Raa­si­ku val­la noor­te­ga­ran­tii ka­heaas­ta­ne pro­jekt pi­ke­neb sü­gi­se­ni

607
„Või­me ju tah­ta, et kõik poo­li­ku ha­ri­dus­tee­ga noo­red lä­hek­sid töö­le, sest meil on va­ja mak­su­maks­jaid. Te­ge­li­kult on meil va­ja ene­se­kind­laid noo­ri, kes saa­vad iseen­da­ga hak­ka­ma ja jul­ge­vad pür­gi­da oma unis­tus­te poo­le,“ lau­sub MAR­GE AA­SA­LAID.

„Iga ini­me­ne loeb ning mi­nu ees­märk on jul­gus­ta­da noo­ri, et nad leiak­sid oma tee,“ üt­leb Raa­si­ku val­la noor­te­ga­ran­tii juh­tu­mi­kor­ral­da­ja MAR­GE AA­SA­LAID.

Kaks aas­tat ta­ga­si ra­ken­dus Ees­tis noor­te­ga­ran­tii tu­gi­süs­teem, mis on mõel­dud 16-26aas­tas­te­le, kes ei õpi ega töö­ta. Süs­tee­mi said ka­su­ta­ma ha­ka­ta kõik oma­va­lit­su­sed, kes soo­vi­sid, kuid Ees­tist va­li­ti väl­ja 5 oma­va­lit­sust, kes osa­le­vad pi­lootp­ro­jek­tis. Need on Koht­la-Jär­ve, Tar­tu ja Võ­ru linn ning Saa­re­maa vald ning Har­ju­maalt Raa­si­ku vald. Neis­se võe­ti töö­le noor­te­ga­ran­tii juh­tu­mi­kor­ral­da­jad, kel­le töö on väl­ja sel­gi­ta­da, miks osa noo­ri on jät­nud õpin­gud poo­le­li ega käi ka tööl, neid toe­ta­da-in­nus­ta­da, ai­da­ta õp­pi­mis­või­ma­lus­te, eria­la või töö­ko­ha leid­mi­sel.

„Sot­siaal­mi­nis­tee­rium eel­das uu­rin­gu­te­le toe­tu­des, et meil tu­leb te­ge­le­da um­bes 21 prot­sen­di­ga 16-26aas­tas­test piir­kon­na noor­test. Raa­si­ku val­las oleks see tä­hen­da­nud 140 noort,“ üt­leb noor­te­ga­ran­tii juh­tu­mi­kor­ral­da­ja Mar­ge Aa­sa­laid.

Ju­ba esi­me­ne sei­re­pe­riood, mis vii­di lä­bi juu­nis 2018, näi­tas, et te­ge­lik ni­me­ki­ri Raa­si­ku val­la mit­teõp­pi­va­test ja -töö­ta­va­test 16-26aas­tas­test on tun­du­valt väik­sem. Neid on kaks kor­da aas­tas toi­mu­va­te sei­re­te põh­jal koos­ta­tud ni­me­kir­ja­des iga kord li­gi­kau­du 40. Mar­ge Aa­sa­laid sel­gi­tab, et see­gi arv ei ole pä­ris õi­ge, sest ni­me­kir­jas on noo­ri, kes on re­gist­ri­te kont­rol­li­mi­se ajal va­he­ta­nud töö­koh­ta ning osa ni­me­kir­ja kan­tud noor­test õpi­vad või töö­ta­vad vä­lis­maal. Sa­mas ei ka­jas­tu sta­tis­ti­kas eri­va­ja­du­se­ga noo­red ega need, kes on töö­tu­kas­sas tööot­si­ja­na ar­vel.

Iga sei­re al­gu­ses saa­dab Raa­si­ku val­la juh­tu­mi­kor­ral­da­ja kir­ja kõi­gi­le ni­me­kir­jas ole­va­te­le noor­te­le, see­jä­rel kor­dus­kir­jad või püüab kon­tak­ti saa­da te­le­fo­ni teel. Kon­tak­ti­võt­tu­dest on­gi sel­gu­nud, et suur osa noo­ri töö­tab vä­lis­maal või on re­gist­riand­me­te kont­rol­li­mi­se ajal töö­koh­ta va­he­ta­mas. Pro­jek­ti sihtg­rup­pi kuu­lu­vaid noo­ri, kes on val­mis juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­ga koos­tööd te­ge­ma, on reaal­selt küm­me­kond.

Noo­red töö­le ja koo­li
Mar­ge Aa­sa­laid rää­gib, et noo­red, kel­le­ga tal on juh­tu­mi­kor­ral­da­ja­na es­ma­kord­ne kok­ku­puu­de, on sa­ge­li skep­ti­li­sed, imes­ta­vad, miks rii­ki ja oma­va­lit­sust peaks hu­vi­ta­ma, mil­le­ga nad te­ge­le­vad.

„Sel­gi­tan, mis on sel­le pro­jek­ti ees­märk, üt­len, et see ei ko­hus­ta neid mil­leks­ki, aga on üks või­ma­lus, mi­da nad saa­vad ka­su­ta­da, kui ei tea, mi­da võik­sid te­ha. Need, kel­le­ga olen ühen­dust võt­nud, muu­tu­vad iga kor­ra­ga koos­tööal­ti­maks,“ lau­sub ta.

