Ani­ja val­la esin­da­jad tut­vu­sid His­paa­nia „ela­va­te muu­seu­mi­de­ga“

174
Ida-Harju Koostöökoja ja Lääne-Harju Koostöökogu delegatsioon Hispaanias. Foto Kaire Luuk

Det­semb­ris olid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja esin­da­jad koos Lää­ne-Har­ju Koos­töö­ko­gu liik­me­te­ga viis päe­va His­paa­nias tut­vu­mas ko­ha­li­ke muu­seu­mi­de­ga, mis on kaa­sa­tud pro­jek­ti „Ela­vad muu­seu­mid“. Ida-Har­just osa­le­sid An­ne Oruaas Keh­ra muu­seu­mist, Ül­le Daut Ani­ja mõi­sast, Ste­ve Hind­rek­son Ko­se val­last Vii­kin­gi­te kü­last ning Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees Mer­le Pus­sak ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Pro­jek­ti­ga „Ela­vad muu­seu­mid“ on His­paa­nias lii­tu­nud üle 70 muu­seu­mi. Neis po­le töö­ta­jaid, kü­las­ta­ja an­nab soo­vist muu­seu­mit kü­las­ta­da tea­da ar­vu­ti kau­du ning tal­le saa­de­tak­se kood, mis avab uk­se.

„Kümme aastat tagasi majanduskriisi ajal tekkis mure muuseumide lahti hoidmisega. Muuseume oli palju ja nappis raha töötajatele palga maksmiseks. Leader programmi toel otsiti lahendust. See­tõt­tu töö­ta­ti väl­ja teh­no­loo­gi­li­ne la­hen­dus, et muu­seu­me saaks kü­las­ta­da ka siis, kui seal töö­ta­jaid ei ole,“ rää­kis Sil­le Noor.

Ta li­sas, et ka Co­vi­di ajal oli „Ela­va­te muu­seu­mi­de“ pro­jek­tist pal­ju ka­su ning nüüd­seks on pro­jek­ti­ga lii­tu­nud muu­seu­mi­del ol­nud 50 000 kü­las­tust: „Eel­kõi­ge on sel­le­ga His­paa­nias õn­nes­tu­nud käi­ma saa­da si­se­tu­rism.“

Se­ni on pro­jek­ti­ga His­paa­nias lii­tu­nud ai­nult ta­su­ta sis­se­pää­su­ga muu­seu­mid, kuid ka­vas on kaa­sa­ta ka need, ku­hu pää­se­mi­seks tu­leb os­ta pi­let, siis saab kü­las­ta­mi­seks bro­nee­ri­mis­süs­tee­mi kau­du ka ta­su­da.

Kü­las­ta­ti 8 ko­ha­lik­ku muu­seu­mi
Har­ju­maa Lea­der te­ge­vus­grup­pi­de esin­da­jad kü­las­ta­sid His­paa­nias „Ela­va­te muu­seu­mi­de“ pro­jek­ti­ga lii­tu­nud 8 muu­seu­mit.

„Need asu­vad piir­kon­da­des, kus te­gel­etak­se pea­mi­selt põl­lu­ma­jan­du­se­ga. Mui­du on muu­seu­mid tao­lis­tes väi­kes­tes ko­ha­des ava­tud loe­tud tun­nid, nüüd võib neid kü­las­ta­da igal ajal. Kõi­gis muu­seu­mi­des on kaa­me­rad, mille kaudu saab külastajaid jälgida,“ lau­sus Sil­le Noor.

Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas ju­tus­tas, et muu­seu­mid, mi­da näh­ti, olid vä­ga eri­ne­vad. Esi­me­ne, ku­hu kü­la­li­sed vii­di, oli maa-alu­ne kel­der, mis ku­na­gi oli ol­nud kü­la vee­re­ser­vuaar: „Nä­gi­me ka ko­du­loo­muu­seu­me, kus oli pal­ju va­na kraa­mi. Näi­teks koo­li­muu­seu­mi, ku­hu oli kuh­ja­tud suu­res ko­gu­ses va­nu õpi­kuid ja muid õp­pe­va­hen­deid. Või ant­ro­po­loo­gia­muu­seu­mi, kus an­ti üle­vaa­de va­na aja mees­te- ja nais­te­töö­dest, näi­teks vil­ja­pek­sust, mis oli meie omast vei­di eri­nev – seal, kus meie mõis­nik ka­su­tas töö­jõu­na ini­mest, ka­su­ta­ti seal ees­leid. Sa­mas käi­si­me kind­lus­los­sis, mil­le igal kor­ru­sel kor­ra­li­kes vit­rii­ni­des sil­dis­ta­tud in­fo­ga pal­ju aja­lu­gu. Kõik oli his­paa­nia kee­les, muu­seu­mid on­gi suu­na­tud oma ini­mes­te­le – et lin­na­rah­vas tu­leks maa­le muu­seu­mis­se.“

Sil­le Noort kõ­ne­tas näh­tust kõi­ge roh­kem rii­gi eri piir­kon­da­de ini­mes­te nii hea koos­töö, et suu­de­ti käi­vi­ta­da ühi­ne süs­teem ning ol­di val­mis tu­ris­te usal­da­ma ja oma muu­seu­mid sel­li­selt ava­ma.

An­ne Oruaas li­sas, tal­le aval­das mul­jet, kui­das maa­piir­kon­da­de oma­va­lit­su­sed hoo­lit­se­vad sel­le eest, et kü­lae­lu väl­ja ei su­reks ning neil vä­hes­tel ini­mes­tel, kes on sin­na jää­nud, oleks tööd: „Cas­til­la-Leó­ni piir­kon­nas, kus käi­si­me, on ku­ni sil­ma­pii­ri­ni ai­nult te­ra­vil­ja­põl­lud ja vii­na­mar­jais­tan­du­sed. Seal on kü­lad, kus ela­nik­ke enam õie­ti po­le, kuid ko­ha­lik oma­va­lit­sus peab muu­seu­mi, et ka lin­nai­ni­me­sel oleks põh­just kü­las­se tul­la. Li­saks on kü­la­kes­kus, kus on kõrts, raa­ma­tu­ko­gu, ehk ka päe­va­kes­kus. Mõ­nes neis on le­ti ta­ga va­na­mees, kes saab pal­ka sel­le eest, et pa­neb te­le­ka män­gi­ma ja kal­lab õlut, et ko­ha­li­kud taa­did saak­sid seal is­tu­da ja ju­tus­ta­da. Kõi­ke se­da hal­dab oma­va­lit­sus, et elu maal väl­ja ei su­reks. Ka kü­la­de söö­gi­ko­had ja ho­tel­lid, kus öö­bi­si­me, toi­me­ta­vad ilm­selt oma­va­lit­su­se toel, mui­du nad ei jääks el­lu, ko­ha­lik­ku rah­vast on lii­ga vä­he. Oli­me mõ­nes ho­tel­lis või­b-ol­la mit­me nä­da­la jook­sul ain­sad kü­la­li­sed.“

Sar­na­ne pro­jekt Ees­tis?
Sil­le Noor sel­gi­tas, et His­paa­nias käik oli et­te­val­mis­tus Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ja Lää­ne-Har­ju Koos­töö­ko­gu koos­töö­pro­jek­tiks.

„En­ne, kui hak­ka­me siin koos sar­nast pro­jek­ti te­ge­ma, soo­vi­si­me nä­ha, kas ja kui­das see Har­ju­maa­le so­biks. His­paa­nias näh­tu oli hu­vi­tav, kuid kas sel­le­ga eda­si lä­he­me, veel ei tea. Meie piir­kon­nas sel­li­seid väi­ke­seid muu­seu­me ei ole, Ani­ja mõis ja Kehra muuseum ei näe praegu võimalust oma muuseume sarnaselt ilma töötajata, avada,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelTANEL LAANMÄE tegi tippspordiga lõpparve
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list