Raasiku valla kaasava eelarve raha läheb Peningi külla

155
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 13. sep­temb­ri is­tun­gil kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se esi­ta­tud pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku – val­la esi­me­se kaa­sa­va ee­lar­ve ra­ha lä­heb ühen­da­tud pro­jek­ti­le „Pink­si­laud ja jõuat­rakt­sioo­nid Pe­nin­gi­le“. Va­hen­di­te ja nen­de pai­gal­da­mi­se ko­gu­mak­su­mus on hin­na­pak­ku­mis­te jär­gi 9066 eu­rot.

Täh­ta­jaks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks 3 taot­lust. Üks et­te­pa­nek oli pai­gal­da­da Pe­nin­gi­le be­too­nist laua­ten­ni­se­laud, tei­ne ra­ja­da Pe­nin­gi­le jõuat­rakt­sioo­nid ning kol­mas taot­le­ja te­gi et­te­pa­ne­ku os­ta Raa­si­ku­le cross­fi­ti ehk  jõu- ja vas­tu­pi­da­vust­ree­nin­gu in­ven­ta­ri.

Hin­da­mis­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo, And­res Kal­las­te, Tii­na Rüh­ka ja Ka­di Tam­ma­ru ning val­la­va­nem Raul Siem, lei­dis, et kol­mas et­te­pa­nek ei ole kaa­sa­va ee­lar­ve­ga koos­kõ­las. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et ruu­mi­le, ku­hu tree­nin­gu­va­hen­did soo­vi­ti pai­gal­da­da, ei ole pi­de­vat ava­lik­ku juur­de­pää­su. See­tõt­tu soo­vi­tas ko­mis­jon et­te­pa­ne­ku esi­ta­nul taot­le­da ra­ha Lea­der prog­ram­mist või Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt.

Ka­he üle­jää­nud pro­jek­ti au­to­ri­tele te­gi hin­da­mis­ko­mis­jon et­te­pa­ne­ku taot­lu­sed ühen­da­da, sest need on pla­nee­ri­tud üh­te kül­la ja mõ­le­mad on ka­van­da­tud Pe­nin­gi kü­lap­lat­si­le. Laua­ten­ni­se­laua esi­tas kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks And­ra Al­lik ning tree­nin­gu­kes­ku­sest ja ripp­kan­gi­dest koos­ne­va jõu­lin­na­ku Ma­rit Neid­la.

Raa­si­ku val­la kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kord sä­tes­tab, et ra­has­ta­ta­va­te pro­jek­ti­de va­li­mi­seks tu­leb viia lä­bi rah­va­kü­sit­lus. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni juht Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo sel­gi­tas, et ko­mis­jon ei pi­da­nud rah­va­hää­le­tu­se lä­bi­vii­mist va­ja­li­kuks, sest kaks ühil­da­tud pro­jek­ti ma­hu­vad kaa­sa­vas­se eel­ar­ves­se – 2022. aas­tal on kaa­sa­va ee­lar­ve jaoks val­laee­lar­ves 10 000 eu­rot.

Val­la­va­lit­sus on et­te­pa­ne­ku­te au­to­reid tea­vi­ta­nud, et nen­de et­te­pa­ne­kud on leid­nud heaks­kii­du ning nad või­vad alus­ta­da nen­de el­lu­vii­mist. Pai­gal­da­mi­se kor­ral­dab val­la­va­lit­sus.
„Sead­med ja nen­de pai­gal­da­mi­ne tu­leb tel­li­da käe­so­le­val aas­tal. See, mil­lal toi­mub reaal­ne pai­gal­da­mi­ne, on et­te­pa­ne­ku­te au­to­ri­te ja sead­me­te müü­ja oma­va­he­li­ne kok­ku­le­pe,“ lau­sus val­la­va­nem Raul Siem.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kaa­sa­va ee­lar­ve me­net­le­mi­se kor­ra tä­na­vu ke­va­del. Sel­le jär­gi saa­vad kõik vä­he­malt 16aas­ta­sed Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­kud esi­ta­da ideid, mi­da val­la ra­ha eest võiks ra­ja­da. Kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­has­ta­mi­seks võib esi­ta­da val­la­ga seo­tud in­ves­tee­rin­guob­jek­te, ava­lik­ke üri­tu­si või muid ko­gu­kon­na­le olu­li­si ava­li­kus ka­su­tu­ses või ava­lik­ku­se­le suu­na­tud te­ge­vu­si. Kaa­sa­va ee­lar­ve suu­ru­se kin­ni­tab vo­li­ko­gu igal aas­tal koos val­laee­lar­ve­ga. Tä­na­vu sai kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da 25. maist 16. juu­ni­ni.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aren­dus­juht on JAN­NE KAL­LAK­MAA
Järgmine artikkelVald an­nab MTÜ-le Kol­ga Sport 4000 eu­rot