Raa­si­ku val­las sel­gu­sid aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad

154
Raa­si­ku val­la aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, aas­ta noor­te toe­ta­ja KAR­RI UR­BAN ja aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja KAT­RIN ARAN­DI. Pil­dilt puu­dub aas­ta noor­te toe­ta­ja Eha Pukk, kes ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tä­nu­peol ei osa­le­nud.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja on KAT­RIN ARAN­DI, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, aas­ta noor­te toe­ta­jad EHA PUKK ja KAR­RI UR­BAN.

Ree­del, 8. ok­toob­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­sel ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tä­nu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja tä­na­vu­sed aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja ja aas­ta noor­te toe­ta­jad, ke­da tun­nus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ning 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia­ga. Aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­te said esi­ta­da kõik ini­me­sed. Tä­nu­kir­jad päl­vi­sid veel mit­med ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te töö­ta­jad, et­te­pa­ne­kud nen­de tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­sid pea­mi­selt kol­lee­gid.

Tä­nu­kir­jad ja pree­miad and­sid üle val­la­va­nem And­re Sepp ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te tun­nus­ta­mi­se­le eel­nes kont­sert, kus esi­ne­sid In­ga ja Too­mas Lun­ge.

Kolm tiit­lit, ne­li saa­jat
Aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­jaks 2021 esi­ta­ti 7 kan­di­daa­ti. Tiit­li päl­vis Raa­si­ku koo­li õp­pe­juht ja klas­siõ­pe­ta­ja Kat­rin Aran­di, kes on ol­nud Raa­si­ku koo­lis töö­ta­tud 15 aas­ta jook­sul klas­si­ju­ha­ta­ja peaae­gu sa­ja­le lap­se­le. „Ta on mär­ga­nud, suu­na­nud ja toe­ta­nud nen­de eda­si­jõud­mist. Li­saks on Kat­rin ol­nud toe­tav kol­leeg, suu­na­näi­ta­ja, mu­re­de la­hen­da­ja ja rea­gee­ri­ja, ala­ti mõis­tev ja la­hen­du­si ot­siv. Ta on ol­nud ise esiõp­pi­ja, muu­tu­des ja end vas­ta­valt muu­tu­nud maail­ma­le muu­tes,“ kir­ju­ta­sid kol­lee­gid.

„See oli täie­lik ül­la­tus, ma ei osa­nud se­da oo­da­ta,“ sõ­nas Kat­rin Aran­di val­la ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li koh­ta.

Ta on 5. klas­si õpe­ta­ja ning õp­pea­la­ju­ha­ta­ja: „Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja olen poo­le ko­ha­ga, kui­gi ega ei saa ju koos­ta­da vaid poolt tun­nip­laa­ni ega vaa­da­ta poo­li las­test. Aga mul­le meel­dib vä­ga te­ha õpe­ta­ja­tööd ning sel­le kõr­valt jõuan ol­la ka õp­pe­juht.“

Õpe­ta­ja­na ka­su­tab ta oma tun­di­des VE­PAt ehk käi­tu­mis­os­kus­te män­gu Veel Pa­re­maks: „Olin sel­le suh­tes al­gu­ses vä­ga skep­ti­li­ne, aga mu klass, kus on üs­na pal­ju ra­hu­tuid pois­se, on tä­nu VE­PA mee­to­di­te­le muu­tu­nud ra­hu­li­ku­maks. VE­PA pu­hul ei pea ma õpe­ta­ja­na te­ge­ma mi­da­gi muud, kui liht­salt pöö­ra­ma tä­he­le­pa­nu kõi­ge­le po­si­tiiv­se­le, ne­ga­tiiv­set ei täht­sus­ta. Sel­le ase­mel, et tun­nis öel­da: „Pee­ter, ära rää­gi!“, kii­dan hoo­pis kõi­ki, kes on vaik­selt. See on ka en­da jaoks ol­nud suur õp­pi­mis­koht, kuid po­si­tiiv­ne kas­va­tus mõ­jub.“

