Aeg­vii­du põ­len­gus hä­vis ko­ha­li­ku et­te­võt­ja RAN­NO SOOT­SI elu­töö

61
Kui Aegviidu Päästeseltsi vabatahtlikud kolmapäeval esimestena tulekahjule jõudsid, oli puidutöökoda lausleekides. Foto Lilja-Piibeleht Tarassov

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 29. mail kell 13.10 sai häi­re­kes­kus tea­te, et Aeg­vii­du ale­vis Tel­lis­ki­vi tä­na­val põ­leb pui­du­töös­tus lah­ti­se lee­gi­ga. Esi­me­se­na jõud­sid ko­ha­le Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si va­ba­taht­li­kud. Sel­leks ajaks olid OÜ-le Kaes kuu­lu­va pui­du­töö­ko­ja ka­tu­sest lee­gid väl­jast ning oli sel­ge, et hoo­net enam pääs­ta ei õn­nes­tu.

„Kõi­ge täht­sam oli ära hoi­da tu­le le­vik pui­du­töös­tu­se kõr­val asu­va­te ben­sii­ni­jaa­ma ja elu­ma­ja­de­ni,“ üt­les kus­tu­tus­töö­del osa­le­nud Aeg­vii­du va­ba­taht­lik pääst­ja, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Te­gu oli tank­la ja elu­ma­ja­de lä­he­du­se tõt­tu kõi­ge krii­ti­li­se­ma, 4. ast­me väl­ja­kut­se­ga. Ka asub tu­le­roaks lan­ge­nud et­te­võt­test tei­sel pool Pii­be maan­teed OÜ Aeg­vii­du Puit, kus on veel suu­re­mas ko­gu­ses pui­du­ma­ter­ja­li.

Tu­le­kah­ju, mil­le kus­tu­ta­mi­sel osa­le­sid 10 kut­se­li­se ning 7 va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do mees­kon­nad, lo­ka­li­see­ri­ti õh­tul kel­la ühek­saks, jä­rel­kus­tu­tus­tööd kest­sid ka nel­ja­päe­val.

Ööl vas­tu ree­det said pääst­jad põ­le­nud töös­tu­se juur­de uue väl­ja­kut­se, taas oli nä­ha suit­su ja lee­ke. Aeg­vii­du va­ba­taht­li­kud kus­tu­ta­sid vi­nee­ri­hun­ni­ku, mil­le sis­se oli jää­nud tõe­näo­li­selt hõõ­gu­ma sä­de, mis süü­tas pui­du­ma­ter­ja­li, ning kast­sid ru­sud veel kord vee­ga üle. Ka ree­de päe­val käi­sid nad põ­le­nud hoo­ne ru­su­de lam­mu­tus­töö­de käi­gus avas­ta­tud tu­le­kol­deid lik­vi­dee­ri­mas.

Põ­le­nud hoo­nes te­gut­se­sid kaks et­te­võ­tet – OÜ Kaes, mil­le asu­tas 30 aas­tat ta­ga­si Ran­no Soots, ning OÜ Vi­so, mis kuu­lub te­ma po­ja­le Ta­nel Soot­si­le. OÜ Kaes, mille omanik Ranno Soots on Anija vallavolikogu liige, tööt­leb vi­nee­ri ja teeb all­han­ke­töid nii Ees­ti kui vä­lis­fir­ma­de­le. Vi­so val­mis­tab nii Ees­ti kui vä­lis­tu­ru­le mööb­li­de­tai­le.

Plah­va­tus ja lee­gid
Ran­no Soots rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli kol­ma­päe­val tul­nud lõu­nalt, kui tun­dis et­te­võt­tes õr­na suit­su­lõh­na. Toot­mi­ses se­da ei ol­nud ja kui­gi ka­tel ei kü­de­nud, läks ta igaks ju­huks vaa­ta­ma et­te­võt­te kat­la­ma­ja ees­ruu­mi.

