Tei­ne koht tipp­võist­lu­sel sil­lu­tas Taa­vi Tšern­javs­ki olüm­pia­püüet

337
Ees­ti trio pä­rast Réu­nio­ni võist­lust: RIS­TO LIL­LE­METS, fü­sio­te­ra­peut RIS­TO JAM­NES ja Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne TAA­VI TŠERN­JAVS­KI. Fo­to Taa­vi Tšern­javs­ki era­ko­gust

Aaf­ri­ka ida­ran­ni­kul In­dia oo­kea­nis asu­val Réu­nio­ni saa­rel pee­tud maail­ma­ka­ri­ka­sar­ja eta­pil küm­ne­võist­lu­ses maail­ma­re­kor­di­me­he Ke­vin Maye­ri jä­rel tei­se ko­ha päl­vi­nud Taa­vi Tšern­javs­ki ko­gus ene­seus­ku: „Maail­mak­las­si sum­ma üle 8000 tu­leb ka vä­he­se­ma et­te­val­mis­tu­se­ga. Ekst­rak­las­si tu­le­mus 8350 ei ole une­nä­gu.”

Sep­temb­ri­kuust saa­dik jook­su, jõu­har­ju­tus­te ja eria­lat­ree­nin­gu­te­ga töö­või­me­le alus­müü­ri ra­ja­nud küm­ne­võist­le­ja­le so­bis jõu­lueel­ne võist­lus troo­pi­ka­saa­rel: „Tead­sin, et olen kau­gel mee­le­tu sum­ma kok­ku­pa­ne­kust. Füü­si­li­ne vorm oli vä­ga hea, teh­ni­ka oo­da­tult ra­be. Loot­sin ühes tü­kis lõ­pe­ta­da.”

26 tun­di kest­nud reis kul­ges len­nu­ki­ga Tal­lin­nast Frank­fur­ti, sealt bus­si­ga Pa­rii­si, kust len­na­ti Prant­sus­maa­le üle­me­re­piir­kon­da: „Rei­siks val­mis­tu­mi­ne nõu­dis suurt pa­be­ri­ma­jan­dust, et min­gil ju­hul pii­ri ta­ha kin­ni ei jääks. Ko­ha­peal tu­li päe­vas kolm-ne­li liit­rit ve­de­lik­ku tar­bi­da ja end ja­hu­ta­da, pool tun­di päi­ke­se käes oleks või­nud kor­ra­li­kult ära põ­le­ta­da.”

Seljataga edukas hooaeg
Mit­me­võist­le­jad Taa­vi Tšern­javs­ki, Ris­to Lil­le­mets, Ma­ri Klaup, fü­sio­te­ra­peut Ris­to Jam­nes ja tii­mi esin­da­ja And­res Aa­vik jõud­sid Réu­nio­ni saa­re­le kolm päe­va en­ne et­teas­tet: „Reeg­lid olid liht­sad, pes­ta kä­si ja kan­da mas­ki. Kaks päe­va pä­rast saa­bu­mist and­si­me ko­roo­nap­roo­vi.”

Ho­tel­list staa­dio­ni­le ku­lus vei­di vä­hem kui pool tun­di sõi­tu. Tree­nin­gu- ja toa­kaas­la­se Ris­to Lil­le­met­sa ko­ha­lo­lek tu­li Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­se­le ka­suks: „Sain sõb­ra­ga jut­tu pu­hu­da ja näi­da­ta, kes on kõ­vem Maar­ja­maa mees.”

Taa­vi Tšern­javs­ki jä­tab sel­ja­ta­ha edu­ka hooa­ja, juu­lis ko­gus ta Rak­ve­res esi­mest kor­da üle 8000 punk­ti, 8086. Seekord tegi ta 8030 punkti kogudes parema tulemuse neljal alal – kaugushüppes (Rakveres 7.22 vs Réunionis 7.33), 110 m tõkkejooksus (14,69 vs 14,55), kettaheites (46.16 vs 48.15) ja 1500 m jooksus (4.39,76 vs 4.34,94). Veidi alla jäi enda rekordivõistluse graafikule kuulitõukes (15.13 vs 14.96) 400 m jooksus (49,35 vs 49,46), teivashüppes (4.80 vs 4.75) ja odaviskes (59.86 vs 57.70), punktikadu tekkis ka 100 m jooksus (10,98 vs 11,15) ja eriti kõrgushüppes (1.96 vs 1.88).

