Kuu­sa­lu Soo­jus OÜ saab Lee­gi­ran­na aren­du­se vee-et­te­võt­jaks

43
Kuu­sa­lu val­las asu­va Lee­gi­ran­na I aren­du­se pla­nee­ring, kok­ku 80 ela­muk­run­ti. Ro­he­li­se­ga on mär­gi­tud ro­hea­lad, kes­kel vee­sil­m, paremal pu­na­se­ga või­ma­lik kaup­lu­se­koht, selle kõrval parkimisala.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu mää­ras 14. det­semb­ri is­tun­gil 15 poolt­hää­le­ga OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus Sõit­me kü­las asu­va Lee­gi­ran­na aren­dus­piir­kon­na ühis­vee­vär­gi vee-et­te­võt­jaks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus võõ­ran­das eel­ne­valt vo­li­ko­gu ot­su­se alu­sel OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus Lee­gi­ran­na aren­du­se joo­gi­vee­pump­la ja vee­to­rus­ti­ku, et­te­võ­te on val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel pai­gal­da­nud pump­las­se vee­tööt­lus­sead­med ning alus­ta­nud kin­nis­tu­tel paik­ne­va­tes­se ela­mu­tes­se ja su­vi­la­tes­se kaug­loe­ta­va­te veear­ves­ti­te pai­gal­da­mist. Ka on ha­ka­nud et­te­võ­te sõl­mi­ma kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ga lii­tu­mis­le­pin­guid. Vee­tee­nu­se osu­ta­mi­se­ga alus­tab OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus 1. jaa­nua­rist 2023, kok­ku on Lee­gi­ran­na aren­du­ses 24 vee­tee­nu­se klien­ti, li­saks 11 klien­ti naa­be­ra­ren­dus­test. Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tu­li kõ­ne al­la ka Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni tee­ma. Ku­na ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik on ve­si­lii­va­de tõt­tu la­gu­ne­nud, osu­tab OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Lee­gi­ran­na aren­du­ses ku­ni aas­ta lõ­pu­ni pur­gi­mis­tee­nust, mil­le­le on val­laee­lar­vest ku­lu­nud li­gi 19 000 eu­rot. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tea­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et val­la­va­lit­sus ei soo­vi pur­gi­mis­tee­nu­se­ga jät­ka­ta ning käe­so­le­va aas­ta lõ­puks ta­he­tak­se lei­da ka­na­li­sat­sioo­nip­rob­lee­mi­le la­hen­dus.

Eelmine artikkelOma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­nist ja­gub jõu­lu­rõõ­mu 24 ini­me­se­le