„Peaae­gu ko­he, kui sin­na jõud­sin, käis nii kõ­va pauk, na­gu oleks pea­ko­hal pomm plah­va­ta­nud. See lõi mu kor­raks põl­vi­li. Hüp­pa­sin püs­ti, jook­sin toot­mi­ses­se ja kar­ju­sin töö­ta­va­te­le mees­te­le: „Käh­ku väl­ja, tu­li!“ Jõud­sin veel voo­lu väl­ja lü­ka­ta, et ven­ti­lat­sioon enam ei töö­taks ning jook­si­me kõik väl­ja, ka­hes et­te­võt­tes kok­ku li­gi 30 töö­ta­jat. Kolm mi­nu­tit hil­jem oli kogu ma­ja lee­ki­des,“ mee­nu­tas Ran­no Soots.

Ta ar­vas, et ilm­selt oli sae­pu­rui­mu­ri­te to­ru­de sees staa­ti­li­sest elekt­rist või ma­si­nalt saa­dud sä­de ha­ka­nud to­rus­ti­kus põ­le­ma, tek­kis gaas ja to­rud plah­va­ta­sid.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor oli sa­mal ajal Aeg­vii­du las­teaia ehi­tus­töö­de kul­gu üle vaa­ta­mas: „Kui väl­ja tu­lin, nä­gin eemal suit­su­sam­mast. Jõud­sin ko­ha­le um­bes viis mi­nu­tit pä­rast Aeg­vii­du selt­si pääs­teau­tot. Au­tos on meil pääst­ja­te ta­ga­va­ra­rii­ded. Tõm­ba­sin sel­ga, asu­si­me töö­le. Pä­rast meid jõu­dis järg­mi­se­na ko­ha­le Las­na­mäe ko­man­do, see­jä­rel tu­lid järg­mi­sed.“

Ku­na põ­len­gust le­vis ale­vis paks to­mu, pa­lu­ti ela­ni­kel ak­nad-uk­sed kin­ni hoi­da. Kus­tu­tus­töö­deks su­le­ti piir­kon­nas liik­lus.

„Teh­ti joa­to­ru­sid ja töö­lii­ne, kus­tu­tus­vett võt­si­me ma­gist­raal­lii­ni­de­ga tei­sel pool teed ole­vast Aeg­vii­du Pui­du hüd­ran­dist. Vett läks nii mee­le­tult, et tõm­ba­si­me Aeg­vii­du hüd­ran­did kui­vaks,“ üt­les Rii­vo Noor.

Kol­ma­päe­val kest­sid kus­tu­tus­tööd õh­tul kel­la 11ni, öö­seks jäid osa ko­ha­pea­le val­ves­se, hom­mi­kul jät­ka­sid kus­tu­tus­töid uu­te va­he­tus­te pääst­jad: „Puit­ma­ter­ja­li oli to­hu­tult. Ku­na ka­tus oli sis­se kuk­ku­nud, tu­li see kõik rin­gi kee­ra­ta, et saaks sel­le all eda­si põ­le­vat vi­nee­ri kus­tu­ta­da.“

Üks päästeauto pumpas kustutustööde jaoks vett võttes joogiveesüsteemi jõevett. Riivo Noore sõnul oli tegu halbade juhuste kokkulangemisega Ani­ja val­la­va­lit­sus an­dis sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da ning soo­vi­tas kraa­ni­vesi joo­mi­seks ja toi­du­te­ge­mi­seks lä­bi kee­ta või ka­su­ta­da poest os­te­tud vett. Ra­ven lo­pu­tas to­rud 200 000 liit­ri puh­ta vee­ga lä­bi, võt­tis kol­mest ko­hast veep­roo­vid, mis saa­de­ti kont­rol­li­mi­seks la­bo­ris­se. Proovid olid korras.

3 mil­jo­ni­ eu­ro suu­ru­ne kah­ju
Tu­le kii­re le­vi­ku tõt­tu jõu­ti kol­ma­päe­val pui­duet­te­võ­te­te va­rast pääs­ta vaid kaks tõs­tu­kit. Ran­no ja Ta­nel Soots said kon­to­rist väl­ja tuua ka sü­lear­vu­tid.

