Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti

98

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 12 taot­lust, toe­tust saa­vad 6. Kaks pro­jek­ti ei kva­li­fit­see­ru­nud, ku­na po­le ha­jaa­sus­tu­se piir­kon­nas. Üks taotleja loobus. Hinnati 9 pro­jek­ti, neist 3 vee-, 3 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ja 3 juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. Üks jäi toe­tu­se­ta ra­ha­puu­du­sel, kaks, mil­les soo­vi­ti toe­tust juur­de­pää­su­tee­de te­ge­mi­seks, said ko­mis­jo­nilt ne­ga­tiiv­se hin­nan­gu.

Pro­jek­te hin­na­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann, hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk, ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ning ar­hi­tekt Reet Vii­gi­puu.

Kol­man­di­ku­ga toe­tab pro­jek­te riik, kol­man­di­ku­ga vald ning kol­man­di­ku­ga tu­leb toe­tu­se saa­jal en­dil osa­le­da. Vii­ma­sel toe­tu­se­saa­jal peab omao­sa­lus ole­ma suu­rem, 82 prot­sen­ti, ku­na toe­tus­ra­ha roh­kem ei ja­gu­nud. Raa­si­ku vald osa­les prog­ram­mis 10 000 eu­ro­ga, sa­ma pal­ju eral­da­ti ka rii­giee­lar­vest.

Kät­lin Mo­lok Ka­le­si kü­last saab juur­de­pää­su­tee re­mon­diks 6456,12 eu­rot, kui oma­fi­nant­see­ring on vä­he­malt 3179,88 eu­rot. En­ne toe­tus­le­pin­gu sõl­mi­mist tu­leb val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da no­ta­riaal­ne kok­ku­le­pe reaal­ser­vi­tuu­di sead­mi­seks, kin­nis­tu oma­ni­kud on ko­hus­ta­tud ta­lu­ma kin­nis­tut lä­bi­va juur­de­pää­su­tee ka­su­ta­mist.

Carl-Mar­ten Dik­ke­ri­le Mal­la­ve­rest an­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3195,90 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on vä­he­malt 1574,10 eu­rot.

Ri­vo Kap­pe­rit Ka­le­silt toe­ta­tak­se ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi te­ge­mi­seks 4502,40 eu­ro­ga, kui omao­sa­lus on vä­he­malt 2217,60 eu­rot.

Mih­kel Kar­be saab Kurg­las­se puur­kae­vu te­ge­mi­seks 2954,70 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 1455,30 eu­rot.

Kat­rin Kum­mi­le Pe­ri­last an­tak­se puur­kae­vu jaoks 1431,12 eu­rot, nõu­tav oma­fi­nant­see­ring on 704,88 eu­rot.

Var­je Käsk Kurg­last saab bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 1459,76 eu­rot tin­gi­mu­sel, et oma­fi­nant­see­ring on vä­he­malt 6646,24 eu­rot.

Eelmine artikkelKuns­tia­ka­dee­mia kon­ser­vee­ri­mi­se eria­la tu­den­gid taas­ta­vad Kol­ga mõi­sa väi­kest saa­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tü­his­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi ra­ha­jao­tu­se