Juh­tu­mi­kor­ral­da­ja on ai­da­nud noor­tel kir­ju­ta­da ja saa­ta et­te­võ­te­tes­se CV-sid, arut­le­nud ka et­te­võt­lu­se­ga seo­tud tee­ma­sid: „Al­gul pak­ku­sin mõ­ne­le, et võik­sid min­na Har­ju et­te­võt­lus- ja aren­dus­kes­ku­ses­se ta­su­ta kon­sul­tat­sioo­ni­le, kuid sel­gus, et noo­red sin­na sa­ge­li ei lä­he, ise­gi siis, kui äri­idee on vä­ga reaal­ne.“

Mar­ge Aa­sa­laid on vä­ga ra­hul, kui mõ­nel te­ma­ga koos­tööd tei­nud noo­rel õn­nes­tub töö­le saa­da. Juh­tu­mi­kor­ral­da­jat rõõ­mus­tab ka see, kui noor, kes pä­rast põ­hi­koo­li üt­leb, et ei ta­ha enam õp­pi­mi­sest kuul­da­gi, on aas­ta pä­rast val­mis se­da kaa­lu­ma. Eel­mi­sel sü­gi­sel läk­sid kut­set oman­da­ma kolm noort, kes olid va­he­peal ko­dus ol­nud.

Kui­gi Raa­si­ku vald on võr­rel­des teis­te pi­lootp­ro­jek­tis osa­le­va­te oma­va­lit­sus­te­ga tun­du­valt väik­sem ning noo­ri, kes mil­le­ga­gi ei te­ge­le, on sel­le võr­ra sa­mu­ti pal­ju vä­hem, on juh­tu­mi­kor­ral­da­ja hin­nan­gul mu­jal noor­te­le kut­seõp­peks tun­du­valt pa­re­mad või­ma­lu­sed: „He­lis­ta­sin Tal­lin­na kut­se­koo­lid lä­bi, meie põ­hi­ha­ri­du­se­ta jää­nud noor­te­le ei ole neil peaae­gu mi­da­gi pak­ku­da. Ehi­tus­koo­lis on kolm eria­la, kuid neid grup­pe tõe­näo­li­selt ei ava­ta, tee­nin­dus­koo­lis ava­tak­se üks eria­la, kuid ai­nult ve­ne­keel­se­le gru­pi­le, Kop­li ame­ti­koo­lis on ük­si­kud eria­lad, kuid noor­te­le ala­tes 18. eluaas­tast. Rak­ve­re ja Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses on il­ma põ­hi­ha­ri­du­se­ta noor­te­le kuus-seit­se eria­la, kuid pa­ra­ku po­le kõik noo­red val­mis mi­ne­ma ela­ma ühi­se­la­mus­se.“

Pro­jekt jät­kub
Noor­te­ga­ran­tii pi­lootp­ro­jekt pi­di lõp­pe­ma tä­na­vu mais, kuid pro­jek­ti pi­ken­da­ti sei­re­pe­rioo­di ehk ok­toob­ri lõ­pu­ni. Pä­rast se­da peab oma­va­lit­sus ot­sus­ta­ma, kas tu­gi­süs­tee­mi­ga jät­ka­tak­se. Sel­leks on või­ma­lik taot­le­da sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mist toe­tust.

„Usun, et see on va­ja­lik, ku­na li­gi poo­led Raa­si­ku val­la noor­test, kes on noor­te­ga­ran­tii sei­re­ni­me­kir­jas, on ha­ri­dus­tee kat­kes­ta­nud ja jää­nud vaid põ­hi­ha­ri­du­se­ga. See pro­jekt või­mal­dab nei­le pak­ku­da in­di­vi­duaal­set lä­he­ne­mist,“ mär­gib Mar­ge Aa­sa­laid.

Ta toob väl­ja ka, et pro­jekt või­mal­dab saa­da tea­da noor­test, kel­lest oma­va­lit­sus mui­du ei pruu­gi tea­da, näi­teks neist, kel on prob­lee­me vaim­se ter­vi­se­ga ning va­jak­sid abi: „Meie val­las on se­ni vä­he te­ge­le­tud täis­kas­va­nud eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­ga. Ka ne­mad ei ta­ha ol­la vaid ko­du­sein­te va­hel. Kui­gi nad noor­te­ga­ran­tii sta­tis­ti­kas ei ka­jas­tu, olen saa­nud ka neid töö­le või õp­pi­ma ai­da­ta.“

Mar­ge Aa­sa­laid jul­gus­tab ka ise noo­ri te­ma poo­le pöör­du­ma: „Kes näi­teks ei saa güm­naa­siu­mis­se sis­se, nei­le saan pak­ku­da kar­jää­ri­nõus­ta­mist ja tut­vus­ta­da või­ma­lu­si eda­si õp­pi­mi­seks. Pöör­du­da või­vad ka nen­de va­ne­mad.“

Ta on se­da meelt, et noor­te­ga­ran­tii võiks edas­pi­di roh­kem pa­nus­ta­da ka noor­te et­te­võt­lus­vald­kon­da, suu­na­ta neid, kel on soov et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­da.

Eelmine artikkelPõlengud Kuusalu vallas ja Loksal
Järgmine artikkelHar­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lus jät­kub sü­gi­sel