Raa­si­ku val­las on uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi

69
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das ka tä­na­vu uueks õp­peaas­taks rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks saa­dud ra­ha eest hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kur­si. Al­ga­val õp­peaas­tal hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­mi­seks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le 18 taot­lust, ko­gu­sum­mas 44 561 eu­rot. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ra­hul­da­da va­ra­su­vel toi­mu­nud kon­kur­si­le esi­ta­tud 15 taot­lust, kok­ku ja­ga­ti rin­gi­de­le 30 000 eu­rot.

„Nii taot­lus­te kui toe­tu­se saa­nud rin­gi­de arv on aas­ta­te lõi­kes ol­nud enam-vä­hem sa­ma,“ üt­les val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Li­saks te­ma­le kuu­lu­sid taot­lus­te hin­da­mi­se ko­mis­jo­ni ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Eve­lyn Vel­berk ning vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni lii­ge Kris­tii­na Väl­ba.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et pro­jek­tid reas­ta­ti vas­ta­valt hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­te­le pin­ge­rit­ta: „Mit­med taot­le­jad saa­vad toe­tust kü­si­tust vä­hem. Te­gi­me nei­le et­te­pa­ne­ku mit­te os­ta iga rin­gi te­ge­vu­seks eral­di va­hen­deid. Kui hu­vi­rin­gid on üks-kaks kor­da nä­da­las, võib os­ta mit­me rin­gi pea­le ühi­sed ar­vu­tid või muu va­ja­li­ku. Nii saab ra­has­ta­da roh­kem hu­vi­rin­ge.“

Kri­tee­riu­mid, mil­le jär­gi pro­jek­te hin­na­ti, olid hu­vi­rin­gis osa­le­va­te las­te arv või eri­va­ja­dus­te­ga las­te kaa­sa­mi­ne, rin­gi uud­sus Raa­si­ku val­las, põh­jen­da­tud ee­lar­ve, rin­gi jät­ku­suut­lik­kus. Kon­kur­si 30 000eu­ro­sest ee­lar­vest vä­he­malt 9000 eu­rot oli ee­lis­jär­je­kor­ras et­te­näh­tud loo­dus-, teh­ni­ka- ja täp­pis­tea­dus­te vald­kon­na pro­jek­ti­de­le ning vä­he­malt 3000 eu­rot eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mis­või­ma­lus­te loo­mi­seks.

Mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le pro­jek­ti­le oli 3000 eu­rot, sel­lest ku­ni 1500 eu­rot võib ka­su­ta­da pal­ga­ku­lu­deks. Hu­vi­rin­gid, mis on val­la pro­jek­ti­kon­kur­sil saa­nud toe­tust ju­ba vä­he­malt kaks aas­tat, saa­vad tä­na­vu toe­tust tin­gi­mu­sel, et taot­le­ja ta­gab vä­he­malt poo­le hu­vi­rin­gi ju­hen­da­ja töö­ta­sust.

OÜ­ Rae­kool saab 3000 eu­rot alg­koo­liõ­pi­las­te ja las­teaia­las­te ro­boo­ti­ka­rin­gi jaoks. Ring hak­kab toi­mu­ma Aru­kü­las, kui on hu­vi­li­si, siis ka Raa­si­kul.

MTÜ Free Flow Stu­dio jät­kab Aru­kü­las las­te ja noor­te tä­na­va­tant­su­tun­di­de­ga, sel­leks eral­da­ti 1270 eu­rot. MTÜ Loo­dus­maa saab Aru­kü­las ju­ba aas­taid kor­ral­da­tud loo­dus- ja tea­dus­rin­gi­le Mik­si­ta­ja 1426 eu­rot, koo­li en­da Lo­Te ehk loo­dus­tea­dus­te hu­vi­ring saab 2000 eu­rot. Aru­kü­la koo­lis saa­vad toe­tust veel fil­mis­por­di­ring – 1840 eu­rot, VEX IQ ro­boo­ti­ka­ring – 1799 eu­rot, ke­raa­mi­ka­ring – 1942 eu­rot, algk­las­si­las­te ring „Ela­vad mui­nas­ju­tud“ – 1700 eu­ro­t ning OÜ Koo­li­ter­vis­hoid es­maa­bi­ring – 1760 eu­rot.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li­le an­tak­se et­te­võt­lik­ku­se hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­mi­seks 2326 eu­rot, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab es­ma­kord­selt tei­se­le koo­liast­me­le mõel­dud mi­ni-mi­ni­fir­ma hu­vi­rin­gi jaoks 850 eu­rot. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab veel 2452 eu­rot val­la noor­te pod­cas­ti ehk in­ter­ne­ti­saa­de­te rin­gi jaoks.

Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma ja et­te­võt­lik­ku­se hu­vi­rin­gi jät­ka­mi­seks an­tak­se 2335 eu­rot. OÜ Hal­li­ku hak­kab Raa­si­ku koo­lis esi­me­se ja tei­se koo­liast­me õpi­las­te­le kor­ral­da­ma tea­dus­rin­gi, se­da toe­ta­tak­se 2700 eu­ro­ga.

Raa­si­ku Val­la Sport saab uis­ku­de soe­ta­mi­seks ja Aru­kü­la jää­väl­ja­kul tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks 2600 eu­rot.

Ra­ha­puu­du­sel ei toe­ta­tud Raa­si­ku Val­la Spor­di esi­ta­tud pro­jek­ti ker­ge­jõus­ti­kut­ree­nin­gu­te lä­bi­vii­mi­seks su­vi­sel koo­li­va­hea­jal, OÜ Hal­li­ku kuns­ti­rin­gi ning OÜ Las­te­koo­li­tus ing­li­se kee­le rin­gi las­teaia­las­te­le ja algk­las­si­las­te­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald hak­kab taas maks­ma lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust
Järgmine artikkelJumin­da nee­mel mä­les­ta­ti mii­ni­la­hin­gu ohv­reid