Lea­de­ri mi­ni­voo­ru­dest said Ani­ja val­last toe­tust 11 ja Raa­si­ku val­last 2 pro­jek­ti

16

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tus (IHKK) kin­ni­tas noor­te­le ja va­baü­hen­dus­te­le mõel­dud taot­lus­voo­ru „Uut hoo­gu“ kol­man­da mi­ni­voo­ru toe­tu­se­saa­jad. Täh­ta­jaks 10. juu­niks esi­ta­ti 11 taot­lust, neist 2 Ani­ja, 1 Raa­si­ku ja 8 Ko­se val­last. Toe­tust an­tak­se 6 pro­jek­ti­le, kok­ku 11 264,40 eu­rot, kõik need on Ko­se val­last. 5 toe­ta­tud pro­jek­ti on noor­teal­ga­tu­sed, mis saa­vad toe­tust 100 prot­sen­ti, MTÜ­de pro­jek­ti­del oli va­ja­lik 15prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus.

Kok­ku oli IHKK-l „Uut hoo­gu“ kau­du pro­jek­ti­de toe­ta­mi­seks 44 061 eu­rot. Ku­na ap­ril­lis, mais ja juu­nis toi­mu­nud mi­ni­voo­ru­de­ga ja­ga­ti kok­ku 43 328,80 eu­rot, siis roh­kem taot­lus­voo­re ei kor­ral­da­ta. Ani­ja val­last said sel­lest 11 eel­mis­tes mi­ni­voo­ru­des esi­ta­tud pro­jek­ti kok­ku 17 134,90 eu­rot, Raa­si­ku val­last esi­ta­tud 2 pro­jek­ti kok­ku 3340 eu­rot ning Ko­se val­la 16 pro­jek­ti kok­ku 22 853,90 eu­rot.

„Uut hoo­gu“ toi­mis tei­si­ti, kui IHKK se­ni­sed taot­lus­voo­rud – pro­jek­ti­taot­lus­te­le ei pi­da­nud oo­ta­ma vas­tu­seid PRIAst, toe­tu­si ja­gas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, kes oli sel­leks PRIAlt ju­ba koos­tööp­ro­jek­ti kau­du toe­tu­s-ot­su­se saa­nud. Liht­sus­ta­tud kor­ras said raha taot­le­da va­baü­hen­du­sed ning noor­teor­ga­ni­sat­sioo­nid ja -al­ga­tu­sed esi­mest kor­da ap­ril­lis, see­jä­rel mais, pro­jek­ti­de esi­ta­mi­se vii­ma­ne täh­taeg oli 10. juu­ni.

300-2000 eu­ro suu­rust toe­tust või­sid taot­le­da Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­las ela­va­te­le ja õp­pi­va­te­le noor­te­le mõel­dud or­ga­ni­sat­sioo­nid või -al­ga­tu­sed ning piir­kon­nas roh­kem kui kuus kuud te­gut­se­nud MTÜd ja sih­t-a­su­tu­sed, väl­jaar­va­tud oma­va­lit­su­se osa­lu­se­ga sih­ta­su­tu­sed. Reeg­li­na toe­ta­ti uu­si al­ga­tu­si.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor üt­les ke­va­del en­ne „Uut hoo­gu“ esi­mest taot­lus­voo­ru, et sel­le­ga soo­vi­tak­se er­gu­ta­da eel­kõi­ge noo­ri mõist­ma, et Lea­de­rist ra­ha taot­le­mi­ne ei ole vä­ga kee­ru­li­ne. Tei­ne suu­rem ees­märk oli an­da va­baü­hen­dus­te­le hoo­gu ko­gu­kon­da­des üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel. Pä­rast vii­mast taot­lus­voo­ru mär­kis Sil­le Noor, et taot­lu­si esi­ta­ti üs­na usi­nas­ti, ning rõõ­mus­tas, et ka noo­red ak­ti­vee­ru­sid. „Eri­ti hea meel on mul Ani­ja val­la noor­te­ko­gu üle, kes jõu­dis esi­ta­da kaks toe­tust saa­nud pro­jek­ti,“ sõ­nas ta.

Iga taot­le­ja võis esi­ta­da ühe pro­jek­ti taot­lus­voo­ru koh­ta. Uue taot­lu­se sai esi­ta­da siis, kui eel­mi­ne pro­jekt oli el­lu vii­dud. Ani­ja val­la noor­te­ko­gu taot­les esi­me­sest voo­rust ra­ha koo­li­tu­se kor­ral­da­mi­seks, tei­se voo­ru toe­tu­sest käi­di ins­pi­rat­sioo­ni­rei­sil Root­sis.

„Uut hoo­gu“ taot­lus­voo­ru­dest toe­tu­se saa­nu­tel on pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks ae­ga 2024. aas­ta au­gus­ti­ni, kuid Sil­le Noo­re sõ­nul plaa­ni­vad kõik taot­le­jad oma et­te­võt­mi­si kor­ral­da­da tä­na­vu. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le pea­vad nad see­jä­rel esi­ta­ma üri­tu­se päe­va­ka­va ja fo­tod ning osa­le­ja­te ni­me­kir­ja.

Kas sa­ma­laad­set liht­sus­ta­tud kor­ras taot­lus­voo­re tu­leb veel, ei osa­nud Sil­le Noor öel­da: „Oo­ta­me ära, kui­das „Uut hoo­gu“ pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­ne lä­heb. Kui mi­da­gi sar­nast kor­ral­da­me, siis ilm­selt noor­te­le. Meie Lea­der-gru­pil al­gab uus ra­has­tus­pe­riood ja MTÜd saa­vad oma et­te­võt­mis­te jaoks sealt ra­ha taot­le­da.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 7 ma­ja­pi­da­mist
Järgmine artikkelKRIS­TII­NA RE­BA­NE Kuu­sa­lust esi­nes rah­va­muu­si­ka­peol to­ru­pil­li­ga