Jumin­da nee­mel mä­les­ta­ti mii­ni­la­hin­gu ohv­reid

119
Ju­min­da mii­ni­la­hin­gu 80. aas­ta­päe­val pee­tud mä­les­tust­se­re­moo­nial võt­tis huk­ku­nu­te esin­da­ja­na sõ­na JÜ­RI KRAFT. Fo­to Pee­ter Hütt

Ju­min­da mii­ni­la­hin­gus huk­ku­nu­te esin­da­ja JÜ­RI KRAFT pa­ni sü­da­me­le, et 80 aas­ta ta­gust Tei­se maail­ma­sõ­ja me­ret­ra­göö­diat ei unus­ta­taks.

Lau­päe­val, 28. au­gus­til kor­ral­das Ees­ti Muin­sus­kait­se Selts koos­töös Ju­min­da Kü­la­selt­si, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja Ees­ti Kait­se­väe­ga Ju­min­da pool­saa­re nee­me ti­pus 1941. aas­ta mii­ni­la­hin­gu ohv­ri­te mä­les­tus­mär­gi juu­res mä­les­tust­se­re­moo­nia.

Mä­les­tus­päe­va ava­sõ­nad lau­sus me­rear­heo­loog, uu­ri­mis­lae­va Ma­re kap­ten Vel­lo Mäss, kõ­ne­les Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Pal­ve lu­ge­sid Ees­ti Evan­geel­se Lu­ter­li­ku Ki­ri­ku Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas ja Mosk­va pat­riar­haa­di Ees­ti õi­geu­su­ki­ri­ku Lok­sa Kroon­lin­na Pü­ha Joan­ni ko­gu­du­se prees­ter isa Vla­di­mir Kho­lod.

Huk­ku­nu­te lä­he­das­te ni­mel kõ­ne­les 86aas­ta­ne Jü­ri Kraft, kel­le onu Valter Kask up­pus 16 000 ini­me­se elu nõud­nud mii­ni­la­hin­gus.

„Ju­min­da nee­me lä­he­dal toi­mus maail­ma aja­loo üks ohv­ri­te­roh­ke­maid ja ve­ri­se­maid me­re­la­hin­guid. See oli ees­ti rah­va­le vä­ga lä­he­da­ne tra­göö­dia, huk­ku­nu­te seas oli pal­ju kaas­maa­la­si. Pean olu­li­seks, et nii traa­gi­list sünd­must ei kus­tu­ta­taks meie mä­lust,” lau­sus Jü­ri Kraft.

Kui Nõu­ko­gu­de Liit 1940. aas­tal Bal­ti rii­gid oku­pee­ris, töö­tas te­ma onu Valter Kask Tal­lin­na reaal­koo­li ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja­na ja oli Ees­ti Kait­se­väe re­-ser­voh­vit­ser. Järg­mi­se su­ve 27. au­gus­til sat­tus ka te­ma sund­mo­bi­li­sat­sioo­ni al­la. Päev hil­jem pan­di Tal­lin­na sa­da­mas ühe­le lae­va­dest, mis alus­ta­sid Sak­sa ar­mee pea­le­tun­gi hir­mu all tee­kon­da Kroon­lin­na. Mii­ni­de­le sõit­mi­se või pom­mip­lah­va­tu­se ta­ga­jär­jel up­pu­sid 64 lae­va.

Jü­ri Kraft oli 1941. aas­tal kuueaas­ta­ne poiss, kel­le­le Valter Kask oli ju­ba jõud­nud an­da suurt ees­ku­ju: „Onu õp­pis Tar­tu üli­koo­lis ma­te­maa­ti­kat. Pä­rast kesk­koo­li üli­koo­li õp­pi­ma mi­nek oli meie ko­du­pai­ga ümb­rus­kon­nas Põh­ja-Tar­tu­maal ha­rul­da­ne. Te­ma ees­ku­jul as­tu­sin mi­na­gi Tar­tu üli­koo­li õp­pi­ma, ju­ba sin­na sis­se saa­mi­ne pa­ni kan­na­tu­se proo­vi­le.”

Pen­sio­ni­põl­ve pi­dav et­te­võt­ja Jü­ri Kraft pi­das mä­les­tus­päe­val kõ­ne­le­mist sü­da­me kut­seks: „Huk­ku­nu su­gu­la­se­na tun­nen, et pal­ju­de elu mõ­ju­ta­nud sünd­mu­se ma­ha­vai­ki­mi­ne või mit­te mä­le­ta­mi­ne oleks kar­juv üle­ko­hus kõi­gi ohv­ri­te ja nen­de lä­he­das­te suh­tes.”

Mä­les­tus­päe­val ase­ta­ti mii­ni­la­hin­gu me­mo­riaa­li­le pär­jad. Li­pu­mas­ti­des leh­vi­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi, Har­ju­maa ja Kuu­sa­lu val­la li­pud, mä­les­tus­ki­vi kõr­val hoid­ja­tes Ees­ti, Sak­sa­maa, Soo­me, Lä­ti, Lee­du ja Ve­ne Fö­de­rat­sioo­ni li­pud. Tse­re­moo­niat ju­ha­tas kait­se­väe pro­to­kol­li­osa­kon­na juht, re­serv­ko­lo­nel Kau­po Kiis, män­gis kait­se­väe or­kes­ter.

Juminda miinilahingu mälestusürituse algataja on Karli Lambot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi
Järgmine artikkelVaktsineerimispäev Kuusalus