Ani­ja val­la aren­dus­juht on JAN­NE KAL­LAK­MAA

93
JANNE KALLAKMAA.

Ala­tes 19. sep­temb­rist töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses aren­dus­ju­hi­na Kuu­sa­lu val­las elav Jan­ne Kal­lak­maa (pil­dil). Jan­ne Kal­lak­maa on pä­rit Jär­va­maalt, lõ­pe­ta­nud Tar­tu Üli­koo­li ma­gist­riõp­pes kesk­kon­na­teh­no­loo­gia eri­ala. Ta on töö­ta­nud kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Jär­va-Jaa­ni val­la­va­lit­su­ses, aas­ta­tel 2006-2009 Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses, see­jä­rel oli viis aas­tat Tal­lin­na kesk­kon­naa­me­tis jäät­me­hool­du­se peas­pet­sia­list. Ala­tes 2015. aas­ta märt­sist ku­ni 2020. aas­ta lõ­pu­ni oli Jan­ne Kal­lak­maa Ani­ja mõi­sa tegev­juht. Sel­le aja jook­sul kir­ju­tas ta 2,5 mil­jo­ni eu­ro eest ra­ha­taot­lusp­ro­jek­te. Toetusrahade eest taas­ta­ti li­gi 10 hek­ta­ri suu­ru­ne mõi­sa­park, re­no­vee­ri­ti Ani­ja mõi­sa här­ras­te­ma­ja ja ait, mõisaparki rajati õpperada „Meelte ja kogemuste tee“ ning alustati mõisakultuurifestivalide korraldamist. 2021. aas­ta al­gu­ses läks Jan­ne Kal­lak­maa töö­le Palm­se mõi­sa di­rek­to­ri­ks, töötas selles ametis 9 kuud, see­jä­rel pi­das lü­hi­kest ae­ga Salmistul kü­la­lis­te­ma­ja, vii­ma­se aas­ta on pü­hen­da­nud pea­mi­selt õpin­gu­te­le, õp­pis täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­jaks, lä­bis alus­ta­va et­te­võt­ja koo­li­tu­se. „Plaa­ni­sin ha­ka­ta et­te­võt­jaks, kuid sain val­la­va­ne­malt et­te­pa­ne­ku asuda tööle Ani­ja val­la aren­dus­ju­hina. Pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­ne ja el­lu­vii­mi­ne on mul sel­ge, sel­les töös ole­neb pal­ju ka sel­lest, kui pal­ju on val­lal ra­ha pro­jek­ti­de oma­fi­nant­see­rin­gu­teks. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas äs­ja val­la aren­gu­ka­va, see on põ­hi­li­ne do­ku­ment, mis annab võimaluse projektide kirjutamiseks,“ lau­sus Jan­ne Kal­lak­maa. Aren­dus­juht on esial­gu tööl 0,7 ko­ha­ga, ta on val­la­ma­jas kol­mel päe­val nä­da­las.

Eelmine artikkelMere­pääs­te­võist­lus­tel või­tis er­gu­tu­s­au­hin­na Pä­ris­pea võist­kond
Järgmine artikkelRaasiku valla kaasava eelarve raha läheb Peningi külla