Raa­si­ku val­las uus ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja

439
Kairi Burnaševa

Ala­tes 2. jaa­nua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na Kai­ri Bur­na­še­va (pil­dil). Ta on pä­rit Pär­nu­maalt, elab Tal­lin­nas. Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­lis õi­gu­se eria­la lõ­pe­ta­mi­se jä­rel 2001 töö­tas viis aas­tat ju­ris­ti­na era­fir­mas. 2005-2006 täien­das end Tal­lin­na Teh­ni­ka­ü­li­koo­lis fi­nant­s­alal. 2006. aas­tal läks töö­le Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­t­asu­tus­se et­te­võt­lus­kon­sul­tan­diks, hiljem mees­kon­na­ju­hiks. 2011. aas­tal hak­kas Kai­ri Bur­na­še­va Tiig­ri­hüp­pe Sih­ta­su­tu­ses juh­ti­ma ko­gu Ees­tit hõl­ma­nud õpe­ta­ja­te koo­li­tusp­rog­ram­mi „Õp­piv Tii­ger 2008-2013“. Pä­rast sih­ta­su­tus­te koon­du­mist Ha­ri­du­se In­fo­teh­no­loo­gia Sih­ta­su­tu­se al­la töö­tas di­gi­koo­li­tus­te pro­jek­ti­ju­hi­na, Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mi­ju­hi­na ning koo­li­tus­ju­hi­na. 2021. aas­tal oman­das ta Tal­lin­na Üli­koo­lis and­ra­goo­gi­ka eria­lal ma­gist­rik­raa­di. Ala­tes 2021. aas­tast ku­ni möö­du­nud aas­ta lõ­pu­ni töö­tas Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­dis, kus juh­tis koo­li­tu­s­osa­kon­da. „Aru­kü­la­ga olin va­ra­se­mast pi­sut tut­tav. Kui te­gin Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mi raa­mes ka­he siin­se koo­li­ga koos­tööd, jäi piir­kon­nast po­si­tiiv­ne tun­ne. See­tõt­tu ot­sus­ta­sin sü­gi­sel ko­he kan­di­dee­ri­da, kui mär­ka­sin Raa­si­ku val­la töö­kuu­lu­tust,“ üt­les Kai­ri Bur­na­še­va. Ta li­sas, et ha­ri­dus­vald­kon­da on ala­tes las­teaiast kut­se­koo­li­ni õp­pi­nud eri ame­ti­te kau­du lä­he­malt tund­ma, sot­siaal­vald­kon­na­ga on kok­ku­puu­de ol­nud ta­ga­si­hoid­li­kum, kuid and­ra­goo­gi­kaõ­pin­gu­te raa­mes tut­vus ka hool­de­ko­du­des ja päe­va­kes­kus­tes pa­ku­ta­va­te tee­nus­te­ga. Kai­ri Bur­na­še­va mär­kis, et suu­re­mad väl­ja­kut­sed sei­sa­vad ees ruu­mi­puu­du­se­ga nii las­teae­da­des, koo­li­des kui ka hu­vi­koo­lis, sot­siaal­vald­kon­nas tu­leb jäl­gi­da, kui­das ela­ni­ke­le nii­ni­me­ta­tud ko­bark­rii­sis kõi­ge pa­re­mi­ni saab tu­ge pak­ku­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. jaanuaril