Raa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta

148
Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA hoiab käes vaim­se ter­vi­se aas­ta „Ter­ve!“ lo­go.

Raa­si­ku val­la koo­lid, noor­te­kes­ku­sed ja val­la­va­lit­sus plaa­ni­vad käe­so­le­val aas­tal ühes­koos pöö­ra­ta se­ni­sest suu­re­mat tä­he­le­pa­nu ini­mes­te vaim­se­le ter­vi­se­le ja sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­se­le. Sel pu­hul on ko­gu aas­ta jook­sul ka­vas viia lä­bi koo­li­tu­si ning et­te­võt­mi­si, mis ai­ta­vad kaa­sa ini­mes­te vaim­se ter­vi­se hoid­mi­se­le ja tur­gu­ta­mi­se­le. Neid ühen­dav tun­nus­sõ­na on „Ter­ve!“, mis on val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ku­jun­da­tud lo­go­ga ka pla­ka­ti­tel ja kuu­lu­tus­tel.

Ju­ta Asu­ja rää­kis, et ena­mas­ti pa­kub iga kool, las­teaed ja pe­re­kes­kus lap­se­va­ne­ma­te­le koo­li­tu­si, sel aas­tal aru­ta­ti, et neil on suu­rem jõud, kui te­ha ühi­selt. Ot­sus­ta­ti, et tä­na­vu suu­na­tak­se põ­hi­tä­he­le­pa­nu vaim­se­le ter­vi­se­le, ku­na sel­le­ga seo­tud prob­lee­mid on üha te­ra­va­mad.

„Ko­roo­naa­ja­ dis­tant­sõ­pe ja sot­siaal­ne iso­lat­sioon on nii­gi suu­ri vaim­se ter­vi­se prob­lee­me veel­gi või­men­da­nud ning sel­le­ga seo­tud prob­lee­me on ha­ka­tud roh­kem tead­vus­ta­ma. Kui va­rem öel­di dep­res­sioo­nis ini­me­se­le, et ära vi­ri­se, saa üle, siis nüüd nä­hak­se, et see on tõ­si­ne hai­gus, mil­lest rää­ki­mist ei pee­ta enam ta­buks või hä­bias­jaks,“ üt­les ta.

Esial­gu plaa­ni­ti vaim­se ter­vi­se aas­ta te­ge­vu­sed suu­na­ta vaid lap­se­va­ne­ma­te­le, kuid siis lei­ti, et ka õpi­la­sed ja õpe­ta­jad va­ja­vad toe­ta­mist, sa­mu­ti ea­kad, kes on vii­ma­sel aas­tal pi­da­nud vä­ga pal­ju ole­ma ük­si. See­tõt­tu laien­da­ti siht­rüh­ma ja püü­tak­se lei­da la­hen­du­si, kui­das hoi­da vaim­set ter­vist.

„Ter­ve!“-aas­ta te­ge­mis­te ka­van­da­mi­seks on loo­dud juhtg­rupp, kus on koo­li­juh­te, õpe­ta­jaid, noor­soo­töö­ta­jad, hu­vi­ju­hid, val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad, sot­siaal­pe­da­goog, psüh­ho­loog. Siht­rüh­ma­de kau­pa on moo­dus­ta­tud ka väik­se­mad töö­rüh­mad, koos­töös nen­de­ga on ju­ba toi­mu­nud esi­me­sed vaim­se ter­vi­se aas­ta et­te­võt­mi­sed. Val­la koo­li­des val­mis­ta­sid noor­soo­töö­ta­jad ja hu­vi­ju­hid hil­ju­ti toi­mu­nud sõb­ra­nä­da­la raa­mes et­te vi­deok­li­pi kal­lis­ta­mi­se mõ­just ja kut­su­sid noo­ri üles roh­kem kal­lis­ta­ma, ko­roo­na-ajal näi­teks lem­mik­loo­ma, puud või lu­me­mem­me. Vi­deot näi­da­ti koo­li­des ning noor­te­kes­ku­sed ja­ga­vad se­da oma Fa­ce­boo­ki kon­to­del.

Väi­ke­se gru­pi ea­ka­te­ga aru­ta­ti, mil­li­seid te­ge­vu­si ne­mad soo­vik­sid: „Ku­na kul­tuu­riü­ri­tu­si ja koos­käi­mis­või­ma­lu­si on prae­gu vä­he, kuid suht­le­mis­või­ma­lus va­ne­maea­lis­te jaoks ää­re­tult olu­li­ne, ar­va­sid nad, et väi­ke­se selts­kon­na­ga õues ja­lu­ta­mi­sed ai­tak­sid saa­da lee­ven­dust ük­sil­du­se­le. Pea­le­gi on ka lii­ku­mi­ne üks vaim­se ter­vi­se alus­ta­la.“

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas on alus­ta­nud ea­ka­te­ga kord nä­da­las ale­vi­kus ja­lu­ta­mist. Kui ko­roo­na taan­dub, plaa­nib neid kut­su­da rah­va­maj­ja laua­män­ge män­gi­ma. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus alus­tab pea­gi te­ge­vust raa­ma­tuk­lu­bi see­nio­ri­te­le. Kord kuus toi­mu­va­te­le koh­tu­mis­te­le oo­da­tak­se va­ne­maea­li­si, kel­le­le meel­dib lu­ge­da, loe­tud kir­jan­du­sest ves­tel­da ning saa­da teis­telt lu­ge­mis­soo­vi­tu­si.

Õpi­las­te­le-õpe­ta­ja­te­le on koo­lid tel­li­nud vaim­se ter­vi­se es­maa­bi töö­vi­hi­kud. Märt­sis on plaa­nis osa­le­da peaa­si.ee ja tööand­ja­te kesk­lii­du vaim­se ter­vi­se ehk v-vi­ta­mii­ni­kuu­ri kam­paa­nias. Lap­se­va­ne­ma­te­le on märt­sis ka­vas esi­me­sed vest­lus­rin­gid, kus kõ­nel­dak­se vaim­se ter­vi­se­ga seo­tud tee­ma­del.

„Saa­me juht­rüh­ma­ga kok­ku kord kuus, aru­ta­me lä­bi siht­rüh­ma­de pai­ka pan­dud te­ge­vus­ka­vad, ai­ta­me, pa­ku­me ideid, mi­da ja kui­das veel te­ha. Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu on pi­ka-a­ja­li­si te­ge­vu­si kee­ru­li­ne pla­nee­ri­da, kui­gi osa­sid te­ge­vu­si saab te­ha ka vee­bi kau­du,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.

Ta li­sas, et kõik head et­te­pa­ne­kud, mi­da sel aas­tal vaim­se ter­vi­se prog­ram­mi „Ter­ve!“ raa­mes te­ha, on vä­ga oo­da­tud: „Meil ei ole val­mis ko­gu aas­ta te­ge­vus­ka­va, ku­hu ei saa enam mi­da­gi li­sa­da. Kui kee­gi soo­vib kaa­sa mõel­da ja pa­nus­ta­da, kaa­sa­me mee­lel­di, ole­me ava­tud iga­su­gus­te­le mõ­te­te­le ja mär­guan­ne­te­le.“