Ani­ja val­las oli kolm va­li­mis­väit­lust

149
Keh­ra va­li­mis­de­ba­til osa­le­sid PEEP KASK ja MA­REK SUIK Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast, JAA­NUS KA­LEV ja HAN­NES PIK­KEL Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, VEI­KO MÄ­GI ja MAR­GUS MO­LOK EK­REst ning ERIK JÜ­RIÖÖ ja RII­VO NOOR va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus. Fo­to El­vis Hru­pa

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kan­di­daa­ti­de de­ba­tid olid kol­mel pü­ha­päe­val. Alus­ta­ti 26. sep­temb­ril Aeg­vii­dust, 3. ok­toob­ril oli de­batt Ala­ve­res, 10. ok­toob­ril Keh­ras. Kõi­gil kol­mel osa­le­sid Kes­ke­ra­kond ja Re­for­mi­era­kond ning va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, Keh­ras olid ka EK­RE esin­da­jad. Aeg­vii­dus ja Keh­ras juh­tis väit­lu­si Sven Sum­berg, Ala­ve­res Val­do Sööt. Osa­le­jad said või­ma­lu­se oma va­li­misp­rog­ram­me tut­vus­ta­da, arut­le­sid mo­de­raa­to­ri püs­ti­ta­tud tee­ma­del ning vas­ta­sid kü­si­mus­te­le. Keh­ras said kan­di­daa­did ka ise teis­te­le ni­me­kir­ja­de­le ühe kü­si­mu­se esi­ta­da. Aeg­vii­dus ja Ala­ve­res oli va­li­mis­de­bat­ti jäl­gi­jaid vä­hem kui kan­di­daa­te, Keh­ra rah­va­ma­jas oli koh­tu­mi­sel um­bes 25 ini­mest. Vii­ma­sest de­ba­tist teh­ti üle­kan­ne, mis on jä­re­le­vaa­da­tav kul­tuu­ri­kes­ku­se You­tu­be´i ka­na­lil.

Keh­ras väit­le­sid Erik Jü­riöö ja Rii­vo Noor va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus, Vei­ko Mä­gi ja Mar­gus Mo­lok Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sest Rah­vae­ra­kon­nast, Jaa­nus Ka­lev ja Han­nes Pik­kel Kes­ke­ra­kon­nast ning Peep Kask ja Ma­rek Suik Re­for­mie­ra­kon­nast.

Oma kan­di­dee­ri­mi­se ees­mär­gi­na ni­me­tas Rii­vo Noor val­la sta­biil­se jät­ku­suut­li­ku aren­gu ta­ga­mist ning soo­vi pal­jud al­ga­ta­tud pro­jek­tid lõ­pu­le viia. Erik Jü­riöö mär­kis, et nii poo­le­lio­le­vaid kui uu­si pro­jek­te saab el­lu viia veel efek­tiiv­se­malt ja tu­le­mus­li­ku­malt.

Mar­gus Mo­lok rää­kis, et EK­RE kan­di­dee­rib val­las esi­mest kor­da, ta on töö­ta­nud Ani­ja val­la­va­lit­su­ses, ar­vas, et tööd on teh­tud häs­ti, kuid neil on mõt­teid val­la juh­ti­mi­ses kaa­sa­rää­ki­mi­seks. Vei­ko Mä­gi li­sas, et pal­jud nen­de lu­ba­du­sed kat­tu­vad kon­ku­ren­ti­de oma­de­ga, ni­me­tas Ani­ja EK­RE ees­mär­ki­de­na ol­la näo­ga rah­va poo­le, et val­la­rah­vas saaks val­la aren­gus kaa­sa rää­ki­da, ning rõ­hu­tas va­ja­dust luua sel­li­ne elu­kesk­kond, et noo­red pe­red ei lä­heks val­last ära.