„100 meet­ris jäi kõ­va va­ru, te­gin star­dis pa­ku kat­ki. Kau­gus oli hea, kuu­lis jäi va­ru, kõr­gus oli alt­mi­nek, 400 meet­rit ei jooks­nud täie jõu­ga, et tei­sel päe­val olek­sid ja­lad värs­ke­mad. Tõk­keid jook­sin kind­la pea­le, ke­tas rõõ­mus­tas, tei­vas­hüp­pes olin lah­ja, oda­vis­kes ta­va­pä­ra­ne, 1500 meet­ris oli tu­le­mu­se vor­mis­ta­mi­ne.”

Lu­ba­tust tu­ge­va­ma pä­ri­tuu­le tõt­tu jäi isik­lik re­kord 110 m tõk­ke­jook­sus sün­di­ma­ta, kuid aeg 14,55 rõõ­mus­tas as­jao­sa­list: „Tõk­ke­jooks lä­heb na­gu vein aas­ta­te­ga pa­re­maks.”
Fü­sio­te­ra­peut Ris­to Jam­nes si­dus iga ala eel Taa­vi Tšern­javs­ki kan­na­kõõ­lust, mis on üle aas­ta kan­na­ta­nud põ­le­tik­ku: „Ku­lu­ta­si­me li­gi 15 meet­rit spor­di­tei­pi, et kõõ­lu­sed ühes tü­kis pü­siks.”

Arenguvaru mitmel alal
8350 punk­ti ta­gab küm­ne­võist­le­ja­le õi­gu­se osa­le­da ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia tõt­tu tä­na­vu­sest su­vest järg­mi­se aas­ta juu­li­kuus­se vii­dud To­kyo olüm­pia­män­gu­del. Sa­ma ees­mär­gi­ga va­la­vad tree­nin­gu­tel hi­gi veel Maar­ja­maa seit­se küm­ne­võist­le­jat, nen­de seas ka Taa­vi Tšern­javs­ki tree­nin­gu­kaas­la­sed, Réu­nio­nis kol­man­da ko­ha saa­nud Ris­to Lil­le­mets ja Krist­jan Ro­sen­berg.

Spor­dik­lu­bi Eli­te Sport tree­ner Art Ar­vis­to pi­das olu­li­seks, et hoo­lea­lus­tel ava­nes või­ma­lus kol­me­kui­se jär­je­pi­de­va et­te­val­mis­tu­se lõ­pe­tu­seks kaa­mo­sest väl­ja pää­se­da ja maail­ma­re­kor­dio­ma­ni­ku­ga kõr­vu­ti pin­gu­ta­da: „Su­ve­le mõel­des võib öel­da, et kui Taa­vi füü­si­li­se­le sei­sun­di­le li­san­dub teh­ni­lis­te ala­de soo­ri­ta­mi­se kind­lus, siis võib ka ko­gu­sum­ma märk­sa pa­re­maks min­na.”

Taa­vi Tšern­javs­ki näeb eda­si­mi­ne­ku­ruu­mi sp­rin­di­kii­ru­ses, tõu­ga­ta-hei­ta-vi­sa­ta ta­hab sta­biil­se­malt, kõr­gust ja tei­vast soo­vib hü­pa­ta ka­he ala pea­le kok­ku üle 40 cm roh­kem. Ju­hul kui va­ja, pin­gu­tab 1500 meet­ris aja 4.20 sis­se. Ta jät­kab fü­sio­te­ra­peu­dist abi­kaa­sa Sil­via Tšern­javs­ki ra­vi­ka­va täit­mist: „Seis on ju­ba pal­ju pa­rem, kui aas­ta ta­ga­si, ja ai­na pa­re­maks lä­heb.”

Kas võist­lus­järg­sel koos­vii­bi­mi­sel lu­bas sport­la­ne en­da­le po­kaa­li šam­pan­jat? „Réu­nio­nis on roh­kem tun­tud va­nil­liekst­rak­ti­ga rumm,” vas­tas Kolgaküla kümnevõistleja Taa­vi Tšern­javs­ki.

Eelmine artikkelRaasiku valla koogiaktsioon tõi jõulukingi 36 eakale ja perele
Järgmine artikkelVägivallajuhtum Kehra linnas