Raa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val esi­ta­ti „Rõõ­mu sü­da­mest“

24
Aruküla beebide ja väikelaste võimlemisrühm tegi valla peol sama kava, mida nädal varem esitati koos teiste rühmadega Tallinnas Kalevi võimlemispeol.

Lau­päe­val, 1. juu­nil toi­mu­nud Raa­si­ku val­la tra­dit­sioo­ni­li­se muu­si­ka-, lau­lu- ja tant­su­päe­va ni­mi oli sel kor­ral „Rõõm sü­da­mest“. Val­la ise­te­ge­vus­las­te iga­ke­va­di­se hooae­ga kok­ku­võt­va ühis­kont­ser­di pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas sel­gi­tas, tä­na­vu­se peo nimi vii­tas, et sel kor­ral oli rah­va­kul­tuu­ri­kol­lek­tii­vi­de kõr­val esi­ne­mas pal­ju tei­si Raa­si­ku val­la rah­va­ma­ja­de juu­res te­gut­se­vaid tant­su- ja tree­ning­rüh­mi.

„Ka ne­mad va­ja­vad esi­ne­mis­või­ma­lu­si. Val­la muu­si­ka, lau­lu- ja tant­su­päev on sel­leks pa­rim koht,“ üt­les pea­kor­ral­da­ja.

Tä­na­vu­sel kont­ser­dil osa­le­sid kok­ku 216 laul­jat, tant­si­jat, võim­le­jat ja muu­si­kut. Se­da on vä­hem, kui mul­lu, kui esi­ne­jaid oli üle 400. Koo­li­de laul­jaid-tant­si­jaid esi­ne­mas ei ol­nud, sest ne­mad as­tu­vad nä­da­la pä­rast üles Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol Kei­las ning las­te koor­mus oleks ju­hen­da­ja­te hin­nan­gul läi­nud lii­ga suu­reks.

Veel paar­küm­mend mi­nu­tit en­ne Raa­si­ku val­la peo al­gust oli Aru­kü­las nii kõ­va vih­ma­sa­du, et kor­ral­da­ja­le aina he­lis­ta­ti ja kü­si­ti, kas pi­du jääb ära. Tei­ne va­riant oli Ga­ri­na Too­min­ga­se sõ­nul kor­ral­da­da val­la lau­lu- ja tant­su­päev es­ma­kord­selt rah­va­ma­jas. Se­da pol­nud va­ja, sest rong­käi­gu al­gu­seks jäi vihm üle ning kont­ser­t tõi ka päi­ke­se väl­ja.

Rong­käi­gus val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja juu­rest möö­da Har­ju teed lau­lu­väl­ja­ku­ni kõn­di­sid pä­rast lip­pu­reid kõi­ge ees Ta­ba­sa­lu muu­si­ka­koo­li ri­vit­rum­ma­rid, järg­ne­sid Raa­si­ku val­la ise­te­ge­vus­kol­lek­tii­vid ja lii­ku­mis­rüh­mad. Neid oli li­gi paar­küm­mend.

Kont­ser­di Aru­kü­la lau­lu­kaa­re all ava­sid sa­mu­ti Ta­ba­sa­lu ri­vi­trum­ma­rid ee­sot­sas Rii­na ja Val­do Rüü­tel­maa­ga. Pä­rast nen­de esi­ne­mist ter­vi­tas peo­li­si Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li.

Kaks tun­di kest­nud kont­ser­dil esi­ne­sid li­saks Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja­de lau­lu- ja tant­su­kol­lek­tii­vi­de­le ning tree­ning­rüh­ma­de­le ka Raa­si­ku ja Aru­kü­la las­teaia­lap­sed ning hu­vi­a­la­kes­ku­se Pää­su­lind or­kes­ter. Kont­ser­di tea­dus­ta­ja oli Aru­kü­la ku­na­gi­ne kul­tuu­ri­juht Rein Haas­ma.

Esi­me­se ko­ha­li­ku kol­lek­tii­vi­na as­tus üles Aru­kü­la bee­bi­de ja väi­ke­las­te võim­le­mis­rühm, ke­da ju­hen­dab Riin Ki­bin. Emad-isad koos väi­kes­te las­te­ga esi­ta­sid ka­va, mi­da nä­dal va­rem tant­si­ti koos teis­te rüh­ma­de­ga Tal­lin­nas Ka­le­vi staa­dio­nil võim­le­mis­peol „Mi­ne met­sa“.

Raasiku perederühm Õnnelised ja Aruküla segarühm Lapulised esitasid peol ühistantsu „Õnnelike inimeste maa“. Esimest korda tantsiti koos märtsis Raasikul Janne Kuuskla naisrühmade ühiskontserdil.

