Keh­ra pa­be­ri­te­has ra­has­tab Ida-Har­ju alus­ta­va­te õpe­ta­ja­te koo­li­tust

210
Alus­ta­va õpe­ta­ja su­per­vi­sioo­nil: õpe­ta­ja MA­RIS MAT­SI, MTÜ Alus­ta­vat Õpe­ta­jat Toe­tav Kool te­gev­juht TRIIN NOOR­KÕIV, Keh­ra te­ha­se esin­da­ja JU­LIA TUTS, õpe­ta­jad ELIISE LINDRE, MAARJA MÄGI, DAI­LY ADAM, LAU­RA LOIK­MANN, AAP ALL­MÄ­GI, EE­LI­KA PUU­RAND, ANETT MU­RAND, JO­HAN­NA MA­RIA ER­NE­SAKS, MAR­JU IL­VES ja JAA­NI­KA LA­HE­MAA ning su­per­vii­sor ENE VELST­RÖM.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi toe­ta­tud su­per­vi­sioo­ni­del osa­le­vad Aeg­vii­du, Aru­kü­la, Keh­ra, Kuu­sa­lu, Loo ja Tam­sa­lu koo­li õpe­ta­jad.

„See on vä­ga eri­li­ne ning to­re ja tä­hen­dus­lik, et ko­ha­lik et­te­võ­te on ot­sus­ta­nud oma piir­kon­na õpe­ta­ja­te aren­gu toe­ta­mi­se­le õla al­la pan­na. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud To­la­ram Gru­pi­le ja sel­le hea­te­ge­vus­li­ku­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­le Ishk To­la­ram Foun­da­tion. To­la­ram Gru­pi­le kuu­luv Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS on alus­ta­va­te õpe­ta­ja­te su­pe­vi­sioo­ni ra­has­ta­nud nüüd­seks ju­ba ka­hel kor­ral ja vä­ga loo­da­me, et see jät­kub. Sel­li­ne era­ka­pi­ta­li toe­tus on Ees­tis erand­lik. Pa­be­ri­te­ha­se esin­da­ja­na on meie­ga koos­tööd tei­nud Ju­lia Tuts, ole­me pü­hen­du­nud hoo­lit­su­se eest ka tal­le vä­ga tä­nu­li­kud,“ üt­les MTÜ Alus­ta­vat Õpe­ta­jat Toe­tav Kool te­gev­juht Triin Noor­kõiv.

Su­per­vi­sioo­ni ehk tööa­la­se nõus­ta­mi­se koh­tu­mi­sed on toi­mu­nud ala­tes jaa­nua­rist kord kuus Keh­ra rah­va­ma­jas, vii­ma­ne oli tei­si­päe­val, 4. juu­nil. Su­per­vii­sor on ol­nud nõus­ta­ja-psüh­ho­te­ra­peut Ene Velst­röm Kuu­sa­lu val­last Vir­ve kü­last.

Esi­me­ne tao­li­ne su­per­vi­sioon oli Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se ra­has­tu­sel 2022. aas­tal, siis osa­le­sid 7 õpe­ta­jat – Ta­pa, Keh­ra, Loo ja Ko­se güm­naa­siu­mist. Su­per­vii­sor oli sa­mu­ti Ene Velst­röm.

See­kord oli osa­le­jaid roh­kem, 12: Kuu­sa­lu kesk­koo­list Ma­ris Mat­si, Aap All­mä­gi ja Jaa­ni­ka La­he­maa, Aeg­vii­du koo­list Mar­ju Il­ves, Keh­ra güm­naa­siu­mist Dai­ly Adam, Jo­han­na Ma­ria Er­ne­saks ja Ju­lia Apa­rin, Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­list Lau­ra Loik­mann, ning ka õpe­ta­jad Loo kesk­koo­list ja Tam­sa­lu güm­naa­siu­mist.

Ene Velst­röm rää­kis, et su­per­vi­sioo­nid on ol­nud te­maa­ti­li­sed: „Aru­ta­me eri­su­gus­te juh­tu­mi­te la­hen­da­mi­se, õpi- ja gru­pip­rot­ses­si, iga õpi­la­se isik­sus­li­ku aren­gu tee­mal. Mi­na olen tõs­ta­ta­nud tee­ma­sid, aga ka õpe­ta­jad ise. See­kord­se gru­pi suur hu­vi on konf­lik­ti­de kä­sit­le­mi­ne. Su­per­vi­sioo­ni­de­ga on meie ees­märk õpe­ta­ja­te kut­se­kind­lu­se ja la­hen­dus­meel­su­se suu­ren­da­mi­ne, et esi­me­sed tööaas­tad koo­lis õpe­ta­ja­na ei mõ­juks eh­ma­ta­valt ja nad hak­kak­sid nä­ge­ma en­da õn­nes­tu­mi­si ning juh­ti­ma oma aren­gut õpe­ta­ja­na.“

Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mis­te­le on toit­lus­tus tel­li­tud Ani­ja mõi­sast. Ene Velst­röm kir­jel­das, et iga su­per­vi­sioo­ni al­gu­ses käib Keh­ra te­ha­se esin­da­ja Ju­lia Tuts ko­hal ja vaa­tab, kas kõik on kok­ku­saa­mi­seks val­mis.

