Ida-Har­ju­maa an­dis pa­nu­se va­ba­vi­se­te Guin­nes­si re­kor­di sün­di

526
Raa­si­ku koo­li korv­pal­li vä­li­väl­ja­kul osa­le­sid va­ba­vi­se­te Guin­nes­si re­kor­di püs­ti­ta­mi­sel MAY­RO METT, KARL JO­HAN­NES KASK, NAA­TAN PIK­KEL, RA­DIS­LAV KRU­TIT­ŠEN­KO ja TA­NEL VIKS. Fo­to And­ra Al­lik

Ees­ti korv­pal­li 100. aas­ta­päe­va pu­hul võt­tis Ees­ti Korv­pal­li­liit si­hi­ku­le va­ba­vi­se­te Guin­nes­si re­kor­di uuen­da­mi­se ja see läks osa­le­ja­tel lau­päe­val 19. sep­temb­ril ka kor­da. Ees­märk ta­ba­da vä­he­malt 100 000 va­ba­vi­set üle­ta­ti kind­lalt. Kor­vi­rõn­ga lä­bis 76 eri pai­gas 114 357 va­ba­vi­set. Pa­nu­se et­te­võt­mis­se and­sid ka Ida-Har­ju­maa korv­pal­li­hu­vi­li­sed. Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se vä­li­väl­ja­kul ta­ba­ti 1449 vi­set ja kor­vist möö­da läks 2582 vi­set, Raa­si­ku koo­li staa­dio­ni vä­li­väl­ja­kul olid sa­mad ar­vud 526 ja 1294, Nee­me kü­la vä­li­väl­ja­kul 300 ja 1050.

Kuu­sa­lus va­ba­vi­se­te kor­ral­da­mi­se­ga te­ge­le­nud An­ton Tõšt­šu­ki sõ­nul sai ta mõt­te üle­rii­gi­li­ses et­te­võt­mi­ses osa­le­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ha­ri­duss­pet­sia­lis­tilt Anu Kirs­ma­nilt. Me­he sõ­nul oli kõi­ge kee­ru­li­sem ta­ga­da teh­ni­li­ne la­hen­dus, sal­ves­ta­da vis­ked vi­deos­se ja saa­ta tu­le­mu­sed jooks­valt korv­pal­li­lii­du pea­kor­ral­da­ja­le ül­dar­ves­tu­se pi­da­mi­seks: „Võt­si­me naab­ri­mees Mar­ko Pi­ho­ga as­ja kä­si­le ja sai­me hak­ka­ma.”

Kuu­sa­lus käis kel­la 11st kel­la 16ni va­ba­vis­keid soo­ri­ta­mas um­bes vee­rand­sa­da hu­vi­list, edu­ka­mad ta­ba­sid kor­vi üle sa­ja kor­ra.

Rak­ve­res korv­pal­liõ­pe­tust saa­nud ja sa­jan­di al­gu­ses Lää­ne-Vi­ru­maa pea­lin­na mees­kon­na­ga Ees­ti meist­ri­lii­gas osa­le­nud An­ton Tõšt­šuk lä­bis hil­ju­ti noo­remt­ree­ne­ri kur­su­sed ja asus ame­tis­se korv­pal­lik­lu­bis Viim­si. Ta on mõel­nud korv­pal­lik­lu­bi asu­ta­mi­se­le ka Kuu­sa­lus, kus elab kol­man­dat aas­tat.

Raa­si­ku koo­li staa­dio­ni vä­li­väl­ja­kul kor­ral­da­sid va­ba­vi­se­te vis­ka­mist Karl Jo­han­nes Kask, And­ra Al­lik ja Ra­dis­lav Kru­tit­šen­ko. Et­te­võt­mi­sest saa­di tea­da ETV saa­det Ring­vaa­de vaa­da­tes.

Keh­ras kä­si­pal­li­ga te­ge­lev Karl Jo­han­nes Kask möö­nis, et to­re oli korv­pal­li­rah­va et­te­võt­mi­ses kaa­sa te­ha: „Pa­ni­me Fa­ce­boo­ki Raa­si­ku kuu­lu­ta­jag­ru­pi le­he­le in­fo, mil­lal ja kus saab va­ba­vis­keid vi­sa­ta. Nel­ja tun­ni jook­sul käis staa­dio­ni vä­li­väl­ja­kul vis­ka­mas um­bes viis­teist ini­mest. Täp­set sta­tis­ti­kat ei tei­nud, aga kõik osa­le­jad olid tub­lid, igaüks an­dis re­kor­di heaks pa­nu­se. Te­gin ka ise paar vi­set.”

Nee­me kü­la vä­li­väl­ja­ku va­ba­vi­se­te eest­ve­da­ja oli Liis Proos. Korv­pal­li­liit saa­dab ko­gu vi­deo­ma­ter­ja­li Guin­nes­si re­kor­di­te raa­ma­tu kon­to­ris­se, kus see poo­le­tei­se aas­ta jook­sul re­kor­di kin­ni­ta­mi­seks üle vaa­da­tak­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on tu­le­vast aas­tast ko­du­se lap­se toe­tus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­ss