Ani­ja vo­li­ko­gu vaid­les val­la­va­va­ne­ma au­to­soo­dus­tu­se üle

286
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­la is­tun­gi päe­va­kor­ras oli eel­nõu val­la­va­ne­ma ka­su­tus­se ame­tiau­to and­mi­se ja soo­dus­tu­se mää­ra­mi­se koh­ta. Ot­su­se­ga an­ti val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­le õi­gus ka­su­ta­da val­la­le kuu­lu­vat sõi­duau­tot Peu­geot 505 numb­ri­mär­gi­ga 648 GWJ ame­tiau­to­na. Au­to ga­ražee­ri­mi­se ko­ha­na on mär­gi­tud Ani­ja val­la­va­lit­sus või val­la­va­ne­ma elu­koht. Ka on val­la­va­ne­mal õi­gus ka­su­ta­da ame­tiau­tot mit­tea­me­tia­las­teks sõi­tu­deks. Üht­la­si tun­nis­ta­ti keh­te­tuks vo­li­ko­gu 21. märt­si 2019 ot­sus, mil­les oli sä­tes­ta­tud, et val­la­va­ne­mal on õi­gus ka­su­ta­da ame­tiau­to­na val­la­le kuu­lu­vat sõi­du­kit Peu­geot 508 numb­ri­mär­gi­ga 624 MPK.

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask kü­sis, miks ei lä­bi­nud eel­nõu kel­le­le­gi hü­ve mää­ra­mi­se koh­ta vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne, ning soo­vis tea­da, kui suur on au­to pealt maks­tav iga­kui­ne eri­soo­dus­tus­maks. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev vas­tas, et eel­nõu lä­bis aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen li­sas, et eri­soo­dus­tus­maks on li­gi­kau­du 250 eu­rot kuus.

Asee­si­mees Too­mas Tõ­ni­se lau­sus, et ot­su­se­ga ei muu­de­ta mi­da­gi, sa­ma olu­kord keh­tis ka se­ni, uue ot­su­se tin­gis val­la­va­ne­ma ame­tiau­to va­he­tus. Jaa­nus Ka­lev selgitas, et ot­su­ses muu­tub vaid ame­tiau­to numb­ri­märk, si­su on sa­ma, mis va­ra­se­mal ot­su­sel.

Peep Kask kü­sis veel, kui sõi­du­päe­vi­kut pi­da­ma ei pea, kas ja kui­das kont­rol­li­tak­se, kui pal­ju val­la­va­nem teeb ame­tiau­to­ga era­sõi­te. Rii­vo Noor sõ­nas, et kü­tu­se­li­miit on ee­lar­ve­ga pai­ka pan­dud ning era­sõi­te teeb ta vaid sel­lel ajal, kui on tööl, puh­ku­se ajal on au­to val­la­ma­ja juu­res. Au­tot saa­vad töö­sõi­tu­deks ka­su­ta­da ka val­la­ma­ja amet­ni­kud.

Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et val­la­va­nem on ame­tis 24/7 ning kui vo­li­ko­gu on ta ame­tis­se va­li­nud, siis usal­dab: „Mi­na usal­dan val­la­va­ne­mat, et ta ei hak­ka pä­rast tööd ame­tiau­to­ga His­paa­nias­se sõit­ma.“

Peep Kask kom­men­tee­ris, va­ra­se­mas ot­su­ses ei ol­nud kir­jas, et val­la­va­nem võib val­la­le kuu­lu­vat au­tot ka­su­ta­da era­sõi­tu­deks, uue ot­su­se­ga on tööau­to­ga His­paa­nias­se sõit põ­hi­mõt­te­li­selt lu­ba­tud: „Au­to ga­ražee­ri­mi­se ko­ha võib mää­ra­ta, kuid sel­le­pä­rast ei pea veel eri­soo­dus­tust maks­ma, kui ol­lak­se või­me­li­ne täit­ma sõi­du­päe­vi­kut.“

Mar­gus Nõl­vak ar­vas, et tõs­ta­ta­tud kü­si­mus on õi­ge, kuid aeg on va­le, sest val­la­va­ne­ma töö­tin­gi­mu­sed pan­di pai­ka siis, kui ta as­tus ame­tis­se: „Se­da vest­lust saab pi­da­da aas­ta pä­rast, kui hak­ka­me uue­le val­la­va­ne­ma­le töö­tin­gi­mu­si mää­ra­ma.“

Val­dur Hü­va­to mär­kis, et po­le ot­su­se vas­tu, kuid vo­li­ko­gu liik­me­te­le oleks või­nud sel­le si­su eel­ne­valt sel­gi­ta­da: „Ei ta­ha ol­la kum­mi­tem­pel, kuid ka mi­na ei saa­nud aru, mil­lest jutt.“
Jaa­nus Ka­lev ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks sel­gi­ta­sid, et uu­de ot­su­ses­se li­sa­tud lau­se – val­la­va­ne­mal on õi­gus ame­tiau­tot ka­su­ta­da ka mit­tea­me­tia­las­teks sõi­tu­deks – on täp­sus­tus, sa­ma keh­tib ka prae­gu.

Ot­su­se vas­tu hää­le­tas ain­sa­na Peep Kask. Val­la­va­nem tä­nas vo­li­ko­gu usal­du­se eest: „Ma ar­van, et po­le se­da pa­ha­taht­li­kult ka­su­ta­nud ja lu­ban, et ei sõi­da sel­le au­to­ga His­paa­nias­se puh­ku­se­le.“

Rii­vo Noor sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pool­teist aas­tat ta­ga­si val­la­va­ne­ma ame­tis­se asu­mi­sel oli üks te­ma tin­gi­mus saa­da ame­tiau­to, mil­le­ga võib te­ha ka mõ­ned isik­li­kud sõi­dud, kas käia poes või võt­ta pe­re pea­le, kui ta­hab nä­da­la­va­he­tu­sel Tal­lin­nas­se min­na: „Vo­li­ko­gu lu­bas se­da ning ole­me maks­nud ka eri­soo­dus­tus­mak­su. Nüüd tu­li see uues­ti päe­va­kor­da, ku­na va­he­ta­si­me väl­ja lii­sin­guau­tod ning muu­tus ame­tiau­to num­ber.“

Eelmine artikkelVTKS ko­gub Tor­mi­se Vir­tuaal-­kes­ku­se jaoks toe­tust Hooand­jas
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las on tu­le­vast aas­tast ko­du­se lap­se toe­tus