Jaa­nus Ka­lev pi­das olu­li­seks jär­je­pi­de­vust ning ni­me­tas Kes­ke­ra­kon­na juh­ti­mi­sa­la­se lu­ba­du­se­na lü­hen­da­da ela­ni­ke kir­ja­de­le vas­ta­mi­se täh­tae­ga 30 päe­valt 15 päe­va­le. Veel ar­vas, kui val­la­va­lit­sus­se uu­te töö­ta­ja­te pal­ka­mi­sel tu­leks võrd­se­te kan­di­daa­ti­de pu­hul ee­lis­ta­da oma val­la ela­nik­ke. Han­nes Pik­kel tõ­des, et Ani­ja vald ki­pub su­re­ma va­na­dus­sur­ma, noor­te osa­kaal vä­he­neb. See­tõt­tu peab val­la sün­ni­toe­tus ole­ma vä­he­malt 500 eu­rot ning vald peab hak­ka­ma kaa­sa ai­ta­ma ela­mue­hi­tu­se­le.

Peep Kask mär­kis, et ees­mär­gid on kõi­gil ni­me­kir­ja­del ühi­sed, vaid lä­he­ne­mi­sed vei­di eri­ne­vad. Ka te­ma ni­me­tas olu­li­se­na ela­mua­ren­dust ja las­te­toe­tu­si, li­saks lu­ba­dust viia Keh­ras kor­ter­ma­ja­de suu­red hool­du­sa­lad ta­ga­si val­la ko­hus­tu­seks, et lin­na­pilt oleks ke­nam. Ma­rek Suik ni­me­tas ka Keh­ra kor­ter­ma­ja­de va­he­lis­te män­gup­lat­si­de kor­ras­ta­mist ning Üle­jõe ter­vi­se­ra­ja val­gus­ta­mist ja hool­da­mist. Veel ar­vas ta, et va­ja on muu­ta val­la juh­ti­mist, prae­gu te­hak­se ot­su­seid vei­di pea­lis­kaud­selt, ei võe­ta kuul­da tei­si ar­va­mu­si.

Mo­de­raa­tor kü­sis Ani­ja Ühen­du­selt krii­ti­ka­le vii­da­tes, mi­da tu­leks uuel pe­rioo­dil te­ha, et juh­ti­mis­kom­pe­tent­si pa­ran­da­da. Rii­vo Noor ei nõus­tu­nud, et kom­pe­tents on halb, ta kii­tis val­la­va­lit­su­se mees­kon­da, kui­gi ar­vas, et edas­pi­di võiks tööü­le­san­deid vei­di rin­gi ja­ga­da.

Las­te hu­vi­rin­gi­d ja sot­siaal­hoo­le­kan­ne
Kas val­la lap­sed peak­sid saa­ma hu­vi­rin­gi­des käia ta­su­ta, ala­tes mit­men­dast lap­sest pe­res tu­leks sel­leks te­ha soo­dus­tu­si?

Peep Kask vas­tas, et hoo­li­ma­ta las­te ar­vust pe­res tu­leks iga­le lap­se­le või­mal­da­da üks hu­vi­rin­g val­la toe­tu­sel.

Jaa­nus Ka­lev pi­das ele­men­taar­seks, et iga­le lap­se­le tu­leks või­mal­da­da ühes sport­li­kus rin­gis osa­le­mi­ne.

Vei­ko Mä­gi kin­ni­tas, et ka EK­RE toe­tab vä­he­malt ühe ta­su­ta rin­gi või­mal­da­mist iga­le lap­se­le, ning ak­tiiv­se­maid, kes jõua­vad käia mit­mes rin­gis, võiks toe­ta­da ise­gi roh­kem.

Rii­vo Noor rää­kis, et va­li­mis­lii­du prog­ram­mis on lu­ba­dus töö­ta­da väl­ja võrd­set koht­le­mist ta­gav pea­ra­ha­põ­hi­ne ra­has­tus­mu­del, et iga 5-19aaas­ta­se lap­se-noo­re hu­vi­te­ge­vust toe­ta­taks konk­reet­se sum­ma­ga, ra­ha maks­tak­se ot­se klu­bi­le või selt­si­le, mil­le hu­vi­te­ge­vu­ses laps osa­leb.

Sot­siaal­hoo­le­kan­des lu­bas Re­for­mie­ra­kond kaa­sa­ta kol­man­dat sek­to­rit ja naa­be­ro­ma­va­lit­su­si, et aren­da­da ja mit­me­ke­sis­ta­da pa­ku­ta­vaid sot­siaal­tee­nu­seid, toe­ta­tak­se ka ea­ka­te ko­du mõ­tet.

