Maa­kond­lik­ke bus­si­lii­ne tu­leb kär­pi­da 2 prot­sen­ti

95
AS SEBE buss Kuusalu bussipeatuses.

Trans­por­dia­met tea­tas det­semb­ri al­gu­ses, et kär­bib tu­le­val aas­tal ku­lu­sid 3,7 mil­jo­ni eu­ro võr­ra. Maa­kond­li­kel ühis-t­rans­por­di­kes­kus­tel tu­leb vä­hen­da­da aas­tas lä­bi­ta­vaid lii­ni­ki­lo­meet­reid 2 prot­sen­di võr­ra.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus kü­sis Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­rilt And­rus Ni­lis­kilt, kas on ju­ba tea­da, kui­das sel­lest nõu­dest läh­tu­valt muu­tu­vad Har­ju­maa se­ni­sed bus­si­lii­nid.

And­rus Ni­lisk üt­les, et mi­da­gi ot­sus­ta­tud veel ei ole: „Oo­ta­me trans­por­dia­me­tilt kir­ja­lik­ku suu­nist ja põh­jen­du­si, siis ot­sus­ta­me, kas, mi­da ja kus kärbi­me. Keskuse ee­lar­vet kokku pannes ole­me arvestanud vähenemisega. Meie koguma­hu juu­res moodustub 2 prot­sen­ti ligi 370 000 lii­ni­ki­lo­meet­rit aas­tas. See tähendaks näiteks, et kogu kvar­ta­li jook­sul kok­ku ei sõidaks ühtegi bussi suunal Tal­linn-Kuu­sa­lu-Lok­sa.“

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldab bussiliine Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal. Andrus Nilisk rääkis, et Läänemaal on ühistransport tasuta, kuid Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal saavad tasuta liinibussidega sõita lapsed ja pensionärid, teistel sõitjatel tuleb osta pilet. Eestis on bussipiletid kehtestatud veel Pärnumaal, kõikjal mujal on bussisõit tasuta.

Alates 1. jaanuarist 2022 lõpeb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse korraldavatel avalikel kaugliinidel tasuta bussitransport. Sellised liinid moodustavad märkimisväärse osa Läänemaa ja Raplamaa liinivõrgust.

Eelmine artikkelKonkurss „Valgus kõnnib Raasiku vallas“
Järgmine artikkelERKI SA­VI­SAAR: „Met­sa­de ka­du­mi­ne po­le kel­le­gi hu­vi­des.“