Raasiku valla koogiaktsioon tõi jõulukingi 36 eakale ja perele

406
2020. aasta koogiaktsioon. Koo­gi­kar­pe komp­lek­tee­ri­vad hool­dus­koor­di­naa­tor MAA­RI­KA GRAU, sot­siaal­töös­pet­sia­list KA­RIN MÖL­LITS ja tu­gii­sik AN­NA KA­RU­LA.

Raa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­nist võt­sid osa 27 erai­si­kut, kaks et­te­võt­jat ning Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi kut­su­sid val­lae­la­nik­ke nel­jan­dat aas­tat ap­pi, et viia kil­lu­ke jõu­lu­rõõ­mu ük­sie­la­va­te­le ea­ka­te­le, kel lä­he­da­si ei ole või ela­vad lii­ga kau­gel. Sel­leks kut­su­ti ini­me­si too­ma es­mas­päe­val, 21. det­semb­ril val­la­maj­ja oma­teh­tud küp­se­ti­si või muud, mil­lest komp­lek­tee­ri­da ma­gu­sad jõu­lu­kin­gid.

Eel­mi­sel aas­tal too­di koo­ke, pi­ru­kaid, küp­si­seid ja muud head-pa­re­mat nii pal­ju, et li­saks ea­ka­te­le jät­kus pak­ke ka pe­re­de­le. Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sõ­nul jagus ka tä­na­vu too­dust pak­ki­de te­ge­mi­seks ük­si­ku­te­le ja ka­he­ke­si ela­va­te­le va­na­de­le ini­mes­te­le ning vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le.

„Too­jaid oli sel aas­tal nii pal­ju, et sai­me te­ha ise­gi si­su­ka­mad pa­kid kui va­rem. Esi­me­sed koo­giakt­sioo­nist osa­võt­jad tu­lid ju­ba hom­mi­kul kel­la ka­hek­sa ajal, mõned saabusid veel ka pä­rast se­da, kui kel­la kol­me ajal hak­ka­si­me kõi­ke too­dut kar­pi­des­se pak­ki­ma,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Koo­giakt­sioo­nis osa­le­sid 27 erai­si­kut ja kaks et­te­võ­tet, Vil­di­vil­la ja Raa­si­ku Õl­le­te­has. Li­saks saat­sid Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed koo­gi­kar­pi­de juur­de en­da­teh­tud jõu­lu­kaar­did.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja rää­kis, et va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on nei­le ja­ga­mi­seks too­dud pal­ju tor­di­laad­seid koo­ke, mis olid küll vä­ga ilu­sad, aga eba­mu­ga­vad pa­ken­da­da ning või­sid trans­por­di käi­gus saa­da kan­na­ta­da: „Sel aas­tal oli nen­de ase­mel roh­kem plaa­di­koo­ke, keek­se, küp­si­seid, pi­par­koo­ke, mi­da oli mu­gav kar­pi­des­se pan­na ning ka säi­li­vad pa­re­mi­ni. Li­saks oli pal­ju muud kraa­mi. Mõ­ni üt­les, et ei jõud­nud küp­se­ta­da, kuid soo­vis siis­ki pa­nus­ta­da ja tõi hoo­pis puu­vil­ju. Mõ­ni tõi pas­tee­ti või sül­ti. Üks nai­ne tu­li 25 küün­laa­lu­se­ga, oli nei­le juur­de li­sa­nud tee­pa­kid. Üks mees andis 13 äs­ja ­küp­se­ta­tud lei­va­ga. Vil­di­vil­la tõi jõu­lu­keek­si, Raa­si­ku Õl­le­te­has kal­ja. Kõik nad pak­ku­sid ise, meie kel­lelt­ki kü­si­mas ei käi­nud.“

Ju­ta Asu­ja li­sas, et võr­rel­des eel­mis­te aas­ta­te­ga said tä­na­vu­sed kar­bi­täied suu­re­mad ja neid jät­kus roh­ke­ma­te­le – jõu­lu­rõõ­mu õn­nes­tus te­ha 36 ini­me­se­le või pe­re­le. Ena­miku koo­gi­kar­pidest vii­sid val­la sot­siaal- ja ko­du­hool­dus­töö­ta­jad saa­ja­te­ni es­mas­päe­va õh­tul, osa ka tei­si­päe­val.

Koo­giakt­sioo­ni eest­ve­da­jad ei kü­si­nud peaae­gu ühe­gi too­ja ni­me ega elu­koh­ta, see­tõt­tu ei ole tea­da, kui pal­ju neist on eel­mis­tel aas­ta­tel osa­le­nud, kui pal­ju es­ma­kord­selt, sa­mu­ti ei tea ta, kas kõik nad on Aru­kü­last või tul­di ka kau­ge­malt val­la­maj­ja küp­se­ti­si too­ma.

„Osa ini­me­si üt­le­sid, et nad ei va­ja tä­he­le­pa­nu, ta­ha­vad liht­salt hea­te­ge­vu­sakt­sioo­nis osa­le­da. Mul­le tun­dub, et ena­mik osa­le­jatest tee­vad­ki se­da liht­salt soo­vist ai­da­ta,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelJõu­lu­toe­tu­sed ea­ka­te­le ja lastega peredele
Järgmine artikkelTei­ne koht tipp­võist­lu­sel sil­lu­tas Taa­vi Tšern­javs­ki olüm­pia­püüet