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­jaks 2021 esi­ta­ti kaks kan­di­daa­ti, neist päl­vis tun­nus­tu­se Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, ke­da olid tiit­li­le esi­ta­nud eral­di ne­li ini­mest. Mär­gi­ti, et Ga­ri­na Too­min­gas on kee­ru­li­sel ko­roo­naa­jal ri­kas­ta­nud ko­ha­lik­ku kul­tuu­rie­lu, vii­nud ju­hen­da­ja­na kaks võim­le­misg­rup­pi Tal­lin­nas­se võim­le­mis­peo­le, hil­ju­ti kor­ral­das Aru­kü­las Har­ju­maa ema­de ja isa­de lau­lu­võist­lu­se. „Ga­ri­na on pi­kaaeg­selt pa­nus­ta­nud ko­gu­kon­na ja ko­du­ko­ha aren­gus­se, too­nud siia sä­ra­vaid ar­tis­te, suu­ri teat­reid ning vii­nud meie rah­vast nau­ti­ma kul­tuu­ri Ees­ti eri pai­ka­des­se. Ta aus­tab tra­dit­sioo­ne, kuid mõt­leb ala­ti kaks sam­mu et­te. Ta on töö­kas, koos­tööal­dis ja sä­rav kul­tuu­ri­te­gi­ja, loo­nud ko­gu­kon­na, mis hin­dab kul­tuu­ri, on osa­võt­lik ja ava­tud,“ kir­ju­ta­sid te­ma esi­ta­jad. Li­saks too­di esi­le, et Ga­ri­na Too­min­gas on ai­da­nud kaa­sa ko­gu­kon­na­tun­de tek­ki­mi­se­le ko­gu val­las, kaa­sa­nud üri­tus­te­le ja väl­ja­sõi­tu­de­le ka Raa­si­ku ale­vi­ku ja kü­la­de ela­nik­ke.

Aas­ta noor­te toe­ta­ja 2021 kan­di­daa­te esi­ta­ti 6, tiit­li saa­jaid oli kaks – Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Eha Pukk ning Pi­ka­ve­re koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban.

Väi­kek­las­si õpe­ta­jat Eha Puk­ki ise­loo­mus­ta­ti kui õpe­ta­jat, kes pa­nus­tab pal­ju, ent te­ma töö vil­ju ei ole liht­ne mär­ga­ta, sest ta õpi­la­sed ei ole saa­vu­ta­nud kõr­geid koh­ti olüm­piaa­di­del, vaid va­ja­vad in­di­vi­duaal­set lä­he­ne­mist ja tu­ge, et tul­la toi­me lu­ge­mi­se, liit­mi­se ja la­hu­ta­mi­se­ga, ühis­kon­na mõist­mi­se­ga. Te­da tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­nud kol­leeg mär­kis, Eha Pukk pa­nus­tab sa­jap­rot­sen­di­li­selt pü­hen­du­nult, et te­ma õpi­las­test sir­guk­sid täis­kas­va­nud, kes ise oma elu­ga hak­ka­ma saak­sid.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis 10 aas­tat ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­nud Kar­ri Ur­ba­ni aas­ta noo­re toe­ta­ja tiit­li­le esi­ta­nud kool mär­kis, et ta on las­tes ära­ta­nud hu­vi teh­no­loo­gia ja prog­ram­mee­ri­mi­se vas­tu, ro­boo­ti­ka on las­te lem­mik­ring: „Kar­ri viib igal aas­tal mi­tu võist­kon­da võist­lus­te­le, kus on saa­vu­ta­tud pal­ju au­hin­na­li­si koh­ti. Tä­na­vu suu­tis vaa­ta­ma­ta dis­tant­sõp­pe­le lap­sed võist­lu­seks et­te val­mis­ta­da ja osa­le­da vi­deo­sil­la va­hen­du­sel viie võist­kon­na­ga Ro­bo­tex Ees­ti on­li­ne võist­lus­tel, saa­vu­ta­ti 1., 2., 15., 16. ja 22. koht. Ta on ai­da­nud jär­je­pi­de­valt lä­bi viia ka ro­bo­ma­te­maa­ti­ka tun­de tu­gev­da­des las­te tead­mi­si ma­te­maa­ti­kas.“

