Hori­zon toe­tab Ani­ja val­la õpe­ta­ja­te koo­li­ta­mist

25

Keh­ra rah­va­ma­jas oli es­mas­päe­val, 13. mail Ani­ja val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le esi­me­ne koo­li­tus, mil­le eest ta­sus Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se oma­nik, Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS.

Ap­ril­lis sõl­mi­sid Ani­ja val­la­va­lit­sus ja Ho­ri­zon koos­töö­lep­pe, mil­le­ga et­te­võt­te ku­lul koo­li­ta­tak­se tä­na­vu Ani­ja val­la ha­ri­dus­töö­ta­jaid – koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­jad, tu­gi­spet­sia­lis­te ja ka juht­kon­di.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem rää­kis, et see oli Ho­ri­zo­ni-pool­ne init­sia­tiiv, et­te­võt­te pak­kus val­la­va­lit­su­se­le, et on val­mis toe­ta­ma val­las min­geid ha­ri­dus­vald­kon­na te­ge­vu­si.

„Hak­ka­si­me täp­sus­ta­ma, mil­li­sed te­ge­vu­si nad soo­vi­vad toe­ta­da ja mil­li­sed on meie va­ja­du­sed. Kü­si­si­me oma kõi­gilt las­teae­da­delt-koo­li­delt nen­de soo­ve ja sel­le põh­jal te­gi­me koon­di, mil­li­seid koo­li­tu­si ta­he­tak­se. Pak­ku­si­me Ho­ri­zo­ni­le üs­na pal­ju va­rian­te, väl­ja va­li­ti eri­lis­te las­te toe­ta­mi­se ja mär­ka­mi­se koo­li­tu­sed,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Es­mas­päe­val toi­mu­nud õp­pe­päev oli las­teaiaõ­pe­ta­ja­te­le ja tu­gi­per­so­na­li­le. Val­la las­teaia paa­ri­küm­met töö­ta­jat koo­li­ta­ti, kui­das las­teaia­kesk­kon­nas toe­ta­da toe­va­ja­du­se­ga last. Koo­li­ta­ja oli MTÜ La­to­va Nõus­ta­mis- ja Koo­li­tus­kes­kus, kes teeb sar­na­se koo­li­tu­se ka koo­liõ­pe­ta­ja­te­le ja koo­li­de tu­gi­per­so­na­li­le ning eral­di õp­pe­päe­va las­teae­da­de-koo­li­de juht­kon­na­le, siis on foo­ku­ses lap­se tee­kond las­teaiast koo­li. Need koo­li­tu­sed toi­mu­vad 13. ja 14. juu­nil sa­mu­ti Keh­ra rah­va­ma­jas.

Ver­ge Ees­ti OÜ koo­li­tus­tel, mis toi­mu­vad Ani­ja val­la las­teaia- ja koo­liõ­pe­ta­ja­te­le 20.-21. mail Keh­ra güm­naa­siu­mis, on pea­tä­he­le­pa­nu all, kui­das tul­la toi­me konf­lik­ti olu­kor­ras või ag­res­siiv­se­te õpi­las­te­ga.

Koo­li­tu­sed, mi­da Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS ra­has­tab, mak­sa­vad kok­ku li­gi 5000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la võõ­rus­tas Jä­me­ja­la vaim­se ter­vi­se kü­la töö­ta­jaid
Järgmine artikkelAruküla las­teaiajuht: „Olu­li­ne on usal­dus­lik kesk­kond.“