Kes­ke­ra­kond ja EK­RE leid­sid, et va­ja on toe­ta­da ea­ka­te di­gi­pä­de­vust, sel­leks tu­leks nei­le kor­ral­da­da ar­vu­ti­koo­li­tu­si, sa­mu­ti ni­me­ta­ti olu­li­se­na sot­siaalt­rans­por­di­või­ma­lust, et ea­kad saak­sid käia poes, ars­ti juu­res, osa­le­da hu­vi­te­ge­vu­ses. Kes­ke­ra­kon­na esin­da­jad pak­ku­sid ühe või­ma­lu­se­na nõu­det­rans­por­ti, sa­mu­ti leid­sid, et ea­kas val­lae­la­nik peaks saa­ma või­ma­li­kult kaua ela­da oma ko­dus, sel­leks tu­leb nei­le va­ja­du­sel ta­ga­da val­la­pool­ne tu­gi. Ka EK­RE toe­tas ea­ka­te ko­du ideed.

Rii­vo Noor sel­gi­tas, et prae­gu­ne val­la­va­lit­sus on riik­li­kus­se toe­tus­meet­mes­se esi­ta­nud taot­lu­se ea­ka­te ko­du ra­ja­mi­seks, eel­mi­sel aas­tal toe­tust ei saa­dud, kuid taot­le­tak­se uues­ti. See ei oleks hool­de­ko­du, vaid sin­na saa­vad va­nu­rid ea­ka­te ko­ju os­ta või ren­ti­da kor­te­ri, et seal vää­ri­kalt va­na­dust vee­ta.

Kü­si­mu­sed teis­te­le kan­di­daa­ti­de­le
Ku­na kõik kan­di­dee­ri­vad ni­me­kir­jad on lu­ba­nud val­da ra­ja­da kerg­liik­lus­teid, soo­vis Ani­ja Ühen­dus tea­da, kui­das või mil­le ar­velt plaa­nik­sid tei­sed kerg­liik­lus­teid ra­ja­da.

Mar­gus Mo­lok üt­les, et kõi­ki teid ei pea te­ge­ma kor­ra­ga, kuid vas­ta­valt või­ma­lus­te­le tu­leks alus­ta­da, esi­me­se­na te­ha kerg­liik­lus­tee Keh­ra ja Ani­ja va­he­le.

Han­nes Pik­kel ar­vas, et alus­ta­da tu­leks pro­jek­ti­dest ning saa­da val­la­ko­da­ni­keks Tal­lin­nas­se re­gist­ree­ri­tud ela­ni­kud, et val­la tu­lu­mak­su­lae­ku­mi­ne suu­re­neks. Jaa­nus Ka­lev lau­sus, et Keh­ra va­nast asu­last Ani­ja mõi­sa­par­gi­ni kul­ge­va kerg­liik­lus­tee jaoks taot­le­tak­se toe­tust ELi taas­te­ra­has­tus­fon­dist, mil­lest eral­da­tak­se ää­rea­la­de­le kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­seks tu­le­val aas­tal 25 mil­jo­nit eu­rot.

Ma­rek Suik ja Peep Kask olid sa­ma meelt, et ku­sa­gilt tu­leb alus­ta­da ning kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­seks tu­leb taot­le­da kaas­ra­has­tust.

Re­for­mie­ra­kond pa­lus teis­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jail ni­me­ta­da kaks lu­ba­dust-mõ­tet, mil­lest nad kind­las­ti ei soo­vi loo­bu­da ka tu­le­vas­tes koa­lit­sioo­ni­lä­bi­rää­ki­mis­tes.

Kes­ke­ra­kond ni­me­tas las­te sün­ni­toe­tu­se tõst­mist vä­he­malt piir­kon­nas kõi­ge kõr­ge­maks ning ela­mua­ren­dust, EK­RE li­saks kerg­liik­lus­tee­de­le noor­te­le pe­re­de­le soo­dus­tin­gi­mus­tel ela­mue­hi­tu­seks maa eral­da­mist. Ani­ja Ühen­dus ni­me­tas val­la­pool­set ela­mu­aren­dust ning las­te hu­vi­ha­ri­du­se pea­ra­ha­süs­tee­mi.

