Tee­hool­da­jad tee­vad rii­gi­tee­del tor­mi­järg­set jä­rel­hool­dust

30

Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 12. det­semb­ril jäid au­tod Raa­si­ku-Pe­nin­gi-Aru­kü­la va­hel tor­mi tõt­tu lu­me­van­gi. Rii­gi­teed olid täis tui­sa­nud ka mit­mel pool mu­jal. Ala­tes mul­lu ok­toob­rist hool­dab Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­las, ka Lok­sa lin­nas rii­gi­teid han­ke tu­le­mu­se­na EKT Teed OÜ, mis va­rem oli ni­me­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS.

Trans­por­dia­me­ti Põh­ja-Ees­ti ük­su­se kor­ras­hoiu juh­ti­v-in­se­ner Mar­gus Ma­gus sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et 12. ja 13. det­sem­ber olid tee­hool­du­ses ras­ked päe­vad, sest lu­me­sa­du ja tu­gev tuul mõ­ju­ta­sid rii­gi­tee­del olu­li­selt sõi­de­ta­vust: „Neil ka­hel päe­val kuu­lu­tas trans­por­dia­met väl­ja ras­ke­test il­mas­ti­kuo­lu­dest tin­gi­tud hool­de­režii­mi, sest rii­gi­tee­de­le keh­tes­ta­tud sei­sun­di­nõu­deid pol­nud või­ma­lik jär­gi­da. Meie le­pin­gu­part­ner EKT Teed OÜ oli ko­gu oma res­sur­si­ga väl­jas, hool­de­töid teh­ti kat­ke­ma­tult. Torm võis jät­ta pet­li­ku mul­je, et hool­dus­töid ei teh­tud või teh­ti vä­he, kuid tu­gev tuul nul­lis töö, 1-2 tun­di pä­rast lu­me­tõr­jet oli sa­ma lõik jäl­le kae­tud tui­su­vaa­lu­de­ga. Sel­li­ses olu­kor­ras suu­na­tak­se ko­gu res­surss rii­gi põ­hi­tee­le, näi­teks Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le.“

Ta li­sas, et veel nä­dal pä­rast tor­mi te­gut­se­sid tee­hool­da­jad rii­gi­tee­de jä­rel­hool­du­se­ga. Trans­por­dia­met pa­lub tee­hool­du­se­ga seo­tud tä­he­le­pa­ne­kuid eda­si an­da te­le­fo­ni­numb­ril 1247.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­nist ja­gub jõu­lu­rõõ­mu 24 ini­me­se­le
Järgmine artikkelElekt­ri­le­vi sel­gi­tab tor­mi Bir­git elekt­ri­kat­kes­tu­si Ju­min­da pool­saa­rel