MTÜ Alus­ta­va Õpe­ta­ja Kool te­gev­juht Triin Noor­kõiv ju­tus­tas, et kõi­ge­pealt saa­di To­la­ram Gru­pilt nõu­so­lek su­per­vi­sioo­ni koh­tu­mis­te ra­has­ta­mi­seks. See­jä­rel saa­tis ta piir­kon­na koo­li­juh­ti­de­le kir­ja ja he­lis­tas üle, kas in­fo on ko­ha­le jõud­nud. Koo­lid said re­gist­ree­ri­da alus­ta­vad õpe­ta­jad osa­le­ma. Li­saks Keh­ra te­ha­se ra­ha­li­se­le toe­tu­se­le on koo­lid ta­su­nud oma­osa­lu­se­na iga õpe­ta­ja eest 120 eu­rot.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi te­gev­juht Bas­hyam Krish­nan: „Ho­ri­zon on piir­kon­na suu­rim tööand­ja ja meil on ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga tu­gev si­de. Usu­me, et ha­ri­dus on lap­se aren­gu olu­li­ne sam­mas ja ühis­kon­na­le po­si­tiiv­se mõ­ju­ga. Ees­tis on õpe­ta­ja­test puu­dus. Alus­ta­va­te õpe­ta­ja­te koo­li­tusp­rog­ramm pöö­rab tä­he­le­pa­nu prob­lee­mi­de­le, mis tulevad ette õpetajatöös, ning ai­tab uu­tel ta­len­ti­del väl­ja­kut­se­test ja­gu saa­da. Hoo­li­me ha­ri­du­sest vä­ga. See pro­jekt on ai­da­nud alus­ta­vaid õpe­ta­jaid ning plaa­ni­me toe­ta­mi­se­ga jät­ka­ta ka järg­mis­tel aas­ta­tel.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis teist aastat ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­jana töö­tav Ma­ris Mat­si kii­tis, et su­per­vi­sioon on ai­da­nud oma te­ge­vust mõ­tes­ta­da õpe­ta­ja­na: „Mõis­tan, miks rää­gi­tak­se, et noo­red õpe­ta­jad ei jää koo­li pü­si­ma. Kui eel­mi­sel õp­peaas­tal alus­ta­sin, oli ko­gu koo­li­me­lu ka mi­nu jaoks na­tu­ke eh­ma­tav. Sin­na­ni pi­da­sin end lap­se­va­ne­ma­na aru­saa­jaks, ar­va­sin, et mõist­sin, kui rää­gi­ti koo­lis et­te tu­le­va­test prob­lee­mi­dest. Õpe­ta­ja­na töö­le asu­des al­les sain aru, et te­ge­li­kult ei ku­ju­ta­nud ma et­te, kui mit­me­ki­hi­li­sed või­vad ol­la need kü­si­mu­sed, mil­le­ga õpe­ta­ja sil­mit­si sei­sab. Kõik ei ole ala­ti must-val­ge. Iga õpi­la­ne on eri­nev oma va­ja­dus­te ja oo­tus­te­ga, taus­ta ja tead­mis­te­ga. Õpe­ta­ja­te­le on kõr­ged oo­tu­sed ning nen­de­le vas­ta­mi­ne võib tun­du­da ras­ke. Su­per­vi­sioo­ni­del sain olu­li­si tead­mi­si klas­si kui gru­pi toi­mi­mi­se ja aren­gu­faa­si­de koh­ta, aga ka kui­das su­hel­da eri olu­kor­da­des.“

Kuu­sa­lu koo­lis kaks aas­tat loo­du­sõ­pe­tust, geog­raa­fiat ja bio­loo­giat õpe­ta­nud Aap All­mä­gi sõ­nas, et pa­ni end su­per­vi­sioo­ni­de­le kir­ja ja on ra­hul, õpe­ta­ja­töös saab ra­ken­da­da neis aru­ta­tut: „Kui en­dal tek­kis prob­leem, pak­ku­sin sel­le järg­mi­seks tee­maks. Kind­las­ti soo­vi­tan alus­ta­val õpe­ta­jal osa­le­da, kui sel­li­seid su­per­vi­sioo­ne ka edas­pi­di te­hak­se. Koo­lis on iga päev eri­nev, eel­mi­sel aas­tal oli kee­ru­li­sem, nüüd ju­ba liht­sam. Pä­ris pal­ju võ­tab ae­ga tun­di­de et­te­val­mis­ta­mi­ne. Sa­mas, lap­sed käi­tu­vad koo­lis pa­re­mi­ni, kui eel­da­sin, see ül­la­tas po­si­tiiv­selt. Plaa­nin õpe­ta­ja­na jät­ka­ta.“

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val esi­ta­ti „Rõõ­mu sü­da­mest“