2011. aas­tal güm­naa­siu­mi­õpi­la­se­na ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ma ha­ka­nud Kar­ri Ur­ban lau­sus, et kee­gi ei töö­ta tun­nus­tu­se ni­mel, kuid see on töö­le to­re boo­nus. Ta käib Pi­ka­ve­res põ­hi­töö kõr­valt ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­mas kord nä­da­las, rin­gis osa­le­vad ka vi­list­la­sed, kes õpi­vad nüüd Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­des: „On ol­nud lap­si mu­jalt, üks wal­dorf­koo­li poiss tu­li ro­boo­ti­kas­se 1. klas­sis, prae­gu õpib 9. klas­sis ja rin­gis käib siia­ni.“

Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi au­hin­na­kapp on rik­ka­lik, peaae­gu igal aas­tal saa­dak­se võist­lus­tel häid koh­ti: „Mei­le ül­di­selt so­bi­vad võist­lu­sed, mil­le et­te­val­mis­tu­saeg ei ole vä­ga pikk, tu­leb ko­ha­peal üle­san­ne ära la­hen­da­da. Seal tu­le­vad las­te en­da os­ku­sed pa­re­mi­ni esi­le. Väi­kes­te­ga, kel­le­ga alus­tan, pa­nen rõh­ku ehi­ta­mi­se­le ja joo­nis­te lu­ge­mi­se os­ku­se­le, va­ne­ma­tes rüh­ma­des li­san­dub prog­ram­mee­ri­mi­ne.“

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad
Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja päl­vi­sid Raa­si­ku koo­list lo­go­peed Ai­ri Poom, VE­PA men­tor An­ge­la Saks, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ree­li­ka Vir­ma, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Aet Jõe­suu, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Cao­Heng Wu, klas­siõ­pe­ta­ja Pi­ret Kan­gur, et­te­võt­lu­se õpe­ta­ja Mar­ge Aa­sa­laid, VE­PA tiim koos­sei­sus Ave Her­mas, Kat­rin Aran­di, An­ge­la Saks ja Lii­na Veer­baum, las­teaiaõ­pe­ta­jad Sig­ne Sto­kas, Eve Jär­ve­tar, Lii­na Veer­baum ja Iri­na Haa­vis­to.
Aru­kü­la põ­hi­koo­list said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja algk­las­si­õpe­ta­ja Kül­li Sau­põld, ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls, bio­loo­gia- ja kee­miaõ­pe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka, teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Aron Lips, ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­jad Lei­li Nel­son ja Ma­ri­na Du­da­ko­va, loo­du­sõ­pe­tu­se ja geog­raa­fiaõ­pe­ta­ja Mo­ni­ka Nu­ka, ing­li­se kee­le õpe­ta­jad Kirs­ti Sa­luäär, Ivi­ka Je­gis, Mee­li­ka Mäeorg ja He­dy Tam­me­leht, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad Rii­na Ein­loo ja Toi­vo Järv, hu­vi­juht Ma­ri Möls ning edu­ka lau­lu­lap­se ju­hen­da­ja Kül­li Ovir.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­ga di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kat ning õpe­ta­jaid Ali­ce Suur­kuus­ke ja Ma­rie Rei­ni­kest.

Hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind tä­na­ti õpe­ta­jaid Eve Vend­ti, Liis-Ma­rii Vend­ti, Pi­ret Stern­ho­fi, Mae Trum­pi, Clai­re He­li­laid-Ru­be­nit, Li­lia Sem­jo­no­vat, Ama­lia Tšittš­ja­ni ja Joel Ot­sa ning di­rek­tor Mal­le Jaa­kot.

Aru­kü­la las­teaiast päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja õpe­ta­jad ja õpe­ta­ja abid An­ge­li­na Vun­der, Tii­na To­min­gas, Mai­ken Rem­lik, Me­ri­li Truu­mu­re, Ljud­mi­la End­la, Ül­le Saem ning ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Hel­ve Tei­no.

Raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­test tun­nus­tas val­la­va­lit­sus val­la­raa­ma­tu­ko­gu di­rek­to­rit Eha Alt­mäed ning raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaid Kül­li­ki Kal­dat, Lii Ot­sat, Ka­ti Ka­ru ning Ai­ra Jõõt­si.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja päl­vi­sid veel ava­tud teeae­da­de päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ kor­ral­da­ja Mar­git Ee­rik, ko­roo­na­võist­lus­te eest­ve­da­ja Gui­do Trees ning Raa­si­ku rah­va­ma­ja en­di­ne ko­ris­ta­ja Sai­ma Sõ­mer.