Raa­si­ku val­la kü­lad toe­ta­vad pro­jek­ti­põ­hist ra­has­ta­mist

90
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas ot­si­ti la­hen­du­si, kui­das ära­ta­da ui­nu­nud kü­la­sid ühis­te­ge­vu­seks.

Tei­si­päe­val, 27. ap­ril­lil toi­mus vee­bi­koo­so­le­ku­na Raa­si­ku val­la kü­la­va­ne­ma­te ümar­laud, ku­hu kut­su­ti ka tei­si ak­tiiv­seid ela­nik­ke, kes soo­vi­vad kü­la­de aren­gus­se pa­nus­ta­da. Ümar­lauas kõ­nel­di tee­dest ning kü­la­de ra­ha­li­sest toe­ta­mi­sest.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja tõs­ta­tas tee­ma, kas ja kui­das võiks val­la kü­la­de ra­has­ta­mist kor­ral­da­da se­ni­sest tei­si­ti, et sel­lest oleks kü­la­del ka­su ning är­gi­taks neid ak­tiiv­se­malt te­gut­se­ma. Prae­gu maks­tak­se val­laee­lar­vest kü­la­de­le iga-aas­tast te­ge­vus­toe­tust. Se­da saa­vad kü­lad, kus on va­li­tud kü­la­va­nem, ole­mas kü­la­selts ja väl­ja töö­ta­tud kü­la aren­gu­ka­va. Toe­tus­ra­ha, mi­da ar­ves­ta­tak­se kü­lae­la­ni­ke ar­vu jär­gi, võib ka­su­ta­da nii kü­la ühis­te­ge­vu­seks kui väi­kes­teks in­ves­tee­rin­gu­teks. Raa­si­ku val­la 13 kü­last saa­vad val­lalt toe­tust viis: Tõ­hel­gi, Rät­la, Här­ma ning ühi­se kü­la­selt­si moo­dus­ta­nud Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re. Neist väik­seim, Tõ­hel­gi kü­la, saab toe­tust 1682 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re kok­ku 4075 eu­rot.

„Vii­mas­tel aas­ta­tel on pä­ris mi­tu kü­la toe­tu­se­saa­ja­te seast väl­ja lan­ge­nud, kas on eest­ve­da­jad vä­si­nud või puu­dub prae­gu kü­laak­tiiv. Uu­si taot­le­jaid po­le juur­de tul­nud, vii­ma­ti li­san­dus 2018. aas­tal Rät­la. Ku­na ak­tiiv­seid kü­la­sid ei ole meil pal­ju, on­gi val­la­va­lit­su­sel kü­si­mus, kui­das saa­me kü­la­de­le ol­la roh­kem toeks, et te­kiks kü­la­selt­se, va­li­taks kü­la­va­nem ja val­lalt ühis­te­ge­vu­se jaoks toe­tu­se taot­le­jaid oleks roh­kem. Või tu­leks kü­la­de ra­has­ta­mist kor­ral­da­da kui­da­gi tei­si­ti?“ kü­sis Ju­ta Asu­ja.

Ta pak­kus ühe või­ma­lu­se­na muu­ta kü­la­de toe­ta­mi­ne pro­jek­ti­põ­hi­seks – kui kü­la ta­hab te­ha jaa­ni­tuld või ehi­ta­da män­gu­väl­ja­kut, taot­leb konk­reet­selt sel­leks te­ge­vu­seks ra­ha.

MTÜ Raa­si­ku Ra­jad ju­ha­tu­se lii­ge Kris­tel Kär­ner Kurg­la kü­last sõ­nas, et pro­jek­ti­põ­hi­ne ra­has­ta­mi­ne tun­dub kü­la­de­le, kus kü­la­selt­si ja aren­gu­ka­va ei ole, vä­ga är­gi­tav.

„Min­giks pe­rioo­diks võiks tões­ti muu­ta toe­ta­mi­se kor­da, et mee­li­ta­da kü­la­sid ak­tiiv­se­maks, see­jä­rel muu­ta uues­ti ran­ge­maks. Kui mõ­ned aas­tad oleks ra­has­ta­mi­ne pro­jek­ti­põ­hi­ne, saak­sid kü­la­de ärk­sa­mad ini­me­sed oma ko­gu­kon­na käi­ma tõm­ma­ta,“ ar­vas ta ning rää­kis, et Kurg­las­se on ko­li­nud pal­ju uu­si pe­re­sid ning kui kor­ral­da­da nei­le üks ühi­ne üri­tus, kus saa­vad oma­va­hel tut­vu­da, te­kiks kind­las­ti kü­la init­sia­tiiv­grupp.

