Ani­ja val­la sot­siaal­töös­pet­sia­list on OL­GA HARK­MANN

89
Anija vald.

Ala­tes 21. jaa­nua­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti­na toe­tus­te alal Ol­ga Hark­mann. Ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Ter­vis­hoiu Kõrg­koo­li õen­du­s­eria­la ning oman­da­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­tea­du­se ba­ka­lau­reu­sek­raa­di, töö­ta­nud ter­vis­hoiu-, koo­li­tu­se- ja sot­siaal­vald­kon­nas, vii­ma­ne töö­koht oli Ees­ti Töö­tu­kas­sas. Ol­ga Hark­mann elab Tal­lin­nas, Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on te­ma põ­hi­li­sed tööü­le­san­ded ini­mes­te es­ma­ne sot­siaal­nõus­ta­mi­ne, sot­siaal­toe­tus­te aval­dus­te vas­tu­võt­mi­ne ja me­net­le­mi­ne. Val­la se­ni­ne toe­tus­te­ga te­ge­le­nud sot­siaal­töös­pet­sia­list Ma­rian­ne Leis asus töö­le sü­gi­sel loo­dud las­te hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le ning te­ge­leb val­la eest­kos­tel las­te pe­re­de­ga ja eest­kos­te pe­re­des kas­va­va­te las­te­ga.