Raa­si­ku val­la peol esi­ne­sid veel väi­ke­sed rah­va­tant­si­jad Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia Si­ni­lil­le ja Üla­se rüh­mast ning Raa­si­ku pe­re­de­rühm Õn­ne­li­sed koos Aru­kü­la se­ga­rüh­ma­ga La­pu­li­sed. Las­teaia­lap­si ju­hen­da­vad Anžel­la Veel­maa, Na­tal­ja Ko­ku­ta, Anu Mee­li­mäe ja Kat­rin Prii­vits, pe­re­de- ja se­ga­rüh­ma ühis­tant­su oli sead­nud Jan­ne Kuusk­la. Jan­ne Kuusk­la tant­su­rüh­ma­dest esi­ne­sid veel Raa­si­ku nais­rühm Rõõ­mu­li­sed ja mem­me­de rühm Krõõt. Aru­kü­la se­ga­rühm La­pu­li­sed tant­sis ka eral­di, li­saks oli Aru­kü­last nais­rühm Ma­ri­ke ja proua­de rühm Pih­la­ko­bar. La­pu­lis­te ja Ma­ri­ke­se ju­hen­da­ja on Reet Hä­ni­ke­ne, Pih­la­ko­ba­rat ju­hen­dab Evi To­min­gas.

Tant­si­sid veel Raa­si­ku koo­li las­teaia väi­ke­sed sõu­tant­si­jad koos ju­hen­da­ja Ma­rian­ne Põl­lu­ga, Raa­si­ku li­ne­tant­su­rühm Ras­sa­li­ne, ke­da ju­hen­dab Eg­le Jü­ri­mets ja Ka­ti Hen­se­ni poun­di ehk trum­mi­pul­ka­de­ga tree­ning­rüh­ma nai­sed Aru­kü­last. Es­ma­kord­selt as­tu­sid val­la peol pub­li­ku et­te sü­gi­sest Raa­si­ku rah­va­ma­jas har­ju­tav La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­de soo­lo­tant­si­ja­te rühm, ke­da ju­hen­dab Je­ka­te­ri­na Ad­ler.

Peol laul­sid mees­te­lau­luan­sam­bel Lüü-Türr ee­sot­sas Tiit Saa­re­ga, Aru­kü­la se­ga­koor Spunk, kel­le di­ri­gen­did on Tii­na Tinn ja Maia-Re­ta Tram­pärk ning Aru­kü­la noor­te­koor, ke­da ju­ha­tab Age Ima­la. Esi­nes veel hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind or­kes­ter, mil­le di­ri­gent on Ju­han Trump.

Kont­ser­di lõ­pe­ta­sid oma val­la kol­lek­tii­vi­dest taas võim­le­jad – Aru­kü­la rah­va­ma­ja võim­le­mis­rüh­mad Tä­he­sä­ra I ja Tä­he­sä­ra II ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li 5.-9. klas­si tü­tar­las­te võim­le­mis­rühm Sä­ra­sil­mad. Ka ne­mad esi­ta­sid ka­vu, mil­le­ga esi­ne­sid 26. mail Tal­lin­nas Ka­le­vi võim­le­mis­peol. Rüh­ma­de ju­hen­da­ja on Ga­ri­na Too­min­gas.

„Mul on ää­re­tult hea meel, et meie val­las on nii pal­ju laul­jaid, tant­si­jaid ja muu­si­kuid,“ sõ­nas Ga­ri­na Too­min­gas peo lõ­pe­tu­seks.

Ta mär­kis, et pi­du po­leks saa­nud toi­mu­da, kui neil po­leks ju­hen­da­jaid. Koos Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti Kai Si­ni­sa­lu­ga tä­nas pea­kor­ral­da­ja lil­le­de­ga kõi­ki­de esi­ne­ja­te ju­hen­da­jaid.

Ta sai pub­li­kult pal­ju po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det. Kii­de­ti tea­dus­ta­java­li­kut ning se­da, et kont­sert oli vä­ga mit­me­ke­si­ne.

„Li­saks rah­va­tant­su­le ja koo­ri­lau­lu­le saab ühis­peo­ga näi­da­ta, mil­li­sed või­ma­lu­sed on meie val­las lii­ku­mi­seks ja tant­si­mi­seks. Kont­sert tões­tas, et meil on pal­ju eri­ne­vaid tree­ni­mis­või­ma­lu­si, sel­leks po­le va­ja sõi­ta Tal­lin­nas­se,“ mär­kis Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelKeh­ra pa­be­ri­te­has ra­has­tab Ida-Har­ju alus­ta­va­te õpe­ta­ja­te koo­li­tust
Järgmine artikkelAeg­vii­du põ­len­gus hä­vis ko­ha­li­ku et­te­võt­ja RAN­NO SOOT­SI elu­töö