Raa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­nist ja­gub jõu­lu­rõõ­mu 24 ini­me­se­le

34

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud tra­dit­sioo­ni­li­sest koo­giakt­sioo­nist, mil­le ees­märk on pak­ku­da jõu­lu­rõõ­mu ük­si­ku­te­le ea­ka­te­le, võt­sid tä­na­vu osa paar­küm­mend ini­mest.

„On vä­ga hea meel, et vaa­ta­ma­ta ras­ke­te­le ae­ga­de­le on meie ini­mes­tes soov ai­da­ta en­di­selt al­les. Tä­nu nei­le saa­me te­ha rik­ka­li­kud pa­kid ja viia jõu­lu­rõõ­mu 24 ini­me­se­le,“ sõ­nas val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­rin Möl­lits.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt vii­di üles­kut­se pea­le es­mas­päe­vaks val­la­maj­ja oma­teh­tud koo­ke, muf­fi­neid ja muid küp­se­ti­si, aga ka puu­vil­ju ja kom­me ning soo­last: ve­ri­vors­ti, hee­rin­gat, ki­lu, su­la­ta­tud juus­tu, ha­pu­kap­sast.

Kõi­ge suu­rem pa­nus­ta­ja, kes soo­vis jää­da ano­nüüm­seks, viis ea­ka­te ja puu­dust­kan­na­ta­va­te abi­va­ja­ja­te jaoks 20 pur­ki mett: „Olen vä­ga tä­nu­lik nii tal­le kui kõi­gi­le teis­te­le, kes akt­sioo­nis osa­le­sid. Üks nai­ne tõi ühe ko­ti­täie ma­gu­sat, kom­mi ja küp­si­seid, tei­se ko­ti­täit soo­last. Üt­les ilu­sas­ti, et tõi kin­ki­mi­seks se­da, mis mait­se­vad ka ta en­da ea­ka­le ema­le. Üks too­ja oli ra­vim­tai­me­dest teed ja küp­si­sed ise ke­na­des­se kar­pi­des­se pak­ki­nud.“

Es­mas­päe­val ja­ga­sid ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad an­ne­ta­tud toi­duk­raa­mi kar­pi­des­se ning tei­si­päe­val vii­di need saa­ja­te­le ko­ju.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus OÜ saab Lee­gi­ran­na aren­du­se vee-et­te­võt­jaks
Järgmine artikkelTee­hool­da­jad tee­vad rii­gi­tee­del tor­mi­järg­set jä­rel­hool­dust