Raa­si­ku val­las on tu­le­vast aas­tast ko­du­se lap­se toe­tus

238
Raasiku vald.

Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da 1,5-3aas­ta­se ko­du­se lap­se eest, kui neile ei ole val­la
las­teae­da­des koh­ta.

Val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 8. sep­temb­ril sot­siaal­hoo­le­kan­de­li­se abi and­mi­se kor­ra Raa­si­ku val­las. Sel­le­ga lii­de­ti üheks 6 se­ni keh­ti­nud eri­ne­vat sot­siaal­tee­nus­te osu­ta­mi­se ning sot­siaal­toe­tus­te taot­le­mi­se ja maks­mi­se kor­da. Uus kord hak­kab keh­ti­ma 1. jaa­nua­ril 2021.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas juu­nis sot­siaal­hoo­le­kan­de­li­se abi and­mi­se kor­ra eel­nõu esi­me­sel lu­ge­mi­sel, et se­nis­test kor­da­dest on ras­ke aru saa­da, ku­na need on oma­va­hel seo­tud ja üks mää­rus vii­tab tei­se­le. See­tõt­tu ot­sus­tas val­la­va­lit­sus sot­siaal­tee­nus­te osu­ta­mist ja sot­siaal­toe­tus­te maks­mist kä­sit­le­vad õi­gu­sak­tid koon­da­da üh­te mää­ru­ses­se. Sot­siaal­tee­nu­sed ja toe­tu­sed uue kor­ra­ga keh­ti­ma hak­ka­mi­se­ga ei muu­tu, kuid li­san­dub ko­du­se lap­se toe­tus.

„Meil on se­ni keh­ti­nud lap­se­hoiu­toe­tus, mi­da mak­sa­me 1,5 ku­ni 3 aas­ta­se lap­se va­ne­ma­te­le ju­hul, kui me ei suu­da lap­se­le pak­ku­da oma las­teae­da­des koh­ta. Edas­pi­di hak­ka­me sel ju­hul tei­se al­ter­na­tii­vi­na pak­ku­ma ko­du­se lap­se toe­tust. Mit­mes naa­ber­val­las on sel­li­ne toe­tus ole­mas ja saa­nud lap­se­va­ne­ma­telt po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.
Ta li­sas, et ko­du­se lap­se toe­tu­se keh­tes­ta­mi­ne ei tä­hen­da val­laee­lar­ve­le vä­ga suurt väl­ja­mi­ne­kut: „See puu­du­tab vaid neid sõi­meea­li­si lap­si, kes on ol­nud jär­je­kor­ras, kuid meil po­le neile oma las­teae­da­des koh­ta pak­ku­da. Kui koht on ole­mas, aga lap­se­va­nem se­da ei soo­vi, siis me ko­du­se lap­se toe­tust ei mak­sa.“

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sõ­nul on ko­du­se lap­se toe­tu­se maks­mi­ne val­laee­lar­ve­le väik­sem ku­lu kui era­hoi­du­de toe­ta­mi­ne. Las­te­hoiu­ku­lu­sid kom­pen­see­rib Raa­si­ku vald põ­hi­mõt­tel, et lap­se­va­ne­ma maks­tav osa­lus­ta­su ei oleks seal suu­rem kui val­la las­teae­da­des käi­va­te las­te pu­hul. Li­sa­tin­gi­mus on, et Raa­si­ku vald ei mak­sa las­te­hoiu ko­ha­ta­sust roh­kem, kui on oma val­la las­teae­da­de ar­ves­tus­lik ko­ha­maks. Tä­na­vu on see 433 eu­rot lap­se koh­ta kuus.

Ko­du­se lap­se toe­tust ha­ka­tak­se maks­ma 1,5-3 aas­ta­se lap­se eest aval­du­se alu­sel te­ma sea­dus­li­ku­le esin­da­ja­le, kui nad mõ­le­mad on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Raa­si­ku val­la ela­ni­kud. Toe­tust maks­tak­se aval­du­se esi­ta­mi­se­le järg­ne­vast kuust, se­da ei mää­ra­ta ta­ga­siu­la­tu­valt ning ei maks­ta juu­li­kuu eest, mil las­teae­da­des on su­ve­puh­kus.

Ju­ta Asu­ja üt­les, et Raa­si­ku ja Aru­kü­la las­teae­da­des kok­ku jäi ala­nud õp­peaas­tal sõi­me­ko­ha­ta ühe rüh­ma jagu lap­si. Pi­ka­ve­res, kus on kaks liit­rüh­ma, on veel mõ­ned va­bad ko­had.
Juu­nis olid vo­li­ko­gus esi­me­sel lu­ge­mi­sel ka sot­siaal­toe­tus­te mää­rad. Val­la­va­lit­sus pak­kus, et ko­du­se lap­se toe­tus võiks ol­la 200 eu­rot, enam-vä­hem sa­ma suur on see ka Har­ju­maa teis­tes oma­va­lit­sus­tes, kus tao­li­ne toe­tus ole­mas. Vo­li­ko­gu aru­tab sot­siaal­toe­tus­te mää­ra­sid ok­toob­ris.