EK­RE esi­tas kü­si­mu­se vaid Kes­ke­ra­kon­na­le, kel­le lu­ba­dus on kii­ren­da­da kerg­liik­lus­tee­de ehi­ta­mist. „Kus te va­rem ole­te ol­nud?“ kü­sis Vei­ko Mä­gi.

Jaa­nus Ka­lev vas­tas, et val­la ra­ha­kott on pii­ra­tud suu­ru­se­ga, kõi­ke kor­ra­ga ei saa, tu­leb te­ha va­li­kuid, eda­si min­nak­se samm-sam­mult, järg­mi­sel aas­tal ra­ja­tak­se lõik kerg­liik­lus­teed Ala­ver­re.

Kes­ke­ra­kon­na kü­si­mus kon­ku­ren­ti­de­le oli, kui­das peaks vo­li­ko­gu töö­ta­ma Co­vi­di tin­gi­mus­tes, kas vo­li­ko­gu liik­med peak­sid ole­ma vakt­si­nee­ri­tud.

Peep Kask vas­tas, et on vakt­si­nee­ri­tud, kuid se­da ko­hus­tus­li­kuks ei peaks te­ge­ma, koo­s­ole­ku­tel saab osa­le­da ka in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Ka Ma­rek Suik ar­vas, et vakt­si­nee­ri­mi­ne peab ole­ma va­ba­taht­lik.

Vei­ko Mä­gi lau­sus, et nen­del on ka va­li­misp­lat­vor­mis vas­tu­seis iga­su­gu­se­le sund­vakt­si­nee­ri­mi­se­le. Mar­gus Mo­lok li­sas, et vakt­si­nee­ri­mis­tõend näi­tab vaid se­da, et ini­me­ne on vakt­si­nee­ri­tud, mit­te se­da, kas on ter­ve või hai­ge.

Erik Jü­riöö lei­dis, et vakt­si­nee­ri­mi­ne peab ole­ma va­ba­taht­lik, ka vo­li­ko­gu liik­me­te­le, sest on või­ma­lik te­ha kaug­tööd. Küll aga oli ta se­da meelt, et vo­li­ko­gu liik­med, kes kuu­lu­vad krii­si­ko­mis­jo­ni või on seo­tud elu­täht­sa­te tee­nus­te osu­ta­mi­se­ga, peak­sid käi­tu­ma vas­ta­valt rii­gis keh­tes­ta­tud reeg­li­te­le. Kui need nõua­vad, et peab ole­ma vakt­si­nee­ri­tud, siis tu­leb se­da te­ha. Rii­vo Noor li­sas, et koo­so­le­kuid saab te­ha Team­sis, kuid seal jääb ta­hes-taht­ma­ta osa ar­va­mu­si aval­da­ma­ta ning sel­le tõt­tu on reaal­se kok­ku­saa­mi­se­ga koo­so­le­kud pa­re­mad.

De­ba­til kõ­nel­di veel, kui­das saa­da val­las ela­vad ini­me­sed Tal­lin­nast oma re­gist­ris­se, kui­das pa­ran­da­da trans­por­di­või­ma­lu­si Tal­lin­nas­se ja naa­ber­val­da­des­se, kas oleks va­ja muu­ta Ani­ja val­la koo­li­võr­ku. Kõi­ki­de ni­me­kir­ja­de prog­ram­mis on olu­li­sel ko­hal kerg­liik­lus­teed, kõik väit­lu­sel osa­le­nud nä­gid va­ja­dust kii­re in­ter­ne­ti jõud­mi­seks kü­la­des­se, ÜVK ra­ja­mi­se jät­ka­mist, kul­tuu­rit­ra­dit­sioo­ni­de ja kü­la­ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­se olu­li­sust, val­la põ­hi­koo­li­de ja güm­naa­siu­mi jät­ku­mist.

„Teie prog­ram­me vaa­da­tes tun­dub, et ühi­so­sa on kõi­gil, koa­lit­sioo­ni võiks ju­ba prae­gu ära moo­dus­ta­da,“ lau­sus mo­de­raa­tor Sven Sum­berg vii­ma­se de­ba­til lõ­pus ning kut­sus kõi­ki ini­me­si va­li­mis­tel osa­le­ma.