Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list

515
Angela Põder

21. no­vemb­rist töö­tab Raa­si­ku val­las las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na Lõu­na-Ees­tist pä­rit An­ge­la Põ­der (pil­dil), kel­le ko­du on Rae val­las. Ta on Ees­ti Maaü­li­koo­lis õp­pi­nud li­ha- ja pii­ma­teh­no­loo­giat, 2020 lõ­pe­tas Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­töö eria­la. Prae­gu oman­dab sot­siaal­töös ma­gist­rik­raa­di ning le­pi­tu­se vald­kon­nas mik­rok­raa­di, mis an­nab õi­gu­se töö­ta­da pe­re­le­pi­ta­ja­na. Ka­hek­sa aas­tat töö­tas An­ge­la Põ­der trans­por­di­vald­kon­nas, en­ne töö­le asu­mist Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses oli kaks aas­tat las­te­kait­ses­pet­sia­list Har­ku val­las. „Taht­sin nä­ha ka las­te­kait­se­töö se­da poolt, mi­da te­hak­se suu­re­mas osas Ees­tis. Olen ol­nud prak­ti­kal Rae val­las ja olen jõu­ka­te val­da­de las­te­kait­se­töö­ga häs­ti kur­sis, vä­hem tead­sin se­da, mil­li­ne on see üle­jää­nud Ees­tis. Eri­ne­vus on suur – Har­ku val­las on pal­ju koh­tu­ga seo­tud toi­min­gud: las­te hool­du­sõi­gus, suht­lus­kord, las­te va­ra­ga seo­tud te­hin­gud, pä­ri­mis­kü­si­mu­sed. Raa­si­ku val­las on mi­nu vaa­te­väl­jas pi­gem ma­jan­dus­ras­kus­tes ja ma­da­la­te va­nem­li­ke os­kus­te­ga pe­red,“ rää­kis An­ge­la Põ­der.

Eelmine artikkelAni­ja val­la esin­da­jad tut­vu­sid His­paa­nia „ela­va­te muu­seu­mi­de­ga“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las uus ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja