Kuu­sa­lu vald hak­kab taas maks­ma lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust

17
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Esi­me­se klas­si las­te aa­bit­sa­toe­tus tõu­sis 150 eu­ro­le.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 11. au­gus­til vas­tu sot­siaal­toe­tus­te taot­le­mi­se, mää­ra­mi­se ja maks­mi­se uue kor­ra. Sel­les on ka sot­siaal­toe­tus­te piir­mää­rad, mis va­rem olid sä­tes­ta­tud eral­di mää­ru­se­na.

Val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp sel­gi­tas, et nii on ini­mes­tel liht­sam, ei pea toe­tus­te tin­gi­mu­si mit­mest eri do­ku­men­dist ot­si­ma. Uus kord hak­kas keh­ti­ma 1. sep­temb­rist.
Uue toe­tu­se­lii­gi­na li­san­dus lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tus, mi­da on val­las ka va­rem maks­tud, kuid paa­ril vii­ma­sel aas­tal enam mit­te. Al­vi Karp sel­gi­tas, et va­ja­du­se tin­gis oo­ta­ma­tult tek­ki­nud jär­je­kord val­la las­teae­da­de sõi­me­rüh­ma­des­se.

„Sün­di­mus sel­les eas las­te seas po­le kas­va­nud, küll aga on pal­ju sõi­meea­lis­te las­te­ga pe­re­sid ko­li­nud Kuu­sa­lu val­da ela­ma. Las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks hak­ka­me maks­ma lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust, kui va­ne­mad leia­vad lap­se­le te­ge­vus­loa­ga lap­se­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja,“ sõ­nas ta.

Toe­tust ha­ka­tak­se lap­se­hoiu­tee­nu­se ko­ha­ta­su hü­vi­ta­mi­seks maks­ma ju­hul, kui val­la­va­lit­su­sel ei ole või­ma­lik pak­ku­da 1,5-3aas­ta­se­le lap­se­le koh­ta val­la las­teae­da­des. Toe­tust maks­tak­se ala­tes päe­vast, mil taot­le­ja las­te­hoiu­tee­nust ka­su­tab, kuid ta­ga­siu­la­tu­valt mit­te roh­kem kui kaks kuud taot­lu­se esi­ta­mi­sest. Lap­se­va­nem ta­sub ko­ha­ta­sust 20 prot­sen­ti va­lit­su­se keh­tes­ta­tud töö­ta­su alam­mää­rast, üle­jää­nu mak­sab val­la­va­lit­sus. Lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust maks­tak­se te­ge­vus­loa­ga tee­nu­se­osu­ta­ja­le ar­ve alu­sel.

Tei­ne suu­rem muu­da­tus puu­du­tab aa­bit­sa­toe­tust. Kui se­ni said toe­tust Kuu­sa­lu val­la lap­sed, kes läk­sid oma val­la koo­li 1. klas­si, siis edas­pi­di on õi­gus aa­bit­sa­toe­tu­se­le kõi­gil Kuu­sa­lu val­la las­tel, kes lä­he­vad es­ma­kord­selt koo­li sõl­tu­ma­ta koo­li asu­ko­hast. Tõu­seb ka toe­tu­se määr, se­ni­se 100 eu­ro ase­mel on aa­bit­sa­toe­tus 1. klas­si as­tu­jai­le 150 eu­rot. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da taot­lus aja­va­he­mi­kus 10.-30. sep­tembe­r SPO­KU ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas.

Jõu­lu­toe­tu­se muu­da­tus puu­du­tab las­te kom­mi­pa­ki saa­jaid. Edas­pi­di saa­vad kin­giks kom­mi­pa­ki kõik Kuu­sa­lu val­la eel­koo­liea­li­sed ja val­la las­teae­da­des käi­vad lap­sed, val­la üld­ha­ri­dus­koo­li­des ning väl­jas­pool Kuu­sa­lu val­da õp­pi­vad ku­ni 19aas­ta­sed Kuu­sa­lu val­la õpi­la­sed.

Õi­gus ter­vi­se­toe­tu­se­le on edas­pi­di ka ris­kig­rup­pi kuu­lu­va­tel isi­ku­tel, kel­le pen­sion on suu­rem keh­tes­ta­tud 1,5 kord­sest toi­me­tu­le­ku­pii­rist ehk 450 eu­rost. Hoo­le­kan­des­pet­sia­list mär­kis, et siia­ni ei ole need ini­me­sed ter­vis­hoiu­tee­nust ega abi­va­hen­di­toe­tust saa­nud, kuid neil on va­ja­dus sel­li­se abi jä­re­le. Toe­tu­se piir­mää­raks keh­tes­ta­ti nen­de pu­hul 65 eu­rot aas­tas.

Uus toe­tu­se­liik on hu­vi­ha­ri­du­se, hu­vi­rin­gi ja laag­ri toe­tus, mi­da se­ni maks­ti osa­lus­ta­su toe­tu­se­na. Hu­vi­ha­ri­du­se toe­tus mää­ra­tak­se ris­kig­rup­pi kuu­lu­va­le pe­re­le lap­se hu­vi­ha­ri­du­se õp­pe­mak­su ta­su­mi­seks Kuu­sa­lu val­la või Lok­sa lin­na hu­vi­koo­lis ning hu­vi­rin­gi ja laag­ri toe­tust ris­kig­rup­pi kuu­lu­va­le pe­re­le hu­vi­rin­gi ja laag­ri oma­osa­lu­se hü­vi­ta­mi­seks. Toe­tust saab taot­le­da 7-19aas­ta­se­le õpi­la­se­le, piir­määr on 300 eu­rot ühe lap­se koh­ta aas­tas.

Muu­tus ka sot­siaal­toe­tu­se taot­lus­te me­net­le­mi­ne. Enam ei me­net­le sot­siaal­toe­tu­si val­la­va­lit­sus, toe­tu­se mää­ra­mi­se ot­sus­tab val­la ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tu­se amet­nik, kes taot­lu­se lä­bi vaa­tab. Va­ja­du­sel kaa­sab ta val­la­va­lit­su­se sot­siaal­ko­mis­jo­ni. Al­vi Karp põh­jen­das, et toe­tus­te mää­ra­mi­sel võe­tak­se alu­seks pal­ju eri­ne­vaid and­meid ning mi­da väik­sem ring ini­me­si neid tööt­leb, se­da kind­la­malt on de­li­kaat­sed isi­kuand­med kaits­tud.