Palu­tak­se in­fot ran­na­kü­la­des rii­gi­maal asu­va­te paa­di­kuu­ri­de oma­ni­ke koh­ta

603
Riigile kuuluval ranna-alal asuvaid ametliku peremeheta paadikuure on Kuusalu vallas kokku 40.

RMK kin­nis­va­rao­sa­kond on val­mis kok­ku lep­pi­ma paa­di­kuu­ri­de alu­se maa ka­su­ta­mi­se osas paa­di­kuu­ri­de oma­ni­ke­ga.

Kuu­sa­lu val­la ran­na­kü­la­de in­fo­tahv­li­te­le on pan­dud tea­ted koos fo­to­de­ga rii­gi­maal asu­va­test paa­di­kuu­ri­dest, mil­le koh­ta soo­vi­tak­se tea­da saa­da, kes on nen­de kuu­ri­de oma­ni­kud või ka­su­ta­jad.

Sel­gi­ta­vas teks­tis pa­lu­tak­se ühen­dust võt­ta Kuu­sa­lu val­la­va­li­tsu­se­ga, kui on in­fot, kel­le­le fo­to­del too­dud paa­di­kuu­rid kuu­lu­vad. Kuu­sa­lu val­la ran­na­kü­la­des on rii­gi­maal kok­ku li­gi 40 paa­di­kuu­ri, mil­le koh­ta soo­vi­tak­se in­fot.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv maa­spet­sia­list Alo Rei­dolv sel­gi­tab, et ees­märk on väl­ja sel­gi­ta­da oma­ni­kud ja kan­da kuu­rid ehi­tus­re­gist­ris­se. Paa­di­kuu­rid asu­vad ran­na­kü­la­des me­re­ga piir­ne­val ran­na-alal, mis on Ees­ti Va­ba­rii­gi oman­dis ja se­da hal­dab Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK). RMK ta­hab väl­ja sel­gi­ta­da isi­kud, kel­le­ga kok­ku lep­pi­da kuu­ria­lu­se maa ka­su­ta­mi­ne. Kui kuu­ri oma­nik­ku ei lei­ta, siis tu­leb ot­sus­ta­da, mi­da sel­le ehi­ti­se­ga ran­nas pea­le ha­ka­ta. Maa­oma­ni­kul on õi­gus oma­ni­ku­ta ja ka­su­tu­sest väl­ja lan­ge­nud kuu­rid lam­mu­ta­da.

Kuu­sa­lu val­la esin­da­jad käi­sid RMK kin­nis­va­rao­sa­kon­nas tee­mat aru­ta­mas ning le­pi­ti kok­ku, et te­hak­se koos­tööd. Kuu­sa­lu vald püüab omalt ­poolt igati la­hen­dus­te ot­si­mi­sel kaa­sa ai­da­ta.

„Paa­di­kuu­rid on osa ran­na­kul­tuu­rist ja ole­me sei­su­ko­hal, et need peak­sid jää­ma, tu­leb lei­da la­hen­du­sed, kui­das neid sea­dus­ta­da, kui­gi see on ju­rii­di­li­selt kee­ru­li­ne,“ kom­men­tee­rib ju­htiv maas­pet­sia­list ja kin­ni­tab, et ke­da­gi ei ole ka­vas nii-öel­da ka­ris­ta­da, kui ta an­nab tea­da, et on paa­di­kuu­ri ehi­ta­nud või ka­su­tab se­da amet­li­ke do­ku­men­ti­de­ta. Olu­li­ne on lei­da la­hen­dus, kui­das need hoo­ned sea­dus­ta­da. Ta tõ­deb, et paa­di­kuu­re on ran­da ehi­ta­tud eri ae­ga­del ja ar­ves­ta­des ajas muu­tu­vaid õi­gu­sak­te on ol­nud nõu­ded ehi­ta­mi­seks va­ja­li­ke­le do­ku­men­ti­de­le eri­ne­vad. Pa­ra­ku do­ku­men­did ena­mas­ti puu­du­vad või ei ole neid esi­ta­tud ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le.

Ju­hul, kui rii­gi­maal asu­va paa­di­kuu­ri oma­ni­kul on ole­mas vii­ma­se kol­me küm­nen­di jook­sul teh­tud ot­sus või sõl­mi­tud le­ping, siis Kuu­sa­lu vald soo­vib ka nen­de oma­ni­kelt ta­ga­si­si­det saa­da.

Val­la maas­pet­sia­lis­tid mär­gi­vad, et maao­ma­ni­kul, ka RMK-l, on õi­gus nõu­da paa­di­kuu­ri alu­se maa ka­su­ta­mi­se eest ta­su, seal­hul­gas kuu­ria­lu­se maa osas maa­mak­su ta­su­mist.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la spor­di­saa­li­des uued hin­nad
Järgmine artikkelPea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS kü­las­tas Ani­ja val­da