ras, sin­na viiak­se rat­tad hooa­ja lõp­pe­des ka tal­ve­kor­te­ris­se.

Rat­ta ren­ti­mi­ne mak­sab 1 eu­ro tund, mii­ni­mum­ta­su on 2 eu­rot: „See tä­hen­dab, et nel­ja tun­ni ka­su­ta­mi­se eest tu­leb maks­ta ne­li eu­rot, aga kui ren­ti­da ra­tast tun­niks-pool­tei­seks, tu­leb maks­ta ik­ka­gi 2 eu­rot.“

Rendiaega ja summat arvestatakse ratta parklast võtmise hetkest kuni tagastamiseni, kui ratas lukustatakse dokki. Rat­ta lae­nu­ta­mi­seks on li­saks nu­ti­te­le­fo­ni­le va­ja­lik pan­ga­kaar­t. Bi­kee­pi ra­ken­du­ses tu­leb pan­ga­kaart re­gist­ree­ri­da ning pä­rast rat­ta ta­gas­ta­mist võetakse ren­di­ta­su lae­nu­ta­ja pan­ga­kon­tolt au­to­maat­selt ma­ha.

Ka­su­ta­ja­tin­gi­mus­tes, mil­le­ga tu­leb en­ne rat­ta ren­ti­mist nõus­tu­da, on kir­jas, et kes soo­vib ra­tast ka­su­ta­da üle kol­me öö­päe­va, peaks sel­lest eel­ne­valt tea­da and­ma. Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kon­tak­tid on kir­jas iga ren­di­jaa­ma juu­res in­fo­tahv­lil, sa­mu­ti iga ren­di­rat­ta kor­vil.

„See on vä­ga te­re­tul­nud, et mat­ka­jad võ­ta­vad rat­ta mit­meks päe­vaks. Ta­gas­ta­mi­se­ga ei pea kii­rus­ta­ma, need on­gi mõel­dud ka mit­me­päe­vas­teks mat­ka­deks, kui soo­vi­tak­se met­sas või ra­bas ka üks-kaks ööd tel­gis vee­ta,“ lau­sus arendusjuht Mee­li Kuul.

Kui ra­tast soo­vib lae­nu­ta­da suu­rem grupp, tu­leks sel­lest sa­mu­ti eel­ne­valt rattaringi te­le­fo­ni­numb­ril tea­da an­da, et Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma töö­ta­ja saaks ren­di­jaa­mas ga­ran­tee­ri­da va­ja­li­ku ar­vu ra­tas­te ole­ma­s-o­lu. Äpi kau­du on igaü­hel võimalus ra­tast ka 15 mi­nu­tiks bro­nee­ri­da: „Äpist tu­leb va­li­da do­ki num­ber ning siis ei saa se­da ra­tast vee­rand tun­ni jook­sul kee­gi tei­ne ren­ti­da. Kui eel­nev tel­li­ja ra­tast ei võ­ta, va­ba­neb see 15 mi­nu­ti pä­rast au­to­maat­selt bro­nee­rin­gust.“

Ku­hu ren­di­rat­ta­ga min­na?
Loo­dus­tu­rist, kes Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi piir­kon­na­ga tut­tav ei ole, saab sel­le mat­ka­ra­da­de, vaa­ta­mis­vää­rus­te, spor­ti­mis­või­ma­lus­te, ma­ju­tu­sa­su­tus­te ja muu koh­ta tea­vet Na­vi­cu­pi ra­ken­du­se kau­du. Ko­se, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me vald olid ju­ba va­rem Na­vi­cu­pi­ga lii­tu­nud ja si­ses­ta­nud sin­na oma val­la koh­ta in­fot Har­ju­maa sport­li­ku va­ba aja kaar­di­le. In­fot, mi­da neis ei ole, tu­leb oma­va­lit­sus­tel ha­ka­ta en­dil sin­na li­sa­ma.

Meeli Kuul lausus, et Navicup paneb kaardile alustuseks erinevatest registritest info ning seda saab iga omavalitsus hakata täiustama: „Söö­gi­ko­had, kerg­liik­lus­teed, mat­ka­ra­jad, näi­dis­mars­ruu­did. Üks või­ma­lus on lä­bi­da kõik ren­di­jaa­ma­de asu­ko­ha­punk­tid, alus­ta­da näi­teks Kuu­sa­lust, sõi­ta sealt Aeg­vii­tu, eda­si Ala­ver­re, Ko­se­le, Aru­kül­la, Kos­ti­ver­re, Raa­si­ku­le, Ani­ja­le ja lõ­pe­ta­da Keh­ras. See on kok­ku li­gi 130 ki­lo­meet­rit, olene­valt tee­de va­li­kust. Ka sel­le mars­ruu­di saa­me Na­vi­cu­pi äp­pi li­sa­da. Loo­da­me, et su­vi on ilus ja ra­tas­te lae­nu­ta­mi­ne saab po­piks.“

Viie oma­va­lit­su­se ühisp­ro­jek­ti Kõr­ve­maa Rat­ta­ring eest­ve­da­ja on Ani­ja vald, kes taot­les riik­li­ku MA­TA-meet­me kau­du toe­tust. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on li­gi 175 000 eu­rot, sel­lest 75 prot­sen­ti ehk 130 700 eu­rot saa­di toe­tu­se­na ha­sart­män­gu­mak­sust, 25 prot­sen­di­ne omao­sa­lus ja­gu­neb viie oma­va­lit­su­se va­hel vas­ta­valt ren­di­jaa­ma­de ar­vu­le.

Eelmine artikkelAni­ja JK avas jalg­pal­li­hooa­ja võiduga
Järgmine artikkelAni­ja val­lavalitsus korraldab ela­mu­maa oks­jon