„Pa­ni­me need oma bus­si ja bus­si vii­si­me tee äär­de. Õh­tu jook­sul mi­nu tu­me­si­ni­ne lap­top sealt va­ras­ta­ti. Teis­tel po­le sel­le­ga mi­da­gi te­ha, kõik on pa­roo­li­de­ga kaits­tud, kuid mi­nu jaoks on seal ko­gu mu et­te­võt­te elu, juur­de­pääs koos­töö­part­ne­ri­te­le,“ lau­sus Ran­no Soots.
Ta on tä­nu­lik iga vih­je eest, mis ai­taks ar­vu­tit ta­ga­si saa­da: „Olen val­mis ka sel­le ta­ga­si­too­mi­se kom­pen­see­ri­ma.“

Põ­len­gus hä­vi­nud ka­he et­te­võt­te va­ra ko­gu­kah­ju hin­dab Ran­no Soots um­bes 3 mil­jo­ni­le eu­ro­le: „Mul oli Ees­tis üks suu­re­maid CNC ar­vu­til ju­hi­ta­vaid ma­si­naparke. CNC pin­ke oli kok­ku 8. Li­saks kaup laos.“

Lae­nu­sid te­ma et­te­võt­tel ei ol­nud, OÜ Vi­so sai möö­du­nud kuul ta­su­tud vii­ma­se lae­nu­mak­se. Kuid et­te­võ­te­te va­ra oli kind­lus­ta­ma­ta. Ran­no Soots tõ­des, et üks­ki kind­lus­tus­fir­ma sel­li­seid pui­du­töö­ko­da­sid ei kind­lus­ta. Tal on al­les kir­jad, mil­les kü­sis eri kind­lus­ta­jailt oma et­te­võt­te­le kind­lus­tust, kuid sai kõik­jalt äraüt­le­vad vas­tu­sed.

Tal­gud ja taas­ta­misp­laa­nid
Kui­gi neil nüüd tööd po­le, kin­ni­tas Ran­no Soots, et mak­sab kõi­gi­le oma töö­ta­jai­le prae­gu pal­ka eda­si, see­jä­rel lä­he­vad su­ve­puh­ku­se­le, pä­rast se­da ot­sus­ta­tak­se, mis saab eda­si.
„Mul on vä­ga head töö­me­hed, suur va­ran­dus,“ sõ­nas ta.

Laupäeval korraldasid Ranno Sootsi sõbrad puidutööstuse varemete koristamiseks talgupäeva. Foto Riivo Noor

Um­bes poo­led me­hed on Aeg­vii­dust, teised naa­ber­maa­kon­da­dest Jä­ne­dalt ku­ni Jär­va-Jaa­ni­ni, ko­ha­peal väl­ja­õpe­ta­tud me­hed.

Ran­no Soot­s ta­hab neid hoi­da, sest soo­vib pui­du­töö­ko­ja taas­ta­da. Lau­päe­val kor­ral­da­sid ta sõb­rad põ­le­nud pui­du­töö­ko­ja va­re­me­tel tal­gu­päe­va, kus osa­le­sid um­bes 30 meest: „Al­gu­ses olin vas­tu, aga mul on hea meel, et ik­ka­gi nõus­tu­sin. Sai­me vä­ga suu­re töö teh­tud, põ­le­nud vi­nee­ri ju­ba pu­rus­ta­tak­se ja lä­heb hak­keks. Järg­mi­sel nä­da­lal tul­lak­se ki­vio­sa lõh­ku­ma ja viiak­se me­tall ära.“

Pal­jud sõb­rad on soo­vi­nud te­da ra­ha­li­selt toe­ta­da, kuid Ran­no Soots mär­kis, et 30 aas­tat ta­ga­si alus­tas sa­ma­moo­di nul­list.

„OÜ Kaes ei ole ku­na­gi ühest­ki prog­ram­mist toe­tust kü­si­nud. Kui nüüd kee­gi ai­taks ku­sa­gi­le pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­sel, pa­luk­sin küll abi,“ üt­les ta.

Ranno Soots soovis tänada kõiki puidutöökoja tulekahju likvideerimisel osalenud päästjaid, oma sõpru ning Kõrvemaa Sportlandi, kes tegi koristustalgutel osalenutele enda kulul korraliku lõunasöögi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lau­lu- ja tant­su­päe­val esi­ta­ti „Rõõ­mu sü­da­mest“
Järgmine artikkelLas­te­päe­val oli Ani­ja val­la bee­bi­pi­du