Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lus jät­kub sü­gi­sel

394

Har­ju­maa Spor­di­liit on ot­sus­ta­nud, et maa­kon­na koo­li­de­va­he­li­ne komp­leks­võist­lus, mis jäi va­ra­ke­va­del pan­dee­mia tõt­tu poo­le­li, jät­kub järg­mi­sel õp­peaas­tal sep­temb­ris. Ai­nus ala, mi­da tä­na­vu on õn­nes­tu­nud osa­li­selt lä­bi viia, on võrk­pall. En­ne erio­lu­kor­ra keh­ti­ma hak­ka­mist pi­di Aeg­vii­dus toi­mu­ma koo­li­de suu­sa­võist­lus, kuid see jäi ära lu­me­puu­du­se tõt­tu.
„Kui­gi õpe­ta­jad ar­va­sid, et võiks ka su­vel mõ­ne ala­võist­lu­se lä­bi viia, ot­sus­ta­si­me, kuu kau­pa neid eda­si lük­ka­ma ei hak­ka, tee­me kõik sü­gi­sel,“ üt­les spor­di­lii­du juhataja Sir­je Ti­ker­päe.

Ta mär­kis, et kind­las­ti on koor­mus siis suu­rem, ku­na kõik võist­lu­sa­lad tu­leb lä­bi viia loe­tud kuu­de jook­sul, kuid ar­vas, et koo­li­del tu­leb siis va­li­da, mil­lis­test spor­dia­la­dest või kui roh­ke­ar­vu­li­selt saa­b osa võt­ta.

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lus koos­neb ka­hek­sast spor­dia­last. Need on tea­te­suu­sa­ta­mi­ne, võrk­pall, murd­maa­tea­te­jooks, jalg­pall, korv­pall, rah­vas­te­pall, ker­ge­jõus­tik ja uju­mi­ne. Igal koo­lil lä­he­vad ar­ves­se seits­me pa­re­ma tu­le­mu­sed. Sel aas­tal viiak­se tõe­näo­li­selt lä­bi 7 ala võist­lu­sed, tea­te­suu­sa­ta­mi­ne jääb ära. Kas komp­lek­sar­ves­tus­se lä­he­vad siis igal koo­lil kõi­gi seits­me või kuue pa­re­ma tu­le­mu­sed, ei ole ot­sus­ta­tud. Veeb­rua­ris-märt­sis toi­mu­nud võrk­pal­li­män­gu­de tu­le­mu­sed jää­vad keh­ti­ma, need va­nu­sek­las­sid, kes jõud­sid siis võis­tel­da, enam uues­ti võrk­pal­lis võist­le­ma ei pea.

Sü­gi­seks lük­ku­vad ka kõik üle­jää­nud Har­ju Spor­di­lii­du kor­ral­da­ta­vad võist­lu­sed, seal­hul­gas va­ra­se­ma aja­ka­va ko­ha­selt möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­ma pi­da­nud ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lu­se TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa etapp. See toi­mub sep­temb­ri al­gu­ses: „Va­ba­riik­lik võist­lus on nüüd küll Har­ju võist­lu­sest va­rem, aga kõik, kes soo­vi­vad au­gus­tis va­ba­riik­li­ku­l võist­lu­sel osa­le­da, saa­vad se­da te­ha.“

Kui­gi võist­lu­si on ko­roo­na­krii­si tõt­tu ol­nud ta­va­li­sest pal­ju vä­hem, ja­gab Har­ju­maa Spor­di­liit Sir­je Ti­ker­päe sõ­nul sel aas­tal 9. ja 12. klas­si lõ­pe­ta­va­te­le tub­li­de­le sport­las­te­le era­kord­selt pal­ju tä­nu­kir­ju.

„Kui ta­va­li­selt an­na­me koo­li­de et­te­pa­ne­kul väl­ja 100-150 tä­nu­kir­ja, siis sel aas­tal on neid ju­ba 300 kan­ti. Või­b-ol­la ta­ha­vad õpe­ta­jad noo­ri tä­na­vu roh­kem er­gu­ta­da. Tä­nu­kir­jad on mõel­dud sport­li­ke saa­vu­tus­te eest noor­te­le, kes on osa­le­nud võist­lus­tel,“ sel­gi­tas Har­ju­maa Spor­di­lii­du juhataja.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te­ga­ran­tii ka­heaas­ta­ne pro­jekt pi­ke­neb sü­gi­se­ni
Järgmine artikkelKol­ga si­se­hal­li ku­lu­de kat­teks 1000 eu­rot