Kurg­la kü­la­va­nem Hei­ko Vain­sa­lu mär­kis, et on sa­ma et­te­pa­ne­ku tei­nud ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, siis oli val­la­va­lit­sus sel­le vas­tu: „Mi­na igal ju­hul pool­dan pro­jek­ti­põ­hi­sust.“

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja vas­tas, et kui va­rem oli val­las pal­ju ak­tiiv­seid kü­la­sid, ei ol­nud tee­ma päe­va­kor­ras, kuid prae­gu on osa eest­ve­da­jaid vä­si­nud: „See po­le nii ai­nult meil. Pal­ju­des piir­kon­da­des on kü­lae­lu võr­rel­des seits­me-ka­hek­sa aas­ta ta­gu­se aja­ga vä­hem ak­tiiv­ne.“

Ta li­sas, et pro­jek­ti­põ­hi­selt on kü­la­del ka prae­gu või­ma­lik taot­le­da toe­tust ko­ha­li­ku oma­al­ga­tu­se prog­ram­mist, kuid sel­leks peab ole­ma moo­dus­ta­tud kü­la­selts, liht­salt Ma­ri­le või Jü­ri­le toe­tust ei an­ta.

Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem And­res Kal­las­te mär­kis, kui val­las on ole­mas ju­rii­di­li­ne ke­ha, võib oma pro­jek­ti­le toe­tust saa­da ka val­la MTÜ­de toe­ta­mi­se kor­ra jär­gi. Sa­mas oli ta ka pro­jek­ti­toe­tu­se poolt.

Anu Nutt Tõ­hel­gist kin­ni­tas, et nei­le on just prae­gu­ne ra­has­ta­mis­süs­teem so­bi­nud, sel­le tõt­tu jäl­gi­tak­se hoo­le­ga, et kü­lal oleks va­li­tud kü­la­va­nem: „Keh­ti­vad reeg­lid pi­gem ai­ta­vad meil oma te­ge­vust koos hoi­da ning nõud­mi­sed, mi­da vald esi­tab, ei ole mi­nu mee­lest su­gu­gi kee­ru­li­sed täi­ta.“

Ju­ta Asu­ja kom­men­tee­ris, et prae­gu­ne kü­la­de ra­has­ta­mi­se vorm toe­tab kü­la­sid, mis prae­gu ak­tiiv­selt te­gut­se­vad, aga ühis­te­ge­vu­se­ga võib ol­la ras­ke alus­ta­da, kui toe­tu­se taot­le­mi­se ajaks peab ju­ba ole­ma ka aren­gu­ka­va.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, kü­la­de toe­ta­mi­se kord sai aas­ta­te eest teh­tud sel ees­mär­gil, et kü­la­selt­sid olek­sid kü­la­ra­ha ka­su­ta­mi­sel suh­te­li­selt va­bad: „Et üks kor­ral­dab laa­ta, tei­ne jaa­ni­tuld, kol­mas teeb kor­da bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni või lau­lu­la­va. Si­du­si­me toe­tu­se ela­ni­ke ar­vu­ga, see tõi na­tu­ke val­da re­gist­ree­ri­tud ela­nik­ke juur­de. See print­siip on siia­maa­ni meel­di­nud.“

Ta li­sas, et kü­la­de aren­gu­ka­vad on vä­ga eri­ne­vad, osad vä­ga põh­ja­li­kud ja kõi­ke­hõl­ma­vad, tei­sed rat­sio­naal­sed ja na­pi­sõ­na­li­sed: „Äk­ki on aren­gu­ka­va ko­hus­tus ae­gu­nud?“

Ju­ta Asu­ja oli se­da meelt, et ma­hu­ka aren­gu­ka­va ase­mel pii­saks ühel lehel kok­ku­lep­pest, mi­da paa­ril järg­mi­sel aas­tal oma kü­las te­ha soo­vi­tak­se.

Kü­la­va­ne­ma­te koo­li­tu­sest
Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, kes elab Jär­si kü­las, tõ­des, et mit­mel kü­lal po­le ka kü­la­va­ne­mat – kas po­le ku­na­gi va­li­tud või on nen­de vo­li­tu­sed lõp­pe­nud. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku kut­su­da nii-öelda ui­nu­nud või ui­nu­mas kü­la­sid üles kü­la­va­ne­maid va­li­ma.

Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg ar­vas, et või­b-ol­la ei peaks­ki igas kü­las ole­ma kü­la­va­ne­mat, kui on ak­tiiv­seid ini­me­si, kes ta­ha­vad ko­du­ko­hae­lu aren­da­da, tu­leks neis­se pa­nus­ta­da ja nen­de häält kuul­da võt­ta.

Ju­ta Asu­ja pak­kus, et vald võiks toe­ta­da kü­la­des koh­tu­mi­si, kus pan­nak­se kok­ku kü­la­tuu­mik.

Anu Nutt mee­nu­tas, et Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas or­ga­ni­see­ris aas­taid ta­ga­si kü­la­de­le aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se koo­li­tu­se, mil­lest oli vä­ga pal­ju ka­su. Ehk tu­leks taas mi­da­gi sar­nast uues­ti.

Ju­ta Asu­ja üt­les, et koo­li­tus­või­ma­lus­te puu­dust sel­les vald­kon­nas prae­gu ei ole, aga kui on hu­vi­li­si, siis val­la­va­lit­sus koos­töös Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si­ga or­ga­ni­see­ri­b koo­li­tu­se.

Kü­la­de­va­he­li­sest koos­tööst
Õn­ne­la Met­saorg te­gi et­te­pa­ne­ku, et ka kü­la­va­ne­mad hak­kak­sid oma­va­hel roh­kem koos­tööd te­ge­ma ning kut­sus neid su­vel Rät­la Kü­la­selt­si kor­ral­du­sel toi­mu­va­le krii­si­koo­li­tu­se­le.
And­res Kal­las­te pak­kus, ku­na Lea­de­ri või KO­Pi pro­jek­ti­des on ala­ti olu­li­ne ka­su­saa­ja­te arv, võik­sid kü­la­selt­sid ha­ka­ta te­ge­ma ühisp­ro­jek­te: „Või kui kee­gi on ju­ba soe­ta­nud mi­da­gi suu­re­mat, näi­teks tel­gi või peo­mööb­lit, and­ke üks­tei­se­le tea­da, ehk kee­gi ta­hab lae­na­ta. Ka val­las tu­leks mõel­da, kas on mõ­ni kesk­kond või tu­leks luua grupp, kus sel­li­ne in­fo­liik­lus võiks toi­mu­da.“

Ju­ta Asu­ja rää­kis, et noor­soo­töö­ vald­kon­nas on ava­lik and­me­baas, mi­da kut­su­tak­se va­raai­daks. Sel­le kau­du on noor­te­kes­kus­tel või­ma­lus üks­tei­selt spet­sii­fi­li­se­maid va­hen­deid lae­na­ta: „Meie ole­me väi­ke ko­gu­kond, in­fot ei ole ras­ke oma­va­hel va­he­ta­da.“

Ga­ri­na Too­min­gas an­dis tea­da, et pöör­du­taks Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si poo­le, kui kü­laü­ri­tus­tel on va­ja esi­ne­jaid, Lüü-Türr, rah­va­tant­si­jad, koo­rid tu­lek­sid hea mee­le­ga. Ta li­sas, et kul­tuu­ri­selt­sil on 12 kaa­sas­kan­ta­vat kettagol­fi kor­vi. Selts saab neid väl­ja lae­na­ta, ka on val­mis su­vel kü­la­des võist­lu­si lä­bi vii­ma. Ta pak­kus, et võiks au­gus­tis te­ha ka kü­la­de­va­he­li­se kettagol­fi­võist­lu­se: „Teek­si­me al­gust na­tu­ke teist­moo­di üri­tu­se­ga. Tu­lek­si­me kor­vi­de­ga tei­le kül­la, kui saa­me punk­tid kir­ja, lä­he­me eda­si järg­mis­se kül­la.“

Eelmine artikkelRiigi raha noortele
Järgmine artikkelAl­gas Pe­nin­gi-Tõ­hel­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­ne